ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כ.א.מ. שלכז נגד א. ג''ברין :


1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בנצרת

בשא001073/08

בתיק עיקרי: פשר 000062/08

בפני:

כב'' השופט עאטף עיילבוני

תאריך:

12/04/2010

ע"י ב"כ עו"ד

המבורגר - עברון ושות''

המבקשת

ובעניין:

ובעניין:

ובעניין:

1. א. ג''ברין בע"מ ח.פ. 510924327 (בהקפאת הליכים)

באמצעות הנאמן רו"ח יצחק קרמין

2. בנק הפועלים בע"מ

3. כונס הנכסים הרשמי

החברה

הבנק

הכונ"ר

החלטה

הקדמה:

הבקשה שלפני הנה בקשה להתיר חילוט חלקי של ערבות בנקאית, בסך 540,342 ₪, שהגישה כ.א.מ. שלכז (1998) בע"מ (להלן: "המבקשת") אשר ניתנה לה על ידי חברת א. ג''בארין בע"מ (בהקפאת הליכים) (להלן: "החברה"), במסגרת פרויקט בנייה ביקנעם.

העובדות בתמצית:

ביום 9/3/06 נחתם בין המבקשת ובין החברה הסכם לפיו החברה תבצע עבור המבקשת עבודות שלד, במסגרת פרויקט הקמת מבנה משרדים באזור התעשיה ביקנעם. לאחר שהסתיימו עיקר עבודות החברה בפרויקט, ולאחר שנערך חשבון סופי, מסרה החברה למבקשת בהתאם להוראות ההסכם ערבות בנקאית מס'' 399035/0532 מיום 27/11/07, מאת בנק הפועלים בע"מ, בסך 730,000 ₪ (להלן: "הבנק" ו-"הערבות" בהתאמה), להבטחת טיב העבודות שבוצעו.

לאחר אכלוס המבנה, פנתה המבקשת לחברה בטענה שנתגלו ליקויים בעבודות שהאחרונה ביצעה, ודרשה תיקון הליקויים. לאחר שהמבקשת סברה כי החברה אינה עומדת בהתחייבותה לתיקון הליקויים, פנתה לבנק על מנת שיחלט באופן חלקי את הערבות הבנקאית, ויעביר לה את עלות תיקון הליקויים בסך 540,342 ₪. או אז, התברר למבקשת כי החברה מצויה בהקפאת הליכים. על כן, הגישה המבקשת במקביל, תביעת חוב לנאמן החברה בהקפאת ההליכים ואת הבקשה דנא.

טענות הצדדים:

לטענת המבקשת, לאחר אכלוס המבנה התגלו ליקויים בעבודות החברה, אשר חייבו טיפול ותיקון מיידיים, בין היתר בהידוק חומר המילוי סביב שלד המבנה, מחדל שגרם לשקיעת משטחי ריצוף החוץ, לשקיעת מערכת הביוב והניקוז, אשר נהרסה כליל תוך גרימת נזקים סביבתיים. אף שהמבקשת פנתה לחברה בדרישה לתיקון הליקויים, לטענתה, החברה התחמקה ממילוי התחייבויותיה, ולפיכך המבקשת מסרה את ביצוע עבודות התיקון לקבלן אחר ופנתה לבנק על מנת שיחלט את הערבות.

לטענת המבקשת, המדובר בערבות בנקאית אוטונומית, שהתנאי היחיד הקבוע לחילוטה הוא העברת דרישה מתאימה לבנק, ללא כל צורך לבסס או להוכיח את הדרישה לחילוט. הערבות אינה נפגעת לאור כניסתה של החברה להקפאת הליכים, וגם בתקופה זו ישנה הצדקה למתן היתר לחילוט הערבות, שמטרתה היתה להבטיח תיקון ליקויים במבנה, ככל שיהיו.

לטענת הנאמן בהקפאת ההליכים, מתקיימות נסיבות מיוחדות שלא להתיר את חילוט הערבות, בשל חוסר תום הלב של המבקשת בניסיונה להיפרע מהחברה, באשר הליקויים הנטענים נבעו מעבודות שכלל לא בוצעו על ידי החברה, ולכן לא היתה על החברה האחריות לתקנם. נטען, כי עבודות המילוי וההידוק בוצעו על פי דרישת המפקחים בפרויקט ובאישורם, תוך ביצוע בדיקות מעבדה לטיב העבודות. הליקויים הנטענים נגרמו כתוצאה מעבודות חפירה ומילוי שביצעו קבלנים אחרים, ובכל זאת המבקשת קיזזה סך 45,000 ₪ מהחשבון הסופי ששילמה לחברה, עבור אי סדרים במילוי, מבלי ליתן על כך התראה.

עוד נטען כי הגשת הדרישה לבנק, יומיים לאחר מתן צו הקפאת הליכים לחברה, נעשה על ידי המבקשת כדי להשיג יתרון על פני נושים של החברה, ועלול לסכל את האפשרות לגבש הסדר נושים לחברה.

ההסדר הדיוני:

ביום 3/5/09 ניתן תוקף של החלטה שיפוטית להסדר דיוני בין הצדדים, במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי הצדדים יפנו ליו"ר איגוד המהנדסים בבקשה שימנה מומחה מתאים לשם בירור המחלוקות המקצועיות בתיק; לאחר שהמומחה ישמע את טענות הצדדים, יוציא חוות דעת כתובה במסגרתה יכריע בטענות ההדדיות ויקבע אם המבקשת זכאית לפיצוי מהחברה, וככל שיקבע כך, יקבע מה שיעור הפיצוי; הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, וחוות דעתו של המומחה תכריע סופית בטענות הצדדים ותקבל תוקף של פסק דין מבית המשפט. עוד הוסכם כי ככל שהמומחה יקבע שהמבקשת זכאית לפיצוי מהחברה תחולט הערבות הבנקאית בגובה הפיצוי שייפסק.

חוות דעת המומחה:

לאור ההסדר הדיוני האמור, חוות הדעת של המומחה אינג'' שרגא גורמן, מיום 19/12/09, נערכה על ידו כ"פסק בוררות".

לאחר שסקר את עובדות העניין, את ההליכים שבין הצדדים, את טענות הצדדים, וקיים מספר ישיבות בנוכחות הצדדים, קבע המומחה כי הסכום שבו תישא החברה יעמוד על סך 153,149 ₪ בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה מיום 17/3/08.

במענה לשאלות הבהרה שנשלחו למומחה על ידי שני הצדדים, תיקן המומחה ביום 23/2/10 את חוות דעתו וקבע כי החברה תישא באחריות לתיקון הליקויים בסך של 144,281 ₪.

הנאמן פנה ביום 24/3/10 לבית המשפט, והודיע כי המבקשת הגישה לבנק בקשה לחילוט הערבות בסכום העולה על הסכום הנקוב בחוות הדעת, בכך שהוסיפה ריבית, אף שהמומחה לא קבע כי תתווסף לסכום ריבית אלא הפרשי הצמדה בלבד, כך שלכל היותר מגיע למבקשת להיפרע מן הערבות הבנקאית סך של 173,373 ₪ בלבד.

עוד הודיע הנאמן כי הצדדים הגיעו להסכמה דיונית לפיה חלף חילוט הערבות הבנקאית, ישולם למבקשת הסכום אשר נקבע כאמור במזומן, באמצעות באי כוח הנאמן, בתוך 7 ימים ממתן החלטת בית המשפט, וכנגד התשלום, תחזיר המבקשת לבנק את הערבות הבנקאית ותוציא לחברה חשבונית מס כדין.

אם כן, המחלוקת עתה הנה האם זכאית המבקשת לריבית על סכום הפיצוי שנפסק בחוות דעת המומחה, אם לאו.

הכרעה:

אומר כבר עתה כי אינני רואה לחייב את החברה לשלם למבקשת ריבית בגין הסכום שנפסק לטובת המבקשת בחוות דעת המומחה, וזאת ממספר נימוקים, כפי שיפורט להלן.

כאמור לעיל ובראש השיקולים, בחוות דעתו הסופית של המומחה שמונה להכרעה בסכסוך שבין הצדדים, נקבע כי המבקשת תהיה רשאית לחלט באופן חלקי את הערבות הבנקאית עד לסך של 144,281 ₪ בצירוף מע"מ, ובצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה מיום 17/3/08. אם כן, בחוות הדעת הסופית ובהשלמה לה, לא נקבע כי המבקשת תהיה זכאית לריבית בגין סכום זה וחוות דעת זו, שמחייבת את הצדדים, לא תוקנה ולא חייבה את המבקשת בריבית.

כמו כן, בין הצדדים היתה נטועה מחלוקת כנה ואמיתית בדבר האחריות לליקויים שנפלו במבנה, ובדבר השאלה בגין אילו עבודות נגרמו אותם הליקויים. יצוין עוד, כי המבקשת, בתחילת ההליך, פנתה לבנק בבקשה לחלט מתוך הערבות סך 540,342 ₪, אך לבסוף נקבע על ידי המומחה כי אחריותה של החברה לליקויים שנפלו במבנה מסתכמת בסך של 144,281 ₪ בלבד. מאידך, לחברה עצמה נגרם נזק בלתי מבוטל בגין החזקת סך 730,000 ₪ כערבות בנקאית עד למועד ההכרעה במחלוקת דנן, כאשר כל חבותה מסתכמת בסך של כ-144 אלף ש"ח בלבד, וברקע נעשים מאמצים רבים לשם השגת הסדר נושים לחברה.

בנסיבות האמורות, אינני רואה לפסוק לטובת המבקשת ריבית בגין הסכום שברשותה לחלט, בנוסף להפרשי ההצמדה למדד תשומות הבנייה, כפי שנקבע בחוות דעת המומחה.

אשר על כן, אני נותן לחוות דעת המומחה אינג'' שרגא גורמן מיום 19/12/09 ובהתאם לתיקון שעשה במכתבו מיום 23/2/10, תוקף של פסק דין, וקובע, בהתאם להסכמת הצדדים, כי החברה, באמצעות הנאמן, תשלם למבקשת, באמצעות באי כוחה, סך של 144,281 ₪ בצירוף מע"מ, ובצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה בלבד, מיום 17/3/08 ועד ליום התשלום המלא בפועל. כנגד ביצוע התשלום האמור תחזיר המבקשת לבנק הפועלים את הערבות הבנקאית מס'' 399035/0532, ותעביר לידי הנאמן חשבונית מס בגין סכום זה.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ח בניסן, תש"ע (12 באפריל 2010), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

עאטף עיילבוני, שופט

001073/08בשא054 נאוה צוברימעורבים
תובע: כ.א.מ. שלכז (1998) בע"מ
נתבע: א. ג'ברין בע"מ . 510924327 (בהקפאת הליכים)
שופט :
עורכי דין: