ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברזני נגד לוי :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 001019/09

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

23/02/2010

בענין:

ברזני אפרים

ע"י ב"כ עו"ד

בן מלך יעקב

התובע

נ ג ד

1 . לוי אברהם

2 . לוי ויויאן אסתר – ניתן פס"ד בהעדר הגנה

3 . לוי שמעון – נמחק

4 . לוי ישי – נמחק

5 . לוי מתן – נמחק

הנתבעים

פסק דין

אני נותן תוקף של פסק דין להסדר, שהושג בין התובע לנתבע 1 בדיון שהתקיים ביום 24/01/10 (להלן – ההסדר).

לענין הסכום לתשלום לפי סעיף 1 להסדר:

א. ביום 15/02/10 הגיש ב"כ התובע תחשיב, שלפיו מסתכם הסכום לטענתו בסך 519,418 ₪ נכון ליום 09/02/10 (להלן – תחשיב התובע);

ב. בדיון שהתקיים ביום 21/02/10, העלה הנתבע 1 שתי השגות ביחס לתחשיב התובע: האחת – כי לא הובא בחשבון התחשיב סכומים ששולמו על פי הקבלות (שוברי הפקדה) שצורפו לכתב ההגנה; השניה – כי על פי התחשיב לא נרשם כל סכום ששולם לשלושת החודשים הראשונים, ולטענת הנתבע 1 הסכום שולם במעמד חתימת החוזה במזומן ולא נתקבלה קבלה, ולטענתו אין זה סביר כי החזקה בדירה היתה נמסרת ללא התשלום הראשון של דמי השכירות.

ג. לטענת ב"כ התובע, הסכומים הנקובים בשוברי ההפקדה שצורפו לכתב ההגנה הובאו בחשבון במסגרת התחשיב. לענין הטענה בדבר תשלום בגין שלושת חודשי השכירות הראשונים, שלא הובא בחשבון בתחשיב התובע, הצביע ב"כ התובע על כך כי במכתב, שכתב עו"ד מועלם ביום 22/01/04 בשם הנתבע 1 (נספח ה' לכתב התביעה), נטען כי שולמו דמי שכירות עבור 6 חודשים במעמד קבלת החזקה בדירה, וטען כי קיימת סתירה בין הדברים.

ד. הנתבע 1 טען כי תחשיב התובע לא הביא בחשבון את סכומי הקבלות (שוברי הפקדה) שצורפו לכתב ההגנה. הוא הצביע על כך כי התשלומים, שנרשמו בתחשיב התובע, אינם תואמים לסכומי הקבלות (שוברי ההפקדה). אוסיף, כי בחלק מהמקרים סכום הקבלה אף עולה על הסכום בתחשיב, אשר לטענת ב"כ התובע כולל את סכום הקבלה.

ה. הסכום שנרשם כחוב עבור שלושת החודשים הראשונים מסתכם בסך 8,213 ₪ קרן נכון ליום 01/08/98, ובסך 16,882 ₪ לאחר שערוך ליום 09/02/10 על בסיס הפרשי הצמדה וריבית.

ו. התשלומים לפי שוברי ההפקדה, שצורפו לכתב ההגנה, הינם כדלקמן:

· סך 9,600 ₪ ביום 17/02/99;

· סך 9,400 ₪ ביום 25/05/99;

· סך 10,000 ₪ ביום 20/08/99;

· סך 10,128 ₪ ביום 02/12/99;

· סך 9,200 ₪ ביום 07/03/00;

· סך 10,000 ₪ ביום 08/06/00.

הסכומים מסתכמים בסך 58,328 ₪ קרן ובסך 107,415 ₪ לאחר שערוך ליום 09/02/10 על בסיס הפרשי הצמדה וריבית.

לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, אני פוסק כי הסכום, שעל הנתבע 1 לשלם לתובע לפי סעיף 1 להסדר, הוא 420,000 ₪ נכון ליום 09/02/10, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 החל מהמועד האמור ועד למועד תשלום מלוא הסכום בפועל. בהתאם למוסכם בהסדר ועל אף האמור בפסק הדין שניתן נגד הנתבעת 2 בהעדר הגנה, הסכום הכולל שייגבה מהנתבע 1 ומהנתבעת 2 במצטבר לא יעלה על הסכום שהנתבע 1 מחויב לשלם על פי פסק הדין.

ניתן היום, ט' באדר תש"ע (23 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ התובע ולנתבע 1.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.מעורבים
תובע: ברזני אפרים
נתבע: לוי אברהם
שופט :
עורכי דין: בן מלך יעקב