ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יוסף פינחס כהן נגד שר הפנים :

בפני:

כבוד הרשם גיא שני

העותר:

עו"ד יוסף פינחס כהן

נ ג ד

המשיבים:

1. שר הפנים

2. היועץ המשפטי לממשלה

3. ממשלת ישראל

4. נציבות שירות המדינה-ירושלים

5. מר אבי הלר, סגן הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים

בקשה למתן פרטים נוספים

החלטה

הבקשה שלפניי היא למתן פרטים נוספים. העתירה שבכותרת הוגשה ביום 12.5.2009 ועניינה מינויו של המשיב 5 לתפקיד הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים. לדעת העותר נפלו פגמים בהליך המינוי ובכללם המשך פעילותה של ועדת האיתור במהלך תקופת הבחירות לכנסת השמונה-עשרה. העותר ביקש בעתירתו לבטל את מינויו של המשיב 5, להקים ועדת איתור חדשה שתקיים הליך תקין ומסודר, וליישם את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר הימנעות מאיוש משרות בכירות בשירות הציבורי במהלך תקופת בחירות.

ביום 12.10.2009 ניתן צו על תנאי בהליך, ובעקבות זאת הגישו המשיבים 4-1 ביום 16.11.2009 תצהיר תשובה. ביום 22.3.2010 הגיש העותר לבית משפט זה בקשה לחייב את המשיבים ליתן פרטים נוספים (לפי תקנה 12 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984; להלן: התקנות). לבקשה זו קדמה פנייה למשיבים (ביום 3.3.2010), שבה הציג העותר שש שאלות שלגביהן דרש פרטים נוספים. משלא באה תשובה לפנייה זו פנה העותר לבית המשפט כאמור.

ביום 23.3.2010 ביקשתי את תגובת המשיבים לבקשה למתן צו לפרטים נוספים. המשיבים הגישו תגובתם ביום 28.3.2010, ובה כללו מענה לשאלות שהציג העותר. בהמשך לכך ביקשתי כי העותר יודיע אם הוא בא על סיפוקו בגדרי ההליך של בקשה למתן פרטים נוספים. העותר השיב בשלילה. לדבריו, תגובת המדינה אינה מספקת תשובה מלאה לכל שאלותיו, ולפיכך דרושה הכרעה בבקשה למתן פרטים נוספים.

לאחר שבחנתי את החומר שבתיק ושקלתי את טענות העותר לא ראיתי לנכון ליתן צו המחייב את המשיבים, בשלב זה, להוסיף פרטים מעבר לאמור בתצהיר התשובה ובתגובה מיום 28.3.2010. כפי שנפסק לא פעם, הליך הפרטים הנוספים נועד להביא לידי תיחום מחלוקות, הגדרה מדויקת יותר של טענות כלליות או סתמיות, והבהרת נימוקיו של בעל-דין. אין מדובר בתחליף ל"חקירה נגדית" (ראו בג"ץ 125/06 ועד עובדי החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ נ' שר האוצר (לא פורסם, 10.6.2008); רענן הר-זהב סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק 69-68 (1991)).

בענייננו, אין מחלוקת כי רוב השאלות שהציג העותר זכו לתשובה בגדרי תגובת המדינה מיום 28.3.2010, אולם לגבי שתי שאלות העותר סבור כי יש מקום להוסיף פרטים. השאלה הראשונה מתייחסת לאמור בסעיף 6 לתצהיר התשובה מטעם המשיבים 4-1. בסעיף 6 לתצהיר נכתב כי עד לאחרונה איוש המשרה של הממונה על מחוז דרום נעשה באמצעות מכרז, אך ב- 7.4.2008 החליטה הממשלה כי המשרה אינה טעונה מכרז וכי תקום ועדת איתור לצורך מציאת המועמד הראוי. העותר מעוניין בפרטים נוספים לגבי עניין זה, ותוהה מה עמד ביסוד החלטה זו של הממשלה. אולם מקובלת עלי עמדת המדינה כי אין מקום להורות על מתן פרטים נוספים בהקשר זה, בראש ובראשונה בהתחשב בכך שהעתירה לא כוונה נגד החלטה זו של הממשלה, והסעדים המבוקשים בעתירה מתמקדים בביטול מינויו של המשיב 5 ובהקמת ועדת איתור חדשה שתפעל באורח תקין ובהתאם להנחיות. במצב דברים זה לא שוכנעתי, במסגרת הבחינה הלכאורית היאה להליך שלפניי, כי הפרטים המבוקשים רלבנטיים ומהותיים במידה המצדיקה מתן צו כמבוקש (ראו גם בג"ץ 465/02 שחק נ' שר העבודה והרווחה (לא פורסם, 15.9.2004)).

השאלה השנייה מתייחסת לסעיף 10 לתצהיר התשובה מטעם המשיבים 4-1. בסעיף 10 לתצהיר ציינו המשיבים, בין היתר, כי 32 מועמדים הגישו את מועמדותם לוועדת האיתור. העותר מעוניין בפרטים נוספים לגבי 32 המועמדים, ומבקש לדעת אם קיים פרוטוקול מלא הכולל את הפרטים של כל המועמדים, את השכלתם ואת ניסיונם. ככל שקיים מסמך כזה, חפץ העותר לקבלו לידיו. כמו-כן מבקש העותר לעיין בשאלונים שמילאו כל המועמדים לרבות המשיב 5. איני רואה להיעתר לבקשה זו בגדרי ההליך שלפניי. יצוין, כי המשיבים ענו לשאלות שהציג העותר בקשר לאמור בסעיף 10 לתצהיר התשובה, אך מיאנו למסור את השאלונים ואת גיליון ההערכה של המועמדים שהופיעו לפני הועדה, זאת בשל צנעת הפרט ובשל שפירוט זה, לדעת המשיבים, אינו נדרש להכרעה בעתירה התוקפת את העיתוי שבו התכנסה ועדת האיתור. העותר חולק על נימוקים אלה אך איני רואה לנכון להכריע, במסגרת ההליך של מתן פרטים נוספים, בשאלת זכותו של העותר לעיין במסמכים האמורים. לא שוכנעתי כי מתן צו בהליך שלפניי, שיורה על מסירת מסמכים לגבי 32 המועמדים, והכול עובר לדיון (שנקבע לתאריך 26.5.2010), מוצדק מטעמים של ייעול הדיון ותיחומו. יצוין, כי העותר העלה את טענתו בדבר זכותו לעיין במסמכי ועדת האיתור, ואת נימוקיו בעניין זה, לפני בית המשפט במסגרת התצהיר המשלים שהוגש ביום 1.10.2009 - תצהיר שהתקבל על-ידי בית המשפט לפי החלטתו מיום 12.10.2009. כלומר, הסוגיה מונחת לפני בית המשפט ויש להניח כי היא תתברר במידת הצורך.

סוף דבר, אין מקום ליתן צו למתן פרטים נוספים מעבר לאמור בתצהיר התשובה ובתגובה מיום 28.3.2010. החלטה זו תתויק בתיקי השופטים שישבו בדין. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' אייר תש"ע (22.4.2010).


מעורבים
תובע: עו"ד יוסף פינחס כהן
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: