ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מטיאס יסמין נגד רו"ח יצחקי יהונ :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

דמ 006185/09

בפני:

כבוד השופטת יהלום הדס

נ.צ.ע. – מר זלוצובר

נ.צ.מ. – מר מתתיהו

12/04/2010

בעניין:

מטיאס יסמין

התובעת

נ ג ד

רו"ח יצחקי יהונתן

הנתבע

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת והפרשי שכר.

2. דיון הוכחות התקיים ביום 6/4/10.

3. לאחר שמיעת העדים, אלה העובדות העולות מחומר הראיות:

א. התובעת הועסקה במשרד רו"ח של הנתבע, מחודש יולי 2007, כמתמחה לייעוץ מס.

ב. התובעת הועסקה לפי שעות, בהיקף משרה של 5 – 4 ימים לשבוע רק בשעות אחה"צ וכן בימי ו''.

ג. בקרבת מקום למקום העבודה, ארעה פריצה במהלך חודש ינואר 2008.

ד. בעקבות הפריצה, התובעת לא הגיעה לעבודה במשך מספר ימים.

ה. לאחר מכן ביקשה מהנתבע לעבוד בימי ו'' בלבד, שכן חששה להגיע למשרד בשעות אחר הצהריים.

ו. מחודש ינואר 2008 עבדה התובעת בימי ו'' בלבד.

ז. מדו"ח הנוכחות עולה שעבדה כ- 6 שעות ליום, ובמשך הזמן פרק הזמן עלה ל- 7 שעות ויותר.

ח. הנתבע הודיע לתובעת שאינו מסכים לעבודה של 7 שעות ביום ו'' ודרש ממנה להפחית בשעות העבודה.

ט. התובעת סרבה. מאז לא הגיעה יותר לעבודה.

י. הנתבע שילם לתובעת פיצויי פיטורים. עפ"י המסמכים שצורפו לתיק עולה ששולם סך 320 ₪ ע"י חברת הפניקס וכן 2,955 ₪ ע"י הנתבע.

יא. התובעת חתמה על מסמך לפיו כנגד התשלום, אין לה דרישות ותביעות נוספות כנגד הנתבע, מכל סוג שהוא.

4. התובעת טוענת שסוכם על 6 שעות עבודה ביום ו'' ובכך עמדה, וכי הנתבע באופן חד צדדי דרש שתעבוד 4 שעות.

לטענתה, מדובר בהרעת תנאים המזכה אותה בפיצויי פיטורים.

5. הנתבע טוען שסוכם על 5 שעות עבודה ומשראה שהתובעת מוסיפה שעות עבודה מידי יום ו'', דרש שתחזור לסיכום הראשוני של 5 שעות.

6. ההסכמה על מעבר לעבודה בימי ו'', נעשה בעל פה, לבקשת התובעת.

סיכום זה החזיק מעמד כשלושה חודשים.

סיכום זה היה לאור בקשה מפורשת של התובעת, לעבור משבוע עבודה מלא, לעבודה ביום ו'' בלבד.

7. התובעת טוענת כי מדובר בהרעת תנאים, כזו המזכה אותה בפיצויי פיטורים ואשר בעקבותיה אין היא חייבת לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

8. איננו מקבלים טענה זו.

הובהר שהעבודה בימי ו'' היתה פרי בקשתה של התובעת, בקשה חריגה, שהועלתה כ- 3 חודשים קודם לעזיבת העבודה.

לא מן הנמנע שסוכם בין הצדדים מה שסוכם, לגבי העבודה ביום ו'', וכי לאחר מכן הנתבע ביקש לחדד את הדברים.

אף התובעת אינה טוענת שסוכם על 7 שעות עבודה בימי ו'' ובכל זאת עבדה 7 שעות ויותר.

בהחלט לגיטימי שהמעביד יבקש לחדד את הנושא ולהעמיד במדוייק את מספר השעות הנדרשות בימי ו''.

אין מדובר בסיכום רב שנים אשר המעביד מבקש לשנותו כעת, באופן חד צדדי.

מדובר בסיכום בן כ- 3 חודשים אשר המעסיק מבקש לחדד אותו ולהעמידו על דיוק. אין בכך כל פסול.

9. זאת ועוד.

התובעת סרבה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, בטענה שאינה חייבת לעבוד בהפחתה ל- 4 שעות בלבד.

ראשית, אף אם מדובר בהפחתת שעות, אין בכך כדי לגרוע מחובתה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ולא לעזוב את העבודה לאלתר.

שנית, חובה על עובד להתריע בפני מעבידו על הרעת התנאים ולאפשר למעביד לתקן את הדברים. זאת לא עשתה התובעת, אלא העמידה את מעסיקה בפני עובדה מוגמרת ולא התייצבה לעבודה.

10. לאחר סיום יחסי עובד ומעביד, בחודש מאי 2009, הסכים המעביד לשלם לתובעת פיצויי פיטורים, על פי חישוב שערך הוא, וזאת כנגד חתימתה על כתב ויתור בזו הלשון:

"אני יסמין מטיאס ת.ז. 037078433 מצהירה בזאת כי קיבלתי את כל המגיע לי מעבודתי אצל יצחקי יהונתן חברת רואי חשבון ח.פ. 513416370 ו/או אצל יצחקי יהונתן ת.ז. 054502661, שכר עבודה, נסיעות, הבראה, חופשה וכל סעיף הקשור בשכר עבודה כגון פיצויים, גמל וכיוצא בזאת".

11. התובעת טוענת שחתמה שכן הובהר לה שאין תוקף לחתימתה.

איננו מקבלים טענה זו.

התובעת לא פוטרה.

התובעת טוענת להרעת תנאים, אך זאת לא הוכחה כלל.

המעסיק, ברצונו לחסוך בהליכים ובהוצאות מיותרות, מסכים לוותר על ההודעה המוקדמת ומסכים לשלם פיצויי פיטורים, וכל זאת מתוך רצון להביא לידי סיום את המחלוקת בין הצדדים.

לו היה מעלה בדעתו שהתובעת, בקלות שכזו, תתנער ממסמך שעליו חתמה, לא היה משלם לה פיצויי פיטורים כלל.

12. יש לתת תוקף מלא למסמך שעליו חתמה התובעת.

אין מדובר בהתנית תשלום המגיע מכח חוק, בחתימה על מסמך. לגבי סוגיה זו נקבע שהחתימה על המסמכים אינה תקפה באשר עובד אינו יכול לוותר על זכויות קוגנטיות.

המקרה שבפנינו שונה, שכן מדובר בהתפטרות ובמחלוקת של ממש לגבי נסיבותיה. לכן, הסכמה לקבל פיצויי פיטורים כנגד חתימה על מסמך ויתור, יש לתת לה תוקף מלא.

13. התובעת הוכיחה תביעתה להפרשי שעות.

מתלושי השכר עולה שהשכר ששולם בפועל, נמוך ממכפלה של שעות העבודה החודשיות בשכר לשעה כפי שרשום בתלוש.

התובעת טוענת לפער בסך 1933 ₪.

הנתבע לא הציג גירסה נגדית.

על פי חישוב מדגמי, הפרשי השכר אכן מגיעים לסכום שאותו דורשת התובעת.

14. סיכום כל האמור לעיל מביא למסקנות כדלקמן:

א. התובעת אינה זכאית על פי חוק לפיצויי פיטורים, משהתפטרותה אינה עונה על התנאים המזכים בפיצויי פיטורים.

תביעתה להפרש פיצויי פיטורים נדחית.

ב. התובעת קיבלה פיצויי פיטורים בהסכמה, תוך שהיא מוותרת על זכויותיה.

יש לכבד חתימתה על כתב הויתור.

ג. אין מקום להורות על השבת פיצויי פיטורים ששולמו, זאת מן הטעם ששולמו בהסכמה בין הצדדים על רקע חילוקי הדיעות שהיו ביניהם עם סיום העבודה.

ד. שעה שהובהר שהתובעת קופחה בשכר העבודה מידי חודש בחודשו, לא ניתן להכליל הפרשי השכר בתוך סכום הפיצויים ששולם לה, בהסכמה, כאמור.

עת חתמה התובעת על כתב הויתור לא הוכח שידעה כי קיימים הפרשי שכר שלא קיבלה ואשר זכאית היא לתבוע.

ה. התובעת לא נתנה הודעה מוקדמת להתפטרות.

לפיכך, מהסכום המגיע לה כהפרשי שכר, יש לקזז דמי הודעה מוקדמת.

15. סוף דבר:

א. התביעה להפרש פיצויי פיטורים נדחית.

ב. התביעה לתשלום הפרשי שכר מתקבלת.

הנתבע ישלם לתובעת 1,933 ₪.

ג. לאור מכלול הנסיבות מצאנו לנכון להפחית פיצויי הלנה בגין רכיב זה ולהעמידם על הפרשי הצמדה וריבית כחוק בגין כל חודש, ממועד תשלום השכר לאותו חודש ועד לתשלום בפועל.

ד. מסכום זה יש לקזז דמי הודעה מוקדמת שנותרה התובעת חייבת לנתבע, בסך 1,073 ₪ (30 ₪ לשעה כפול 4 ימי עבודה לחודש).

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/09 ועד לתשלום בפועל.

ה. כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום כ"ג בניסן, תש"ע (7 באפריל 2010) בהעדר הצדדים

________________

__________________

_________________

נ.צ.ע. – מר זלוצובר

נ.צ.מ. – מר מתתיהו

יהלום הדס, שופטת

תשובה חן-קלדנית.מעורבים
תובע: מטיאס יסמין
נתבע: רו"ח יצחקי יהונתן
שופט :
עורכי דין: