ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיגעוף בע"מ נגד פטימה יוסף :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בשא000306/08

בפני:

כב' השופט ד"ר יצחק לובוצקי

נ.ע.- גב' רחל עוזיאל

נ.מ. – מר שמשון מדמוני

תאריך:

12/10/2008

בעניין:

שיגעוף בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

רובין מאיר

המבקשת

נ ג ד

פטימה יוסף

ע"י ב"כ עו"ד

גנאיים טייב

המשיב

החלטה

המשיב (להלן גם: "התובע") הגיש תביעה כנגד המבקשת (להלן גם: "הנתבעת") לתשלום יתרת פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות (תיק עב 5391/05). ביום 31.7.07 יצא מלפני בית-דין זה פסק-דין המחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 44,650 ש"ח בגין יתרת פיצויי פיטורים וכן סך של 12,169 ש"ח כפיצוי על אי העברת כספים ל"קופת גמל". בגוף פסק-הדין נקבעו גם פיצויי ההלנה שיצורפו לפיצויי הפיטורים.

המבקשת הגישה ביום 25.9.07 ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים (ע"ע 521/07). הערעור טרם נדון.

כעת מונחת לפנינו בקשה מטעם הנתבעת לעכב את ביצועו של פסק-הדין (בתיק עב 5391/05), עד שיוכרע גורל הערעור של המבקשת לביטולו.

יצוין כי בין לבין הגיש המשיב, יחד עם עובדים נוספים, בקשה לפירוק הנתבעת לבית המשפט המחוזי בת"א (תיק פש"ר 1080/05). הדיון בבקשה נקבע ליום 22.1.08.

לאחר עיון בבקשה חייבנו ביום 20/1/08 את ב"כ המבקשת להמציא גם את תגובת פרקליט הצד שכנגד. אולם הוא לא מצא לעשות כן, ועל כן החלטתנו תינתן על סמך החומר המונח לפנינו בלבד.

העילה העיקרית שיש בה כדי להצדיק עיכוב היא שאם יזכה המערער בערעור לאחר

שבוצע פסק-הדין יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו (ראה: י.זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995 עמ' 859,861)בית הדין הארצי קבע כי -

"ככלל, על החייב לבצע את תשלום פסק הדין במלואו גם אם הגיש ערעור על פסק הדין. עיכוב ביצוע פסק הדין הוא בבחינת החריג, כאשר הוכח קיומו של נזק בלתי הפיך למבקש וטובים סיכוייו בערעור" (ראה בש"א (ארצי) 493/03 א.ג ויסטה מלונות ותיירות בע"מ - ג'ינדר קומר).

בהחלטה אם לעכב הליכים על בית הדין לשקול את מאזן הנוחות, האינטרסים של שני הצדדים להליך ואת התוצאות העלולות להיגרם לכל אחד מהם כתוצאה מההחלטה (ע"א 6146/00 עיריית ת"א- בצלאל, ניתן ביום 19.11.00). כשכפות המאזניים מעוינות ולשני הצדדים עלול להיגרם נזק שיקשה מאוד לתקנו, אין לעכב את ביצוע פסק הדין, שהרי הכלל הוא, שהגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין.

ככלל, בית הדין לא ייעתר לבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין הקובע חיוב כספי, אלא אם המבקש יניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים שייגרמו לו כתוצאה ממימוש פסק הדין, למהותם ולאפשרות תיקונם, ולצורך כך על המבקש להגיש תצהיר שבו יפורטו היטב העובדות עליהן נסמכות טענותיו (ראה בש"א 8240/96 (ע"א 6626/96) איתן חנני נ' פקיד שומה חיפה, פ"ד נ (5) 403, 405-406; ראה בנוסף, ע"א 6647/98 מנשה גנן נ' פקיד שומה תל אביב 4, פד"ע נג (1) 187).

ועוד נפסק כי:

"כאשר יש צורך במימוש נכסים לצורך ביצוע פסק-דין, עלול לכאורה להיווצר מצב בלתי הפיך. ודוק. אי-הפיכות זו אין עניינה יצירת מצב חדש, המסכל מראש את טעמו ותכליתו של הערעור (המ' 839/86 [7], בעמ' 129; המ' 103/81 (ע"א 23/81) [8], בעמ' 670). אי ההפיכות יסודה באובדן הבעלות בנכסים שמומשו לצורך תשלום החוב. במצב דברים זה יש לשקול היטב את מאזן הנזקים והנוחות, את התוצאות שייגרמו לכל אחד מהצדדים כתוצאה מביצוע פסק הדין, את מהות הנכסים, את ההוצאות הכרוכות במימושם ושיקולים נוספים (רע"א 214/88 [9]).

תנאי לשקילה ולאיזון האמורים - ... הוא, שהחייב, המבקש את עיכוב הביצוע, יניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו, הן בדבר היעדר יכולתו לשלם את חובו שלא מתוך הנכסים שאת מימושם הוא מבקש לעכב והן באשר לנזקים שייגרמו כתוצאה ממימוש הנכסים, באשר למהותם ולאפשרות תיקונם. לצורך כך על המבקש להגיש תצהיר, בו יפורטו היטב העובדות עליהן נסמכות טענותיו (זוסמן, בספרו הנ"ל בעמ' 811; המ' 369/81 (ע"א 367/81) [10]), ומובן כי עליו להיות מוכן להתייצב ולהיחקר על תצהירו. " (בש"א 3158/91 שמואל פלאטו שרון- קומפני פריזיין דה פרטיסיפיון, פ"ד מה(5), 499).

לאור הדברים האמורים נבחן את הבקשה שלפנינו.

לעניין סיכויי הערעור - לעניין סיכויי הערעור נפסק, כי בית הדין אשר על פסק דינו מערערים אינו יכול לנקוט עמדה. עוד נקבע, כי אם ביהמ"ש הגיע למסקנה כי הערעור אינו משולל יסוד, עליו לעבור לבחינת התנאי השני (רע"א 6480/00 עיריית ת"א-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', ניתן ביום 19/11/00). בענייננו, מעבר לכך כי בית דין זה אינו הערכאה המתאימה להערכתם, ועל אף שסבורים אנו כי סיכויי הערעור להתקבל נמוכים מאוד, נעבור לבחינת התנאי הנוסף.

באשר למאזן הנוחות - לא שוכנענו מטענות הנתבעת, כי המקרה דנן נופל לגדר המקרים המצדיקים עיכוב ביצוע פסק דין כספי וכי מאזן הנוחות פועל לטובתה. הנתבעת טוענת כי פירוקה על ידי בית המשפט המחוזי, בטרם הכרעה בערעור שהוגש לבית הדין הארצי, יגרום לה נזק בלתי הפיך ממנו לא תוכל להשתקם. הנתבעת הגישה בתמיכה לבקשתה תצהיר של מר עמנואל מנור, אחד מבעלי המניות בנתבעת, אולם מלבד הטענה כי פירוק החברה בטרם הדיון בבית הדין הארצי יגרום לנתבעת נזק בלתי הפיך, לא הונחה כל תשתית עובדתית התומכת בטענתה, הן באשר להיעדר יכולתה של הנתבעת לשלם את חובה שלא מתוך הנכסים שאת מימושם היא מבקשת לעכב והן באשר לנזקים שייגרמו לה כתוצאה ממימושם.

המבקשת אף לא העלתה כל טענה לפיה המשיב מצוי בקשיים כלכליים וכי קיים חשש כי אם יתקבל הערעור לא תוכל לחזור ולהיפרע מהמשיב.

עיכוב ביצוע פסק דין אינו דבר שבשיגרה והמבקשת לא הראתה מדוע יש צורך וחיוניות בעיכוב.

אשר על כן - דין הבקשה להדחות. בהתחשב בכך שלא הוגשה תגובה מטעם המשיב, אין צו להוצאות.

ניתנה היום ט"ז בשבט, תשס"ח (23 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

______________ _______________ ______________________

נ.ע. גב' ר. עוזיאל נ.מ. מר ש. מדמוני ד"ר י. לובוצקי – שופט, אב"ד

ק/רוניתעמרני/