ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר לוי קבלנות ויזמות נגד עציו :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002641/09

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

23/02/2010

בענין:

1 . אבנר לוי קבלנות ויזמות בע"מ

2 . י.ש כהן את לוי יזום והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עוזרי אופיר

התובעות

נ ג ד

עציון אסף

הנתבע

פסק דין

הנתבע שכר מהתובעות דירה, המצויה ברחוב אופיר 8 מבשרת ציון (להלן - הדירה), לתקופה שמיום 15/05/06 עד ליום 15/05/08. בפועל פונתה הדירה בתחילת חודש מאי 2008 בתיאום בין הצדדים ולפי בקשת התובעות (אין מחלוקת כי החזקה בדירה הוחזרה לתובעות ביום 05/05/08, אך לטענת הנתבע, הדירה היתה פנויה כבר ביום 01/05/08 והחזרת החזקה התעכבה עד ליום 05/05/08 מאחר ונציגת התובעות לא יכלה להגיע קודם לכן לדירה לשם קבלת החזקה).

על פי הנטען בכתב התביעה, הותיר הנתבע חובות כמפורט להלן:

  • סך 20,670 ₪ קרן (המהווה סך 22,226 ₪ נכון למועד הגשת כתב התביעה ביום 15/02/09) בגין אי-תשלום שכר דירה לחודשים דצמבר-מאי 2008;
  • סך 1,530 ₪ קרן (המהווה סך 1,668 ₪, נכון למועד הגשת כתב התביעה) בגין חוב לועד הבית לחודשים יוני-יולי 2007 ונובמבר 2007 עד מאי 2008;
  • סך 9,750 ₪ קרן (המהווה סך 10,353 ₪ נכון למועד הגשת כתב התביעה) בגין עלות צביעת הדירה וביצוע תיקונים בה לאחר פינויה על ידי הנתבע.

התובעות אישרו כי יש לנכות מסכומים אלה סך 15,000 ₪ קרן (המהווה סך 16,142 ₪ נכון למועד הגשת כתב התביעה), ששולם על ידי הנתבע על חשבון הסכומים האמורים, כך שיתרת חובו של הנתבע בקשר לשכירות מסתכמת, לטענת התובעות, בסך 18,105 ₪ נכון למועד הגשת כתב התביעה (אף שבכתב התביעה התייחסו התובעות לתשלומים בסך 7,500 ₪ קרן בלבד – סעיף 7 לכתב התביעה – ותבעו מהנתבע סך 26,229 ₪, הרי, לאור אישורים, אשר צורפו לכתב הגנתו של הנתבע, ציינו התובעות בסעיף 13 לכתב תשובתן כי הסכומים ששילם הנתבע על חשבון הסתכמו בפועל בסך 15,000 ₪ קרן, ולא כפי שצוין בכתב התביעה). יתרת החוב הנטענת (18,105 ₪) מסתכמת בסך 19,026 ₪ נכון להיום, לאחר שערוך על בסיס הפרשי הצמדה וריבית.

בעלי-הדין הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

אף שהנתבע טען כי לא הותיר כל חוב בגין שכר דירה, כשהוא זוקף על חשבון שכר דירה את כל הסך של 15,000 ₪ המוזכר בסעיף 13 לכתב התשובה, הרי, עיון באסמכתאות, שצורפו לכתב ההגנה להוכחת התשלום האמור בסך 15,000 ₪, מעלה כי לא בוצעו תשלומים בחודשים מרץ ומאי 2008, וכשנשאל הנתבע אם הוא מאשר כי לא שילם דמי שכירות לשני החודשים האמורים, ענה כי "לגבי חודש מאי אולי לא צריך לשלם כי לא הייתי שם", אך לא השיב תשובה כלשהי בנוגע לדמי השכירות לחודש מרץ 2008 (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 18-23).

הנתבע חלק על טענת התובעות כי הותיר חוב בגין ועד הבית, ולטענתו שילם את מלוא הנדרש בגין ועד הבית, תוך שציין כי אין בידו קבלה כלשהי בענין תשלום ועד הבית, מאחר ולטענתו התובעות, ששימשו כועד הבית, לא הנפיקו קבלות על תקבולים בגין ועד הבית, טענה שהוכחשה על ידי נציגת התובעת.

לפי סעיף 11.1 לחוזה השכירות, התחייב הנתבע להחזיר את הדירה לידי התובעות בתום תקופת השכירות "... כשהמושכר נקי, מסוייד, וצבוע על ידי בעל מקצוע, ....". הנתבע אישר כי לא צבע את הדירה עובר להחזרת החזקה בה על ידי התובעות (עמ' 5 לפרוטוקול, שורות 13-16).

