ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן שאול דקלה נגד אלון מאיר :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 007662/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

23/02/2010

בענין:

בן שאול דקלה

התובעת

נ ג ד

אלון מאיר

ע"י ב"כ עו"ד

בן שמואל יוסף

הנתבע

פסק דין

תחילתם של הליכים בתיק זה בהגשת שיק מס' 9000451 בסך 9,000 ₪ לתאריך פרעון 15/08/06, שמשך הנתבע לפקודת התובעת (להלן – השיק), לביצוע בתיק הוצל"פ 7-06-09139-14. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין לאחר שנתקבלה התנגדותו של הנתבע לביצוע השיק, באופן שניתנה לו רשות להתגונן.

השיק נמסר כשיק בטחון במסגרת חוזה שכירות, שלפיו שכרו הנתבע ואשתו מהתובעת דירה ברחוב איתמר בן אבי 7 ירושלים (להלן – המושכר) לתקופה שמיום 16/09/05 ועד ליום 25/09/06.

התובעת טענה כי לנתבע ולאשתו נותר חוב בקשר לשכירות בסך 6,719 ₪ לפי פרוט כדלקמן:

  • סך 452 ₪ בגין חוב חשמל לחודש ספטמבר 2006;
  • סך 147 ₪ בגין חוב מים לתקופה שמיום 17/07/06 ועד ליום 10/09/06;
  • סך 6,120 ₪ בגין חוב לועד הבית למלוא שנת השכירות.

מאחר והסכומים ששולמו על ידי התובעת בגין חוב החשמל וחוב המים הוחזרו לה על ידי חברת החשמל וחברת הגיחון, כפי הנראה לאחר תשלום החובות האמורים על ידי הנתבע עצמו, נותרה למעשה מחלוקת בענין החוב לועד הבית בלבד.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

אין מחלוקת כי התובעת אכן שילמה לועד הבית סך 6,120 ₪ בגין מיסי ועד לכל שנת השכירות שבה החזיק הנתבע במושכר. כן אין מחלוקת כי הנתבע עצמו לא שילם דבר לועד הבית בגין מיסי ועד הבית לתקופת השכירות. הסכום ששילמה התובעת מסתכם בסך 7,435 ₪ נכון להיום לאחר שעורך על בסיס הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שממועד ביצוע התשלום על ידה (01/09/06) ועד היום.

הוזמן להעיד מר ירון מוהר, מי ששימש בתקופה הרלבנטית (וגם בעת מתן עדותו) כחבר נציגות הבית המשותף. מעדותו התברר כי החיוב בגין ועד הבית למושכר לתקופת השכירות הסתכם בסך 510 ₪ לחודש, 450 ₪ לחודש עבור מים חמים ועוד 60 ₪ לחודש עבור יתר הוצאות ועד הבית (בתקופה הרלבנטית לא נהנה המושכר, כמו גם יתר הדירות באותה כניסה בבית, מהסקה מרכזית).

הנתבע סירב לשלם את הוצאות ועד הבית מאחר וטען כי לא קיבל מים חמים מהמערכת המרכזית. התברר כי הותקן במושכר דוד חשמלי שישמש כגיבוי למערכת המרכזית לחימום מים, וכפי הנראה לא הותקן ברז שיאפשר הפרדה בין מערכת המרכזית לחימום מים לבין חימום מים באמצעות דוד החשמל שהותקן במושכר. נראה כי הדבר פגע ביעילות שתי המערכות לחימום מים, המערכת המרכזית מחד והמערכת הפרטית באמצעות דוד החשמל מאידך: נראה כי בעת קבלת מים חמים מהמערכת המרכזית, בשעה שהדוד אינו מופעל, זרמו למערכת גם מים קרים דרך הדוד, דבר שקירר את המים החמים המגיעים מהמערכת המרכזית; ובעת הפעלת הדוד, נראה כי חוממו באמצעות הדוד לא רק המים החמים של המערכת הפרטית, אלא גם המים של המערכת הכללית, ובכך נפגמה יעילותה של חימום המים באמצעות הדוד.

לאחר שנתתי דעתי לנסיבות המקרה ולטענות הצדדים, הנני פוסק כי הנתבע ישלם לתובעת סך 3,000 ₪. ככל שהסכום ישולם תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה למשרד ב"כ הנתבע, ייסגר תיק הוצל"פ 7-06-09139-14. היה והסכום לא ישולם תוך המועד האמור, יבוטל עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ הנ"ל, לאחר שסכום החוב בו יותאם למתחייב לפי פסק דין זה, ובמקרה זה לא יגרע פסק דין זה מכל חיוב בתיק ההוצל"פ הנ"ל עבור אגרות ו/או הוצאות ו/או שכ"ט עו"ד בכפוף לכך שהחיובים בגין שכ"ט עו"ד יותאמו לסכומים שהיו מחויבים לו נפתח תיק ההוצל"פ על הסכום שנפסק לתובעת לפי פסק דין זה.

ניתן היום, ט' באדר תש"ע (23 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לתובעת, למר דב סיטון (רח' השקמה 23, עומר) ולב"כ הנתבע.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.מעורבים
תובע: בן שאול דקלה
נתבע: אלון מאיר
שופט :
עורכי דין: בן שמואל יוסף