ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה נחמיאס ואח' נגד רחל כוכבי ואח' :

5

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בש"א 001020/08

ה.פ. 000236/05

בפני:

סגן הנשיא, כב' השופט אהרן אמינוף

תאריך:

22/9/2008

בעניין:

1. שלמה נחמיאס

2. רות נחמיאס

המבקשים

נ ג ד

1. רחל כוכבי

2. רשות הפיתוח - ע"י מינהל מקרקעי ישראל - מחוז צפון

המשיבים

החלטה משלימה

1. ביום 8/7/2007 ניתן פסק דין בתיק העיקרי (ה"פ 236/05) לפיו קיבלתי את תביעת המבקשים למתן פסק דין הצהרתי וציוויתי כדלקמן:

"א. סעיף 2 א' להסכם בטל.

כל שאר חלקי ההסכם, ישארו בתוקפם.

ב. אני אוסר על משיבה 1, או מי מטעמה להשתמש במעבר דרך חלקת המבקשים לחלקה 26, לאור קיומה של דרך סטטוטורית חלופית".

2. ביום 23/10/2007 הגישה המשיבה 1 ערעור לבית המשפט העליון (ע"א 8945/07) על פסק הדין הנ"ל.

3. ביום 26/2/2008 התקיים בבית המשפט העליון דיון מקדמי בערעור בפני כב' השופטת א' חיות, שהחליטה להחזיר את התיק לבית משפט זה, על מנת לקבל תצהיר של עו"ד אריה כהנא ולאחר חקירתו על תצהירו, ליתן החלטה משלימה באם יש בעדות זו של עו"ד כהנא, כדי לשנות את תוצאת פסק הדין.

4. בהתאם להחלטת כב' השופטת א' חיות, נתקבל תצהיר של עו"ד כהנא והוא נחקר על תצהירו.

5. דיון

א. האם היה בעדותו של עו"ד כהנא כדי לשנות את תוצאת פסק הדין. טרם שאגש לדון בשאלה אזכיר בקצרה כי פסק הדין נסמך על שתי מסקנות עיקריות:

האחת, כי הצדדים התכוונו להעביר את זכויות החכירה על מלוא שטח המגרש

(630 מ"ר) על שם המבקשים, אך מבחינת חזקה ושימוש היו אמורים המבקשים לקבל שטח מגודר בגודל 500 מ"ר, כאשר השטח הנותר יהווה מעבר לדירת הוריה של משיבה 1, והמסקנה השנייה, כי מר אבי נחשון, שניהל את המו"מ עם המבקשים מטעם המשיבה 1, הטעה את המבקשים כשטען בפניהם כי אין דרך מעבר חלופית לחלקה 26.

לאור המסקנות הנ"ל, קביעתי בפסק הדין הייתה כי אם היו המבקשים יודעים, טרם חתימה על ההסכם, שקיימת דרך גישה חלופית למגרש הסמוך, הם לא היו מסכימים להגביל את השימוש והחזקה בשטח שקנו ל-500 מ"ר בלבד ולא היו מאפשרים למשיבה 1 להשתמש בשאר השטח כדרך גישה ומעבר למגרש הסמוך.

ב. האם עדותו של עו"ד כהנא שינתה את המסקנות שלעיל וכן את התוצאה הסופית של פסק הדין? נראה לי כי התשובה לכך שלילית.

עו"ד כהנא היה בעת הרלבנטית עורך דינה של משיבה 1 ויצג אותה בעסקה למכירת זכויותיה בחלקה 27 למבקשים. ברם, במהלך חקירתו הנגדית של עו"ד כהנא התברר כי מי שלמעשה ניהל את המו"מ עם המבקשים ובא-כוחם, עו"ד חליחל, היה אבי נחשון, אחיה של המשיבה 1 ולא עו"ד כהנא. כך דברי עו"ד כהנא עצמו:

"אני רוצה להיות מדוייק. ברור שמי שניהל את המו"מ הכספי זה היה אבי נחשון. מי שהראה את החלקה היה אבי נחשון. מי שאמר כמה מוכרים, כמה מטרים, זה היה אבי נחשון. אח"כ היו ענייני ניסוח, זה היה ביני לבין עו"ד חליחל" (ראה עמ' 2, שורות 1-3 לפרטיכל הדיון מיום 2/9/2008).

מדבריו אלו עולה באופן ברור כי: עו"ד כהנא לא היה מעורה בכל פרטי המו"מ והסיכומים שנעשו בין נחשון לבין המבקשים ובא-כוחם. לכן, טבעי הדבר כי עו"ד כהנא, לא שמע ולא ידע, לפני המשפט נשוא התיק דנן, כי מר נחשון ביקש שהשטח, כפי שמצויין בהסכם, יוקטן ל- 500 מ"ר בגלל שביל שעובר בחלקה הנמכרת ומשמש כביכול, מעבר לחלקת הורי המשיבה 1 (ראה סעיף 11 לתצהירו של עו"ד כהנא וכן עמ' 3, שורות 20-21 לפרטיכל הדיון מיום 2/9/2008).

לכן אין בעדותו של עו"ד כהנא גם כדי לשפוך אור על המצגים שהציג מר נחשון למבקשים ובא-כוחם, במהלך המו"מ טרם חתימת ההסכם, או לסתור את עדותו של עו"ד חליחל באשר לסיכומים בעל-פה שהיו בין נחשון למבקשים ואשר לא מצאו ביטוי מפורש בהסכם עצמו.

ג. זאת ועוד, ער אני להתכתבויות שהיו בין עו"ד כהנא לבין עו"ד חליחל טרם חתימת ההסכם (ראה נספחים ב'-ה' שצורפו לתצהירו של עו"ד כהנא), אך, כפי שקבעתי כבר לעיל, מאחר שהמו"מ נוהל ישירות, בין מר נחשון לבין המבקשים ובא-כוחם, עו"ד חליחל, אין בהתכתבויות אלה כדי לתמוך בעמדת המשיבה 1 כי השטח שנמכר על-ידה למבקשים הוא 500 מ"ר בלבד. שיתופו של עו"ד כהנא בפרטי המו"מ מסביר גם את טענתו כי מלבד מכתבו של עו"ד חליחל מיום 8/1/2003, מעולם לא עלתה הסוגיה של דרך מעבר בין שתי חלקות סמוכות ועו"ד כהנא לא שמע כל ויכוח על כך לפני חתימת ההסכם (ראה סעיף 13 לתצהירו של עו"ד כהנא).

בעניין זה מקובלת עלי עמדת ב"כ המבקשים לפיה סביר מאוד להניח כי מר נחשון הגיע לסיכום בעניין דרך מעבר בין שתי החלקות, ישירות עם ב"כ המבקשים ולכן הנושא הזה לא עלה יותר במכתביו הנוספים של עו"ד חליחל שהופנו אל עו"ד כהנא.

ד. זאת ועוד, ניתן אף לגרוס כי תשובותיו של עו"ד כהנא, בחקירתו הנגדית בבית המשפט, דווקא מאששות את מסקנתי כפי שהובעה בפסק הדין, כי הצדדים התכוונו להעביר את זכויות החכירה על מלוא שטח החלקה על שם המבקשים

(630 מ"ר) ולא על 500 מ"ר בלבד, הואיל ולעו"ד כהנא לא היה כל הסבר מניח את הדעת מדוע, אם אכן היה בכוונת המשיבה 1 להעביר רק 500 מ"ר, הוא דיווח לרשויות המס על מכירת כל החלקה ולא על מכירה חלקית של הנכס וכן מדוע בייפוי הכוח הבלתי חוזר שנתן לעו"ד חליחל, כדי שיוכל לבצע את העברת הזכויות בחלקה על שם המבקשים, הוא לא טרח לרשום ולסייג כי ייפוי הכוח תקף רק להעברת 500 מ"ר ולא על מלוא שטח החלקה (ראה עמ' 2, שורות 28-32 ועמ' 3, שורות 1-15 לפרטיכל הדיון מיום 2/9/2008).

6. לאור כל האמור לעיל, אין בעדותו המשלימה של עו"ד כהנא כדי לשנות מתוצאת פסק הדין.

7. בנסיבות העניין ולאור העובדה כי הבקשה נידונה בפני, לאור החלטת בית המשפט העליון, כאמור לעיל, אני נמנע מליתן צו להוצאות.

8. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

היום כב' באלול, התשס"ח (22 בספטמבר 2008).

סגן הנשיא, אהרן אמינוף - שופט

001020/08בשא054 חגית