בדיון שהתקיים ביום 18/06/09 ניתנה לתובעות שהות להגיש את הקבלה על הסכום שלטענתן שילמו בגין התיקונים והצביעה (9,750 ₪). בפועל צירפו מסמכים המתייחסים לסך 4,400 ₪ בלבד: קבלה בסך 2,800 ₪ מיום 28/05/08 בגין "עבודת צבע ותיקונים" בדירה ורשימה בכתב יד של תיקונים המתייחסת לכלל הדירות בפרויקט, ושבה שתי התייחסויות רלבנטיות לדירה, האחת תיקון בסך 600 ₪ בגין "תיקון חור בקיר + גלגלים לדלת הזזה + תיקון קצר חשמלי + חיזוק רדיאטורים + גומיות לתריסים" והשניה תיקון בסך 1,000 ₪ בגין "תיקון החלפת מנוע תריס + סיפון כיור". הנתבע טען כי עסקינן בפגמים, שבחלקם לא היו קיימים, בחלקם היו קיימים בדירה עוד במועד מסירת החזקה בה לידיו ולא תוקנו במהלך תקופת החזקתו בדירה, ושיתרתם נובעים מבלאי סביר. כך טען הנתבע, כי החור בקיר, שאליו מתייחס הרישום "תיקון חור בקיר" הוא חור הנובע מהוצאת מזגן של השוכרים ששכרו את הדירה לפני הנתבע. בפרוטוקול החזרת הדירה לתובעות על ידי הנתבע (נספח ד' לכתב התביעה), רשום לענין החור בקיר ("חור בסלון של מזגן") כי "הדייר טוען שכך קיבל את הדירה".

לטענת הנתבע, אם בכל זאת יימצא כי נותר חוב כלשהו שלו כלפי התובעות, כי אז יש לקזז מכל חוב כאמור סך 4,500 ₪, שהוא סכום פקדון שהפקיד בידי התובעות בתחילת תקופת השכירות. אף שהתובעות אישרו כי אכן הופקד פקדון כאמור על ידי הנתבע, לטענתן הוא נזקף בהסכמה על חשבון דמי שכירות לחודש מסוים (שלא נמנה עם החודשים שבגינם נתבע דמי שכירות בכתב התביעה), לאחר שחזר השיק שמסר הנתבע לתשלום דמי שכירות לאותו חודש. הנתבע מכחיש את הדבר ותומך את טענתו באמור בסעיף 1 למכתב ב"כ התובעות מיום 02/03/08 אל הנתבע (נספח ג' לכתב התביעה), שם נאמר, כפי הנראה בתשובה לבקשת הנתבע לזקוף את הפקדון על חשבון חוב דמי שכירות נשוא התביעה, "כי לא ניתן לפדות את הפקדון לטובת שכירות וכי הפקדון לא יפרע".

בדיון שהתקיים ביום 18/06/09 ניתנה לתובעות שהות להגיש ראיה להוכחת טענתן שסכום הפקדון קוזז משכר הדירה, ובענין זה צורף מסמך מיום 22/09/07 בחתימת הנתבע (להלן - מסמך מיום 22/09/07) בו נאמר: "חסר תשלום עבור חודש ספטמבר 2007 – מכניסה פקדון הפקדון נפתח בהסכמת אסף עציון ידוע לו כי במהלך החודשים הקרובים יהיה עליו להחזיר הסכום על מנת שיכנס בשנית לפקדון." לטענת הנתבע, בפועל לא נעשה שימוש בפקדון לתשלום שכר דירה, אף שאכן הסכים לכך (ולטענתו, אף התחנן לכך). לדבריו, למרות שהוא ונציגת התובעות, גב' עידית חיות, אכן סיכמו על שימוש בפקדון לתשלום שכר דירה, כאמור במסמך מיום 22/09/07, בפועל לא בוצע הדבר, מאחר והממונים על גב' חיות לא אישרו את הדבר על אף הסיכום שהושג בינו לבין גב' חיות, והוא שב והפנה לנאמר בנושא הפקדון במכתב ב"כ התובעות מיום 02/03/08 (נספח ג' לכתב התביעה), שמאוחר למסמך מיום 22/09/07.

יחד עם סיכומיהן, הגישו התובעות בקשה להגשת ראיה נוספת - חשבון גז, המצביע לטענתן על חוב של הנתבע בסך 855.43 ₪ - וביקשו כי סכום התביעה יוגדל בהתאם. הנתבע טען, כי מהחשבון עצמו עולה כי החוב הנטען אינו מתייחס לתקופה שבה החזיק בדירה.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, למסמכים המונחים לפני, לעדויות שהושמעו ולנסיבות המקרה, אני פוסק כי הנתבע ישלם לתובעות סך 3,800 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה אל הנתבע (להלן – המועד לתשלום). אם המועד לתשלום יחול אחרי יום 22/04/10 והסכום גם לא ישולם בפועל ביום 22/04/10 או לפני כן, כי אז יתווספו לסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 (להלן – החוק) (ללא ריבית פיגורים) החל מהיום ועד למועד לתשלום. אם הסכום המגיע מהנתבע בהתאם לאמור לעיל לא ישולם עד למועד לתשלום, כי אז הוא ישא, החל מאותו מועד, גם ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק, וכן יהיה על הנתבע, במקרה זה, לשלם לתובעות הואצות בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן היום, ט' באדר תש"ע (23 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ התובעות ולנתבע.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.



מעורבים
תובע: אבנר לוי קבלנות ויזמות בע"מ
נתבע: עציון אסף
שופט :
עורכי דין: עוזרי אופיר