ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלמונית נגד פלוני ואח'' :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בש"א 001119/10

עב 2502/08

בפני:

דיתה פרוז''ינין - נשיאה

12/04/2010

בעניין:

אלמוני

ע"י ב"כ עו"ד

יאיר גולן

המבקש

נ ג ד

1. פלונית

2. עיריית מעלה אדומים

ע"י ב"כ עו"ד

1. יעקב קמר

2. גלעד רוגל

המשיבים

החלטה

1. בפני בקשת המבקש, שהינו הנתבע בתיק העיקרי (להלן - הנתבע), לגילוי מסמכים, לקבלת ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית וכן לדחיית המועד לתחילת שמיעת ההוכחות.

2. הנתבע מבקש לגלות את המסמכים הבאים:

א. תיק החקירה של הנתבעת 2 (החקירה שבוצעה על ידי גב'' סמדר תקוה, האחראית על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית).

ב. קלטת השיחה בין התובעת לבין מר ישראל גולדשטיין הנזכרת בסעיף 11 לתצהיר העדות הראשית מטעמה.

ג. כל תיעוד, ככל שקיים, לגבי פניות של התובעת למרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית.

ד. מלוא התיעוד לגבי מצבה הבריאותי-פסיכולוגי של התובעת, לרבות התיק הרפואי בעירייה ותיקי הטיפול בידי הגורמים המטפלים שמסרו תצהירי עדות ראשית מטעמה: ד"ר יהושע נאמן, הפסיכולוגית מרשה לוין שבירו, ומנהלת מרכז הסיוע לנפגעי אונס ותקיפה מינית בירושלים, הגב'' בלה אבני.

ה. תיקה האישי של התובעת בעירייה (הנתבעת 2).

ו. כלל המסמכים הנזכרים בתצהירו של מר ששי ששון, לרבות המסמכים והמכתבים המפורטים בסעיף 4 לתצהיר המתעדים את המחלוקת בין הנתבע 1 לבין העד, והמזכרים (מזכר שרשם העד ומזכר תשובה) הנזכרים בסעיף 9 לתצהיר (המתייחסים לשיחה עם התובעת משנת "2005 לערך.." שבלב התצהיר.

הנתבע טוען כי החומר המבוקש רלבנטי וחיוני לבירור העובדות בתיק. טמונה בו גם האפשרות לאתר עדים וראיות רלבנטיים, והוא חשוב לבחינת מהימנות העדויות בהליך הנוכחי. בהתייחס למסמכים בסעיפים ג'' וד לעיל, טוען הנתבע כי משהועלתה טענה כי התובעת קיבלה סיוע נפשי בעקבות האירועים שעליהם נסבה התביעה, מהווה הדבר למעשה ויתור על סודיות רפואית מצד התובעת, והנתבע זכאי לקבל לעיונו את מלוא החומר הרלבנטי המצוי בידי הגורמים המטפלים. כמו כן, טוען הנתבע כי למסמכים השלכה ישירה על המחלוקות השנויות בין הצדדים, ועל יכולתו של המבקש להכין את הגנתו, וכי לנוכח ההשלכות החמורות של הטענות במישור האישי, הציבורי והתעסוקתי, יש להקפיד הקפדה יתרה על מתן הזדמנות סבירה לנתבע להתגונן ולמצות את חקר האמת.

3. המשיבה בבקשה זו, היא התובעת בתיק העיקרי (להלן - התובעת). התובעת טוענת כי אין לקבל את הבקשה לקבלת ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית ולדחיית המועד לשמיעת ההוכחות, שכן המסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם הנתבע. אם ייקבע כי המסמכים רלבנטיים, המשיבה מביעה הסכמתה מראש לאפשר לנתבע להגיש תצהיר משלים, אם יקבע שיש בכך צורך.

באשר לבקשה לגילוי מסמכים, התובעת אינה מתנגדת לכך שחומר החקירה שבידי המשיבה 2, היא עיריית מעלה אדומים, יועבר לידי הצדדים, ולמסירת תיעוד פניותיה של המשיבה למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית לצדדים (פריטים א'' וג'' ברשימה לעיל). כך גם לגבי המסמכים שהיו בטיפול ששי ששון (פריט ו'' ברשימה לעיל).

התובעת מתנגדת לחשוף את כל תיקיה הרפואיים ואת תיקה האישי בעירייה (פריטים ד'' וה'' ברשימה לעיל). יש לאפשר רק חשיפת מסמכים ספציפיים השייכים לעניין, בעת חקירת הגורמים הרפואיים אשר מסרו תצהירי עדות מטעם המשיבה.

התובעת מתנגדת גם לגילוי הקלטת ובה תיעוד השיחה בין התובעת לבין מר גולדשטיין, בטרם יוגש תצהיר מטעם מר גולדשטיין, אשר יש בידו לשפוך אור על הפרשה בהיותו מקורב לנפשות הפועלות, לאחר שהובהר כי הנ"ל לא ישמש כעד מטעם התובעת (פריט ב'' לעיל).

4. מאחר שקיימת הסכמה על גילוי חלק מהמסמכים, יגולו המסמכים המפורטים בסעיפים 2.א'', ג'' ו- ו''.

עיקר המחלוקת שנותרה מתמקדת בגילוי המסמכים הרפואיים, תיקה האישי של התובעת אצל המשיבה 2 והקלטת השיחה עם מר גולדשטיין (פריטים ב'', ד'' וה'' ברשימה לעיל).

דיון

5. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן – התקנות) מסדירה את ההליך של גילוי ועיון במסמכים, ומטרתה לאפשר דיון הוגן בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, כאשר כל המסמכים הנוגעים לעניין גלויים בפני הצדדים.

קביעת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים נקבעת עפ"י שני תנאים. האחד - תנאי סף, המחייב הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין החומר המבוקש לבין טענות הצדדים. זהו מבחן הרלבנטיות בהיבט הצר. בהיבט הרחב ידרש בית הדין לבחון את בקשת הגילוי על רקע נסיבות המקרה, השלכות הגילוי על ההליך ועל האינטרסים של הצדדים, ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של דיון יעיל (ע"ע (ארצי) 494/06 מ"י, נציבות המים – קלרק אבנצ''יק, פסקה 10 וההפניות שם, ניתן ביום 28.3.2007). בפסק דין שניתן לאחרונה, דן בית הדין במבחנים אלו:

"בגדר תנאי הסף, יש לברר את הזיקה בין המידע המבוקש במסמכים שגילויים מתבקש לבין התובענה. על בית הדין לבחון, האם החומר אכן דרוש כדי לברר את טענות הצד המבקש...

במסגרת בחינת תנאי הסף, על בית הדין להידרש, בין היתר, לשיקולים בדבר זיקה בין המידע המבוקש במסמכים שגילויים מתבקש לבין העילה בגינה מתנהל ההליך המשפטי העיקרי; בדבר קיומה של תשתית עובדתית לכאורית לביסוס הטענה שגילוי המידע במסמכים המבוקשים דרוש להוכחת עילת התביעה; בדבר מהות הזיקה וחשיבות הראיות שגילוין מתבקש; ובדבר השלב בו מצוי ההליך העיקרי. לא נמצאה זיקה כאמור, תדחה הבקשה לגילוי מסמכים" (ע"ע 64/10 מ"י - משרד החינוך נ'' דניאל צברי, ניתן ביום 25.3.2010 ואסמכתאות שם).

6. בענייננו מבקש הנתבע לגלות את תיקה הרפואי של התובעת, בשל טענות התובעת כי מעשי המשיבים גרמו לה צער, עוגמת נפש ומצבי רוח דיכאוניים. בעניין זה נפסק כי :

"שאלת מצבה הרפואי של המשיבה והפרטים המצויים בתיקה הרפואי אינם שוקלים כלל ועיקר בהקשר זה, וככל שהמשיבה תשכנע את בית הדין כי חשה כנטען על ידיה – לא תהא כל נפקות לשאלה אם פנתה ליעוץ רפואי בעקבות זאת אם לאו, ומה היה מצבה הרפואי עובר להתרחשויות הנטענות או אחריהן. אין, אם כן, כל הצדקה, לפגיעה כה משמעותית בפרטיותה של המשיבה, אשר בהכרח תיגרם אם תיקה הרפואי יועמד לעיונם של המבקשים" (בש"א (נצ'') 1871/02 מרק פלדמן - דורית פרטוק, ניתן ביום 10.12.2002).

דברים אלה יפים, בשינויים המחוייבים, גם לענייננו. גילוי מלוא התיעוד לגבי מצבה הבריאותי והפסיכולוגי של התובעת משמעו פגיעה משמעותית וקשה בצנעת הפרט של התובעת. אין כל הצדקה לכך בענייננו, חרף טענת התובעת כי נגרם לה נזק נפשי. אין בגילויים של מסמכים אלה כדי לתרום לבירור השאלות השנויות במחלוקת בענייננו, במיוחד לנוכח העובדה שהתובעת הביאה בפני בית הדין ובפני הצד שכנגד תצהירים של כל גורמי הטיפול הרלבנטיים שבהם נעזרה בעקבות הפרשה. אם יתברר כי התובעת הסתירה מידע חיוני מפני בית הדין, תינתן לכך התייחסות במועד הרלבנטי. לפיכך נדחית הבקשה לגילוי המסמכים הרפואיים של התובעת.

7. עם זאת מתקבלת הבקשה לגילוי קלטת השיחה עם מר גולדשטיין, ותיקה של התובעת בעירייה, מלבד המסמכים הרפואיים שבו, אם יש כאלה. לשיחה עם מר גולדשטיין חשיבות רבה לצורך בירור המסכת העובדתית הרלבנטית לענייננו, והוא הדין בתיקה האישי של התובעת בעירייה. שני אלה ישפכו אור על מערכת היחסים בין התובעת לנתבע, שהינה רלבנטית ביותר לענייננו. אוסיף עוד כי קלטת הינה בגדר מסמך, ואין מקום לעכב את גילויה עד לאחר הגשת תצהירי הנתבע. גילוי מסמכים הינו הליך הנעשה בראשיתם של ההליכים המשפטיים, ובמסגרת הבקשות המקדמיות.

8. לפיכך רשאים התובעת והנתבע 1 לעיין בתיק החקירה שנעשתה על ידי גב'' סמדר תקווה ובתיקה האישי של התובעת בעירייה. התובעת תמציא לנתבע תוך 7 ימים קלטת ותמליל של השיחה בינה לבין מר גולדשטיין, ואת המסמכים הנזכרים בתצהירו של מר ששי ששון. המרכז לסיוע נפגעי אונס יאפשר לנתבע לעיין בפניותיה של התובעת למרכז.

לנוכח האמור לעיל, נדחית הבקשה לדחיית מועד הדיון. הזמן שנותר עד למועד הדיון יספיק גם לעיון במסמכים ולהגשת תצהירים. תצהירי הנתבע 1 יוגשו עד ליום 27/5/10.

הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון עם תום ההליכים ובהתאם לתוצאה.

תנחומי הכנים לב"כ הנתבע.

ניתנה היום כ"ז בניסן, תש"ע (11 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

דיתה פרוז''ינין, שופטת

001119/10בשא730 אילנית ג''והרימעורבים
תובע: אלמוני
נתבע: פלונית
שופט :
עורכי דין: יעקב קמר,יאיר גולן