ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודאי נגד גורבץ :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

בפני כב' השופט אריה רומנוב

ת"ק 4757/09

בעניין:

מרדכי יהודאי

התובע

נ ג ד

עו"ד רון גורבץ

הנתבע

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבע "להורות לתובע להפקיד סכום כספי להבטחת הוצאות הנתבע בהליך זה, כתנאי לקיום הדיון הקבוע בפניו...", וזאת לנוכח סיכויי התביעה, ולנוכח מצבו הכלכלי של התובע, שאין חולק כי ביום 16.11.09 ניתן נגדו צו כינוס נכסים (נספח לכתב התביעה). התובע מתנגד לבקשה.

2. בקשת הנתבע, אינה אלא בקשה לצוות על התובע להמציא "ערובה לתשלום הוצאות" מכוח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הקובעת כך:

"(א) בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.

(ב) לא ניתנה ערובה תוך המועד שנקבע, תידחה התובענה, אלא אם כן הורשה התובע להפסיקה; נדחתה תובענה לפי תקנה זו, רשאי התובע לבקש ביטול הדחייה, ואם נוכח בית המשפט או הרשם שסיבה מספקת מנעה את התובע מליתן את הערובה תוך המועד שנקבע, יבטל את הדחייה בתנאים שייראו לו, לרבות לענין ערובה והוצאות".

כבר נקבע ביחס לתקנה זו, כי "... אחת המטרות המרכזיות של הפעלת התקנה 519 לתקנות היא למנוע תביעות סרק ולהבטיח תשלום הוצאותיו של הנתבע, במיוחד כאשר נראה לבית המשפט שהתביעה הינה בעלת סיכויי הצלחה קלושים. עם זאת אין הכוונה להכביד יתר על המידה על מגישי תובענות, ולהגביל את יכולת הגישה לבית המשפט לאותם תובעים אשר לאל ידם לספק דרישה כספית זו של בית המשפט בקלות יחסית. על כן מצווה בית המשפט לנהוג בנושא זה במתינות ולהפעיל את שיקול דעתו בדבר אופן הבטחת הוצאות המשפט בסבירות..." [ע"א 2877/92 סאלח עבד אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר, פ"ד מז(3), 846, עמ' 850-851 – ההדגשה הוספה – א"ר].

3. הואיל ועניין לנו בבית המשפט לתביעות קטנות שתכליתו "לאפשר הליך מהיר ושאינו יקר לתביעות בסכומי כסף קטנים, ולמנוע מהצרכן את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה בצינורות השיפוט המקובלים... 'יש לייחס להם חשיבות ראשונה במעלה, באשר בלעדיהם לא ניתן להגשים את התכלית לשמה נוצר מוסד זה, היא פתיחת שערי המשפט בפני האזרח הקטן'... " [רע"א 5711/08 פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ, ס' 7 להחלטה מיום 17.3.09 – פורסם בנבו (ההדגשה הוספה – א"ר)], והואיל והיעתרות לבקשת הנתבע עלולה להביא לפגיעה בזכות הגישה לערכאות של התובע, הרי שיש לבחון ביתר זהירות את הבקשה.

4. לאחר ששקלתי בדבר, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות.

ראשית, ספק רב בעיני אם בית משפט לתביעות קטנות מוסמך ליתן סעדים, דוגמת זה אותו מבקש הנתבע, בהתחשב באופיו של בית משפט זה, אשר אינו כפוף לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בדרך-כלל. הדבר נלמד מלשון סעיף 62(ב) לחוק בתי המשפט, התשל"ב-1982, לפיה "בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר..." (ההדגשה הוספה-א"ר). כמו-כן, מ"כלל ההן", לפיו מתקין התקנות טרח לציין במפורש את החלתן של תקנות על סדר הדין בתביעות קטנות בכל הנוגע להליך הערעור [ר' תקנה 16 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976], ניתן ללמוד את הלאו – דהיינו, שבדרך כלל, לא יחולו תקנות סדר הדין האזרחי בתביעות קטנות;

שנית, אף אם הייתי מוכן לדון ביישומה של תקנה 519 בענייננו, הרי שלנוכח המדיניות השיפוטיות ביחס ליישומה של התקנה במשורה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדברים שצוטטו לעיל בסעיף 2 להחלטתי זו, ובמיוחד בהתחשב בחשיבות השמירה על הזכות הבסיסית לגישה לערכאות, כפי שזו באה לידי ביטוי בתכלית ההליך של תביעה קטנה (ר' סעיף 3 לעיל), הרי שהיעתרות לבקשת הנתבע תהא מנוגדת לתכלית זו - תוצאה שאין להסכין לה.

7. סוף דבר. הבקשה נדחית.

8. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים.

אריה רומנוב, שופטמעורבים
תובע: מרדכי יהודאי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: