ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלימאן פראן נגד בשארה יוסף ג'רייס עראף :

5

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

תיק אזרחי 001049/07

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

22/09/2008

פס"ד בפשרה

סלימאן פראן

ת.ז. 02085610

בעניין:

ע"י ב"כ עוה"ד

עו"ד פרח אליאס

ועו"ד דועא פרח

התובע

- נ ג ד -

1. בשארה יוסף ג'רייס עראף

ע"י ב"כ עו"ד ויקטור מנסור

ת.ז. 059354027

2. שהאב מרזוק פראן

ת.ז. 020855755

ע"י ב"כ עו"ד אנטון ליוס

3. קיסר שהאב פראן

ת.ז. 050528645

הנתבעים

ישיבת יום: 22.9.08

נוכחים:

ב"כ התובע: עו"ד פרח אליאס + התובע ואשתו

ב"כ הנתבע 1: עו"ד ויקטור מנסור + הנתבע 1

ב"כ הנתבע 2: עו"ד ליוס אנטון + הנתבע 2

נתבע 3 אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

בהמלצת כב' בית המשפט הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה כדלקמן וכב' בית המשפט מתבקש ליתן לו תוקף של פסק דין סופי.

1. הרישום על שם בשארה עראף ת.ז. 059354027, לגבי 30/262 חלקים מחלקה 56 גוש 18629 יבוטל וחלקים אלה (30/262 ) ירשמו על שם סלימאן פראן, ת.ז. 020856100. במידה ופעולות אלו יחוייבו בתשלומי מיסים כלשהם ישא בכך סלימאן פראן לבדו, ולרבות מס שבח, מס רכישה, מס מכירה, היטל השבחה ומס רכוש וכל מס אחר.

2. יתרת הזכויות הרשומות על שם בשארה עראף הנ"ל (דהיינו, יתרת ה- 7/20 חלקים מחלקה 56 גוש 18629) ישארו בבעלותו ובהחזקתו ובשימושו הבלעדיים של בשארה עראף ואין ולא תהיה למי מהצדדים בתיק זה או מי מטעמם כל טענה לגביהם.

3. מוסכם כי החלק המזרחי של חלקה 56 הנ"ל יהיה בשימושו ובהחזקתו הבלעדיים של סלימאן פראן ואילו החלק המערבי יהיה בשימושו ובאחזקתו הבלעדיים של בשארה עראף – כל אחד לפי חלקו בחלקה. מוסכם כי כל אחד מהצדדים זכאי לנהוג מנהג בעלים במגרש שלו שיועד לו על פי הסכם זה.

4. מוסכם, כי בשארה עראף יוכל לבנות בקו אפס בגבול המשותף בין שני המגרשים.

5. מוסכם כי בעת פירוק השתוף בין שני הצדדים החלק המזרחי של החלקה הנ"ל יהיה מנת חלקו של פראן סלימאן כדי לשמור על רצף גאוגרפי עם חלקה מס' 57 מאותו גוש.

6. מוסכם כי לגבי ההפקעות לצורכי ציבור מחלקה 56 גוש 18629 ו/או ההקצאה לדרכים ולזכויות מעבר ישתתפו שני הצדדים כל אחד לפי חלקו היחסי בחלקה 56 הנ"ל.

7. שני הצדדים ממנים בזאת מודד מוסמך, מר וואסם דחבור שיקבע במדוייק קו הגבול בין שני המגרשים בחלקה 56 גוש 18629 בהסתמך על הסכם זה. מוסכם, כי שני הצדדים יבנו גדר שתפריד בין שני מגרשיהם, כאשר בהוצאות בניית הגדר בין שני חלקי חלקה 56 ישאו התובע ונתבע מס' 1 בחלקים שווים ביניהם.

8. מוסכם כי הסכם זה מסיים את כל הסכסוכים בין הצדדים בנוגע לחלקה 56 מגוש 18629 ולא תהיה לאף צד כל טענה ו/או תביעה נוספת, לרבות כלפי הנתבעים 2 ו-3.

9. מוסכם כי כב' בית המשפט יורה על החזרת מחצית האגרה לתובע.

10. מוסכם כי כב' בית המשפט יתן להסכם זה תוקף של פסק דין סופי, כאשר כל צד ישא בהוצאותיו.

לראיה באו הצדדים על החתום

______ ________ _______ _________ ________ _______

סלימן פראן בשארה עראף שהאב פראן עו"ד אליאס פרח עו"ד ו. מנסור עו"ד ליוס

ב"כ התובע ב"כ נתבע 1 ב"כ נתבע2

פ ס ק - ד י ן

על יסוד המוסכם בין הצדדים ולבקשתם, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין הצדדים, שנרשם לעיל, המהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה גופו. אין צו בדבר הוצאות. אני מורה על החזר המחצית השנייה של אגרות התביעה לתובע. אין צורך בתמלול ההקלטה שנעשתה היום.

ניתן והודע בפומבי היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים. כל אחד מהנוכחים קיבל העתק הפרוטוקול במעמד השימוע.

סגן נשיא