ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק משכן הפועל נגד גורוביץ :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא006734/09

בתיק עיקרי:

א 006734/09

לפני: כב' השופט אברהם רובין

23/02/2010

בעניין:

בנק משכן הפועלים למשכנתאות

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד יריב שלום

נ ג ד

גורוביץ' ראובן

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל דבורין

נ ג ד

כלל חברה לביטוח בע"מ

משיבה פורמאלית

ע"י ב"כ עו"ד ש. אהרונסון

החלטה

1. לפניי בקשת המבקש (להלן – "הבנק") לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית ומחמת אי תשלום אגרה.

2. המשיב (להלן – "התובע") ואשתו המנוחה נטלו הלוואת משכנתא מהבנק, ואגב כך רכשו פוליסת ביטוח חיים אצל המשיבה הפורמלית, לאחר שחתמו על טופס הצהרת בריאות. לימים נפטרה אשת התובע, ברם המשיבה הפורמלית סירבה לפרוע את ההלוואה במקום התובע בהתאם לתנאי הפוליסה, בנימוק שהתובע ואשתו המנוחה הסתירו ממנה את העובדה שמספר שנים קודם לעריכת הביטוח סבלה המנוחה ממלנומה. בכתב התביעה עותר התובע לקבלת סעד הצהרתי לפיו המשיבה הפורמלית חייבת לפרוע את ההלוואה. כן עותר התובע לקבל הצהרה לפיה הבנק התרשל בכך שלא הציג בפניו ובפני אשתו המנוחה את פוליסת הביטוח ולא הסביר להם את משמעותה של הצהרת הבריאות.

3. הבנק הגיש את הבקשה שבפני, בגדרה הוא טוען כי בסעיף 41 להסכם ההלוואה קיימת תניית שיפוט ייחודית שזו לשונה:

"הבנק יהיה רשאי לנקוט באמצעים נגד הלווה ו/או הערבים בכל בית משפט מוסמך בארץ, אולם הלווה ו/או הערבים יוכלו לנקוט באמצעים משפטיים נגד הבנק אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך בתל-אביב יפו"

הבנק מודה כי הסכם ההלוואה הוא חוזה אחיד, ברם לטענתו תניית השיפוט איננה מקפחת מפני שההסכם נכרת לפני התיקון לחוק חוזים אחידים, תשמ"ג – 1982, שנכנס לתוקפו בחודש יוני 2004.

4. התובע טוען, כי תניית השיפוט הינה תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכי התיקון הנ"ל לחוק הינו עניין דיוני ולפיכך הוא חל גם על חוזים שנכרתו לפני חקיקתו.

5. המשיבה הפורמלית בחרה שלא להגיב, ומכאן אני מסיק שהיא משאירה את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט. מכל מקום כתובתה של המשיבה הפורמלית לפי כותרת כתב התביעה הינה בתל- אביב.

6. אין חולק כי עסקינן בתניית שיפוט ייחודית. כעקרון היה על התובע לטעון בכתב תביעתו כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד (ראו- בר"ע (מחוזי י-ם) 3223/01), מאיר נ. ליגד תק-מח 2001(3)3585), ברם מאחר והבנק העלה מיוזמתו את הטענה שמדובר בחוזה אחיד אין מקום למנוע מן התובע לטעון את טענת הקיפוח.

7. סעיף 4(9) לחוק החוזים האחידים בנוסחו הנוכחי קובע כי:

"חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים:

(9) תנאי המתנה על הוראות דן בדבר מקום שיפוט, או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר הסכסוך."

בסעיף 3 לחוק נקבע כי:

"בית משפט ובית דין יבטלו או ישנו בהתאם להוראות חוק זה תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזר ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של ספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות."

העולה מצירוף שתי הוראות הללו הוא, שלא כל תנאי המתנה על הוראות הדין בנוגע לסמכות מקומית הוא תנאי מקפח, אלא יש לבחון את התנאי בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות. חזקת הקיפוח ניתנת איפוא לסתירה. וכן, גם אם בתנאי מקפח עסקינן הרי שבית המשפט איננו חייב לבטלו אלא הוא יכול לשנותו.

8. במקרה דנא כוללת תניית השיפוט שתי הוראות; האחת לגבי תביעות שמוגשות על ידי הבנק והשניה לגבי תביעות שמגיש הלקוח. בין שתי ההוראות יש חוסר איזון בולט, ולטעמי ברור שההוראה הנוגעת לתביעות שמוגשות על ידי הבנק איננה יכולה לעמוד. ואולם, אין בכך כדי להביא מניה וביה לביטול ההוראה המתייחסת לתביעות שמגיש הלקוח נגד הבנק. יש לשקול הוראה זו לגופה במנותק מהחלק השני של תניית השיפוט.

9. בטרם תוקן החוק נפסק כי שאלת הקיפוח תיבחן לפי מבחן "ההרתעה מפני שימוש בזכויות" (ראו – רע"א 188/02 מפעל הפיס נ. כהן פד' נז(4)473), קרי – עד כמה יש בתניית השיפוט כדי להרתיע את התובע מלממש את זכותו. השאלה האם מבחן זה חל גם לאחר תיקון החוק לא הוכרעה עדיין בבית המשפט העליון (ראו – רע"א 8713/06 פני ברוך נ' הכשרת הישוב – פורסם באתר נבו). בערכאות הדיוניות היו פסקי דין שבהם המשיכו בתי המשפט לעשות שימוש במבחן זה (ראו – בש"א (מחוזי-ים) 4198/07 קופת חולים נ' ד"ר באסם אבו עמר; בש"א (מחוזי י-ם) 1525/05 בנק לאומי נ' ערטול – פורסמו באתר נבו). עם זאת היו שקבעו כי הנטל להוכיח את המבחן עובר לכתפי הצד שקבע את תניית השיפוט (בש"א (שלום חיפה) 19060/07 פרץ בוני הנגב נ' וייס; ת.א. (שלום תל-אביב) 56326/06 אלדן נ' עקרון רועי – פורסמו באתר נבו).

10. הנסיבות מלמדות שבמקרה שלפניי תניית השיפוט איננה מקפחת. הסכם ההלוואה נכרת בתל-אביב, ההלוואה ניטלה בסניף הבנק בתל-אביב, הדירה שנרכשה בכספי ההלוואה מצוייה במודיעין והתובע גר בהר אדר. במצב דברים זה אני סבור שאין שום הכבדה בכך שהתביעה תוגש בבית המשפט בתל-אביב כפי שקובעת תניית השיפוט, ולמעשה, בנסיבות העניין מדובר בפורום הטבעי לדיון בתביעה.

11. התובע טוען, כי טענות הבנק לעניין העדר הקיפוח מהוות הרחבת חזית. טענה זו נדחית מפני שהבנק היה רשאי להשיב לטענות הקיפוח שהעלה התובע בתשובתו לבקשה.

12. העולה מן המקובץ הוא, שגם לפי חוק החוזים האחידים בנוסחו הנוכחי, המחמיר עם הבנק, דין הבקשה להתקבל, ולפיכך אני פטור מלהכריע בשאלת תחולתו האקטיבית או הרטרוספקטיבית של התיקון.

13. הבקשה מתקבלת, ולפיכך בהתאם לסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מורה על העברת התובענה לבית משפט השלום בתל-אביב.

ניתנה היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט