ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שוויקי זכוכית ומסחר 2010 בע"מ נגד סולימאן ג'בארין :

שוויקי זכוכית ומסחר 2010 בע"מ

נ ג ד

סולימאן ג'בארין

בית משפט השלום בחדרה

כב' הרשם שמעון רומי

החלטה

המשיבה הגישה לביצוע שיק ע"ס 4,740 ₪, ז"פ 20/04/2011, שנמשך על בנק הפועלים מחשבון המבקש לפקודת המשיבה.

על פני השיק ציין הבנק הנמשך את סיבת סירובו לפורעו: נ.ה.ב.

העובדות העולות מתצהיר ההתנגדות (בשונה מנושאים אחרים שאינם בגדר עובדות אלא מסקנה או טענה משפטית) הן אלה:

1. בין הצדדים היה קשר מסחרי במהלכו הזמין המבקש (קבלן) מן המשיבה (ספקית זכוכית) זכוכית בסוגים, במידות ובאיכות, עפ"י תוכנית שערכה אדריכלית (שולי שפירו) ואשר עומדת בתקן ישראלי, מעובדת ומלוטשת בקצותיה, בליטוש יהלום.

2. עפ"י המוצהר, ידעה המשיבה אודות בקרת האדריכלית הנ"ל וכי קבלת הסחורה כפופה לאישורה.

3. לאחר התקנת זכוכית שהתקינה המשיבה למבקש נפסלה הזכוכית, בשל העדר ליטוש יהלום והימצאן של נקודות שחורות ובועות, שמקורן בהדבקה לא נכונה ולא מקצועית. כשכך היה פנה המבקש למשיבה והאחרונה באמצעות מנהלה הבטיחו להגיע לאתר העבודה לצורך בדיקה, אולם, חלף בדיקה התחמק מנהל המשיבה ממענה או מפגש כעולה מסעיף 11 לתצהיר.

4. משכך היה, ומעת שהתשלום עבור הזכוכית נעשה באמצעות "שיק דחוי" היה ברור למשיב, כי התשלום כפוף לאישור האדריכלית.

5. חרף פניות המבקש אל המשיבה, לא נמסרו לו חשבונית ולא קבלה בגין התשלום.

משכך היה, לצורך התקנת הזכוכית נשכר מנוף בעלות של 2,000 ₪, פורקה תקרה אקוסטית וכלל ההוצאות הגיע כדי 5,000 ₪. הכל בעטיה של המשיבה.

לדיון שהתקיים בפני ביום 14/11/2011 לא התייצב המבקש וניתנה החלטה המציינת, כי עד לדיון

שיתקיים (ואכן התקיים) ביום 23/11/2011, ימציא המבקש תעודת רופא עפ"י דין ולא מסמך אחר

וכי אם יתברר, כי לא הייתה למבקש סיבה מוצדקת להיעדרותו יושתו עליו הוצאות המשיבה.

בדיון השני, עמד המבקש לחקירה נגדית על תצהירו, העיד, כי עסקו בזכוכית בבעלותו חנות ומפעל

לזכוכית ומשנשאל, מדוע היה צריך להזמין זכוכית מאחרים, ענה, כי אינו מייצר אלא רק חותך, עוד

העיד, כי בסמוך ל-23/2/2011 הזמין מן המשיבה (מש/1) את הזכוכית נשוא ההתנגדות ואף צוין

(בערבית) כי המדובר בזכוכית מלוטשת. העדות תאמה במובהק לאמור בתצהיר ההתנגדות.

סיכומי המבקש ציינו, כי המבקש הצביע על כשלון תמורה מוחלט, היינו, הזמין מן המשיבה זכוכית כאשר היה ברור לצדדים שניהם, כי התשלום כפוף לאישור אדריכלית. האישור לא ניתן. הודעה על כך נמסרה ומאז התחמקה המשיבה מכל קשר עד, כי נאלץ המבקש על חשבונו להסיר את הזכוכית הפגומה ולרכוש אחרת תחתיה.

המשיבה בסיכומיה, מנסה למצוא פערים בין הזמנה ראשונה להזמנה שנייה, כאשר למיטב הבנתי את מסכת הגשת המסמכים ע"י המשיבה, דווקא, מדובר באותו מסמך כל העת ואין שום סתירה ביניהם.

המשיבה מציינת, כי מדובר בתביעה שטרית וטענות המבקש אינן מקנות הגנה מפני תביעה שטרית שכן מדובר בנזק לא קצוב.

תשובת המבקש מציינת, כי המשיבה שבה וציינה בסיכומיה דבר קיומה של הזמנה נוספת ולא כך הוא הדבר.

בחנתי את מכלול הכתבים הדין עם המבקש:

הלכה פסוקה היא, כי בין צדדים קרובים טענות הגנה חוזיות יפות גם מפני תביעה שטרית. ראה למשל: דנ"א 258/98 צמח נגד שלשבסקי. זו הלכה מושרשת היטב ואין להתעלם מקיומה וממילא מתוקפה המחייב.

בעמ' 196 של פסה"ד בסעיף 9 קבע ביהמ"ש וזו אף ההלכה העולה מפסה"ד: "...אכן, בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה. כל טענת הגנה העומדת לצדדים קרובים כנגד חבות על פי שטר עומדת להם גם כנגד חבות על פי חוזה. על כן היה עושה השטר רשאי להעלות כנגד הנפרע את הטענה כי הסכום שבו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר...".

הנה כי כן ומפי ביהמ"ש העליון למדים אנו, כי אין ממש בטענות המשיבה בסיכומיה בדבר היות טענות חוזיות נסוגות מפני תובענה שטרית.

נתונה למבקש הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה, המשכה יהא בסדר דין מהיר.

הצדדים יסבו כתבי הטענות, בהתאם להוראות פרק ט"ז1 לתקסד"א.

התיק יקבע לישיבה מקדמית, בפני מותב.

בהוצאות ההתדיינות עד כה, בסך 1,200.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון בפועל - ישא מי אשר יצא מבימ"ש השלום בחדרה וידו על התחתונה.

לעניין חיוב ההוצאות בשל היעדרות המבקש מן הדיון הראשון:

בעניין זה טענה המשיבה, כי קיבלה אמנם אישור רפואי אולם לא קיבלה תעודת שחרור מבי"ח וכי האישור אינו קביל בבימ"ש. עוד ציינה, כי המחלה שכביכול בגינה לא דאג המבקש להתייצב, אינה מצדיקה את אי התייצבותו (ראה עמ' 7 רישא בשלהי סיכומי המשיבה).

המבקש ציין, כי התחייב להמציא תעודת רפואית ואכן המציא תעודה כי המבקש היה אצל הרופא ביום הדיון, קיבל אישור מחלה ואלה התעודות שניתנו לו ע"י הרופא. עוד ציין, כי אין המבקש יכול להתווכח עם הרופא וביקש להסתפק בתעודה אשר הומצאה.

המשיבה השיבה לעניין זה, וציינה, כי בניגוד למוצהר, המבקש לא היה בבי"ח וגם מחלתו לא הצדיקה אי התייצבות.

בראשית הדיון, ממנו נעדר המבקש נרשם מפי בא-כוחו, כי יום לפני הדיון נקבעה לו פגישה עם המבקש בשעה 08:30. המבקש לא הגיע ואמר לבא-כוחו כי הוא חולה וצריך לקבל טיפול בבי"ח. עוד אמר כי ימציא על כך אישור מחלה.

ב"כ המשיבה השיב לדברים אלה, כי אלה תירוצים של הרגע האחרון המוכרים לו וביקש הצגתו של מסמך רפואי כאשר עניין ההוצאות יישאר פתוח נוכח המסמכים שיוגשו. החלטתי מאותו יום הורתה על הגשת תעודת רופא ולא אחרת, כי אם יתברר כי למבקש הייתה סיבה מוצדקת להיעדרות לא יושתו עליו הוצאות.

הנה כי כן, ההחלטה קבעה שני עניינים שונים, האחד - הורתה על הגשת תעודת רופא והשנייה - כי אם יתברר, אזי...

ביום 21/11/2011 הוגשה ע"י המבקש תעודה הנושאת תאריך 14/11/2011 החתומה בידי רופא, ד"ר אבו רימה, מוכתרת בכותרת "אישור מחלה". בתעודה מצוין כי היא הראשונה למחלה זו, וכי הרופא ממליץ על מנוחה מ-14/11/2011 ועד 16/11/2011 ועד בכלל.

באשר לתיעוד שהוגש, אין חולק, כי לא מדובר בתעודת רופא כהגדרתה בסעיף 20 של פקודת הראיות. תעודת הראיות מגדירה מה היא תעודת רופא והתוספת הראשונה של הפקודה קובעת במדויק ומגדירה טופס תעודת רופא.

אכן, תעודת מחלה אינה תעודת רופא, אולם הניסיון מלמד, כי רופא אינו נותן למטופליו תעודת רופא, גם אם מבוקש ממנו.

עניין זה מצוי זה מכבר בידיעתו השיפוטית של ביהמ"ש המתמודד מעת לעת עם סוגיה זו.

יחד עם זאת, מהתרשמותי מן המבקש, לא אוכל לקבוע, כי התנאי השני הנזכר בהחלטתי מיום 14/11/2011, לא נתקיים.

הייתה למבקשת סיבה מוצדקת להיעדרותו בדמות הבעיה הרפואית שננקבה ע"י רופאו ועפ"י המלצת הרופא, להיות במנוחה.

המבקש אינו עול ימים ולא קשה לראות כי נעזר הוא במקל הליכה לצורך ניידותו.

מעבר לכך, אינני סבור, כי היה לו עניין כלשהו לחמוק מן הדיון והעובדה, כי פעם אחת ויחידה לא התייצב לדיון איננה מעידה על חמקנות, אלא על סבירות גבוהה יותר כי עניין אובייקטיבי מנע התייצבותו.

אינני שותף לעמדת המשיבה לפיה, בא-כוח המבקש הצהיר דבר כלשהו ביחס לאשפוז בבי"ח, כל שנרשם מפי בא-כוח המבקש איננו בגדר הצהרה, אלא אך תיעוד מה שנאמר לו אודות צורך בטיפול בבי"ח.

לא נאמר ולא נשמע בדיון מאומה לעניין טיפול בבי"ח וטוב שהדבר נחסך מכולם.

על כן, הנני סבור, כי יש להשית הוצאות על המבקש לעניין זה.

מן הראוי היה, כי מעת שנודע לבא-כוחו אודות ההיעדרות (כ-24 שעות לפני הדיון) היה פונה אל חברו ובהסכמה היה נדחה הדיון מבלי שהצדדים יצטרכו כלל וכלל להתייצב, כפי שקורה לא אחת בנסיבות דומות.

איני בדעה, כי יש לפקוד על המבקש את "עוון" בא-כוחו אשר לא פעל כמוצע לעיל.

אין צו להוצאות בהמשך להחלטה מיום 14/11/2011.

ניתנה היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שוויקי זכוכית ומסחר 2010 בע"מ
נתבע: סולימאן ג'בארין
שופט :
עורכי דין: