ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים איתנה מכמל נגד בנק הפועלים בע''מ :

בפני:

כבוד השופט נ' הנדל

המערערת:

מרים איתנה מכמל

נ ג ד

המשיב:

בנק הפועלים בע''מ

ערעור על החלטת הרשם ג' שני מיום 24.3.10 ברע"א 2362/10

פסק-דין

1. המערערת הגישה ערעור לבית משפט המחוזי על החלטתו של רשם בית משפט השלום (א' פוני) שלא לבטל פסק דין שניתן נגדה. במסגרת הערעור, ביקשה המערערת פטור מאגרה אשר נדחתה בהחלטתו של רשם בית המשפט המחוזי (השופט ד' מינץ). על החלטה זו, הגישה המערערת ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט דחה את הערעור (השופטת ת' בזק-רפופורט) בקובעו כי חרף מצבה הכלכלי של המערערת, ההליך אינו מגלה עילה ובשל כך אין הוא מצדיק פטור מאגרה. על פסק דינו זה הגישה המערערת בקשת רשות ערעור לבית משפט זה. בקשת המערערת למתן פטור מאגרה וערבון נדחתה על ידי הרשם ג' שני (ביום 24.3.10) תוך הפחתת סכום האגרה וסכום הערבון באופן ניכר, מפאת מצבה הכלכלי הנטען של המערערת.

2. הרשם של בית משפט זה הכיר ביכולת הכלכלית המוגבלת של המערערת. עם זאת, שיקול זה לבדו אינו מעניק פטור מלא מאגרה וערבון. הנימוק לכך הוא כי הוראות המחוקק אינן מאפשרות פטור מאגרה וערבון, אשר הינם חובה על פי הדין, רק בשל מצב כלכלי שאינו שפיר. בנושא אגרה יש לבדוק האם ההליך מגלה עילה ובנושא עירבון יש לבחון את סיכוייו של ההליך. רוצה לומר, כי לא די בהעדר יכולת כלכלית, אלא יש לבחון את מהות ההליך. היה ומתברר אף בשלב המקדמי שההליך על פניו אינו מגלה עילה או אינו בר סיכוי, כי אז אין בסיס משפטי להעניק פטור. כאן, בית המשפט קמא נתן דעתו לכך כי הערעור הוגש בהיעדר סמכות ואף נתן משקל, למעלה מן הצורך, לטענותיה של המערערת לגופם של דברים ומצא כי אין בהליך זה משום סיכוי סביר.

מבחינה משפטית עסקינן בסוגיה שאינה מורכבת, כפי שהבהיר הרשם של בית משפט זה. ערכאת הערעור המוסמכת לדון בהחלטה של רשם בית משפט שלום היא שופט של בית משפט שלום, ולא שופט של בית משפט מחוזי. כזכור, המערערת פנתה לבית משפט המחוזי. סדרי דין שקבע המחוקק בעניין סמכות מחייבים ואינם נתונים לשינוי בהתאם למקרה. זוהי תשובה מספקת להפניית המערערת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד זה, עם כל חשיבותו, לא נועד להביא לביטול כללי הסמכות תוך מתן בחירה לכל מתדיין לבחור את הערכאה הנראית לו כמתאימה. מצב כאמור, אף ייצור אי סדר שלא יאפשר לבית משפט ליישם את עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו במקרה המתאים. מכאן, לא נפלה כל שגגה בהחלטת הרשם. חרף האמור, הרשם מצא לנכון להתחשב במצבה הכלכלי של המערערת והעניק לה פטור חלקי.

3. נוכח האמור, הערעור נדחה בלא שנדרשת תשובה כאמור ובשל כך אין צו להוצאות. המערערת רשאית לשלם אגרה בסך 500 ₪ בתוך 10 ימים מעת המצאת החלטתי זו. רשאית המערערת להפקיד אף עירבון בסך 3,000 ₪ בתוך 30 ימים מעת המצאת החלטתי זו. בהיעדר תשלום האגרה או הפקדת הערבון - יימחק או יידחה ההליך, לפי העניין - בלא התראה נוספת.

ניתן היום, כ' באייר התש"ע (4.5.10)


מעורבים
תובע: מרים איתנה מכמל
נתבע: בנק הפועלים בע''מ
שופט :
עורכי דין: