ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרין נגד בנייני עטר אלי :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

בשא002230/08

בתיק עיקרי: א 003211/07

בפני:

כב' הרשם דן סעדון

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

בנייני עטר אלי וניר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בני ירושלמי

נתבעת 2/ מבקשת

נ ג ד

יאנקו מרין

ע"י ב"כ עו"ד

א. אלבינצר

תובע/ משיב

החלטה

לפני בקשה למתן צו להשלמת ההליכים המקדמיים בתובענה. בגדרי הבקשה עותרת הנתבעת 2 לחייב את התובע להמציא לידיה כתב ויתור על סודיות רפואית, להשיב בתצהיר לשאלון, לגלות בתצהיר את המסמכים שברשותו ולאפשר עיון במסמכים ספציפיים כמפורט במכתב הנתבעת 2 לב"כ התובע מיום 19.2.08. במסגרת מכתב זה נתבקש ב"כ התובע להמציא תצהיר גילוי מסמכים ספציפי של המסמכים הבאים: מלוא התיעוד אודות התאונה נשוא התביעה והנזקים שנגרמו בעטיה; תלושי שכר או אסמכתאות להשתכרות התובע לתקופה של שנתיים לפני התאונה וכן ממועד התאונה ועד מועד כתיבת המכתב; אסמכתאות על קבלת קצבאות או תקבולים מן המל"ל או מיטיב אחר; אסמכתאות להוצאות הנטענות בכתב התביעה.

התובע מתנגד לבקשה. ראשית, נטען כי הבקשה האמורה אינה נתמכת בתצהיר בניגוד למצוות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי. בנוגע לבקשה לגילוי מסמכים ספציפי מפנה ב"כ התובע להוראת תקנה 117 לתקנות סדר הדין האזרחי ולפיה חייבת בקשה כזו להיתמך בתצהיר. בלשונו של ד"ר זוסמן בספרו סדרי הדין האזרחי (מהד' שביעית): " . . לא נזכר המסמך אשר בעל הדין מבקש לעיין בו בכתבי הטענות ואף לא בתצהיר בעל הדין האחר והוא הדין כשלא דרש המבקש גילוי מסמכים לפי תקנה 112, יכול הוא לבקש צו לעיון במסמך ולהעתקתו, בהתאם לתקנה 117 אך במקרה כזה חייב הוא להראות בתצהירו הנלווה אל הבקשה כי המסמך מצוי בידי המשיב וכי הוא המבקש זכאי לעיין בו (עמ' 442). לעניין הדרישה לקבלת תשובות לשאלון נאמר כי השאלון (שעותק הימנו לא צורף לבקשה ולתגובה) כולל מספר רב מאוד של שאלות ושאלות משנה שחלקן לא רלוונטי לתובענה זו. בנסיבות אלה נטען כי אין לחייב את התובע להשיב לשאלון זה ויש לחייב את ב"כ הנתבעת 2 להעביר שאלות רלוונטיות בלבד לתובענה.

דיון ומסקנות

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים החלטתי לקבל את הבקשה, בשלב זה, באופן חלקי בלבד כפי שיפורט להלן.

כתב ויתור על סודיות - אין כל טענה המצדיקה את הימנעות התובע מחתימה על כתב ויתור על סודיות רפואית. לפיכך, אני מחייב את התובע לחתום על כתב ויתור על סודיות ולהעביר עותק חתום אל ב"כ הנתבעת 2 תוך 20 יום.

שאלון – עותק השאלון לא הוצג לעיוני ולא ניתן לדעת אם ישנן שאלות לא רלוונטיות לתובענה שאין זה מוצדק לחייב את התובע להשיב עליהן. במצב דברים זה לא ניתן להיעתר לבקשת ב"כ הנתבעת 2 ליתן צו המחייב את התובע להשיב לשאלון.

גילוי מסמכים ספציפיים - אכן, תקנה 117 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי לגבי מסמכים שלא נזכרו בכתבי טענות או בתצהיריו של בעל דין ניתן לבקש צו לגילויים ואולם " . .הבקשה תהא מבוססת על תצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו". (ההדגשה הוספה) בענייננו לא הוגש תצהיר ובו טענה כי המסמכים המבוקשים במכתב ב"כ הנתבעת 2 אל ב"כ התובע אכן מצויים ברשות התובע. לפיכך, לא ניתן להיעתר לבקשה במתכונתה הנוכחית. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של ב"כ הנתבעת 2 לעתור לגילוי מסמכים כללי כמפורט לעיל.

ניתנה היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) בהיעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

_______________

דן סעדון, רשם