ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..חן שלטים בע"מ נגד בנק המזרחי טפ)בתיק בנק המזרחי טפחות נגד ח :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 2719/09

(ת. א. 2357/09)

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

23/02/2010

בעניין:

1 . חן שלטים בע"מ

2 . אלישע טל

3 . אלישע דבורה

המבקשים

נ ג ד

בנק המזרחי טפחות בע"מ-סניף תלפיות 517

המשיב

החלטה

1. המבקשים 2+1 פתחו חשבון עו"ש בחודש מרץ 06 בסניף תלפיות של המשיב. המבקש מס' 2 הינו בעל מניות ומנהל אצל המבקשת מס' 1.

  1. במעמד פתיחת החשבון, חתם המבקש מס' 2 על ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, להבטחת חיובי המבקשת מס' 1 כלפי המשיב.
  2. המבקשים מס' 3+2 פתחו ביום 27.4.06 חשבון נוסף על שמם בסניף הנ"ל.
  3. בשני החשבונות הנ"ל נותרה יתרת חוב בלתי מסולקת. בחשבון הראשון נותרה יתרת חוב, נכון ליום 1.2.09 על סך של 510,112 ₪, ואילו בחשבון השני נותרה יתרת חוב ליום 1.2.09 ע"ס של 133,665 ₪.
  4. בכתב התביעה שהוגש בהליך של סדר דין מקוצר עותר המשיב לחייב את המבקשת מס' 1 בסכום של 510,848 ₪ בצירוף הריבית הנהוגה אצלו. כמו כן עותר המשיב לחייב את המבקש מס' 2 לשלם את הסך של 644,706 ₪ , אף הוא בריבית הנהוגה אצלו. המשיב עותר לחייב את המבקש מס' 3 לשלם את הסך של 133,858 ₪ בצירוף הריבית הנהוגה אצלו.
  5. במסגרת בש"א 2720/09 עותרים המבקשים לדחיית התביעה על הסף. במסגרת בקשה זו טוענים המבקשים כי אין כל התאמה בין הסכום שבכותרת כתב התביעה לבין הסכום הנדרש בכתב התביעה גופו.

עוד מוסיפים המבקשים, כי המשיב בחר להגיש את התביעה כנגד כל המבקשים ומבלי שיהא כל קשר בינהם, תוך ערבוב העובדות, הסכומים והחשבונות אשר יש בהם כדי ליצור בילבול וחוסר יכולת להתמודד עם האמור בכתב התביעה.

7. במסגרת בש"א 2719/09 עותרים המבקשים למתן רשות להגן. במסגרת תצהירו של המבקש מס' 2 בתמיכה לבקשה, מעלים המבקשים את הטענות הבאות:

ראשית – החשבון הראשון שימש את המבקשת מס' 1 בלבד בחשבון עסקי, ואילו החשבון השני שימש את המבקשים 3-2 כחשבון פרטי, ללא קשר לחשבון הראשון.

שנית – המבקשת מס' 1 ביצעה מספר רב של נכיונות שיקים של לקוחותיה. מששיקים אלה לא כובדו חייב המשיב את החשבונות לאחר שהם לא כובדו, וזאת בניגוד לתנאי הנכיון.

במילים אחרות, המשיב נהג בנכיונות השיקים כאילו מדובר על נכיון על תנאי בעוד שבפועל על פי ההסכם בין הצדדים השיקים נוכו בנכיון מלא, בכך פעל המשיב בניגוד להסכם ושלא כדין.

שלישית – המשיב נהג בשרירות לב ובניגוד לחוק כאשר פנה לערב ומשך מהחשבונות סכום עודף בסך של 70,000 ש"ח, למרות שהוגשה תלונה לבנק ישראל אשר מורה למשיב להשיב סכום זה, הוא לא הושב עד ליום הגשת הבקשה.

רביעית – נעשו פניות בכתב ובעל פה למשיב, על מנת שזה ימציא לו דפי חשבון וכן את הסכמי נכיון השיקים, אך המשיב לא נענה לפניות אלה.

חמישית – בין התאריכים 25.10.08 ועד ליום 5.1.09 חייב המשיב את חשבון המבקשת מס' 1 בגין השיקים שנוכו והוחזרו, בסכום כולל של 89,182 ₪ וזאת בניגוד למוסכם, ולפיכך יש להפחית את סכום זה מכתב התביעה.

שישית – המשיב עשה דין לעצמו ורכש מחשבון המבקש מס' 1 והפריש כספים בסכומים שונים, כאשר חשבונה של המבקשת מס' 1 היה ביתרת חובה בסכום של 434,274 ₪.

שביעית – המשיב פעל כנגד אחד מלקוחותיה בהוצל"פ וגבה בתיק ההוצאה לפועל, סך של 4,500 ₪ אך זיכה את חשבון המבקשת מס' 1 בסכום של 1,400 ₪ בלבד.

שמינית – המשיב נדרש להשיב את השיקים שהוגשו לנכיון ולא כובדו, אך סירב לעשות כן ומנגד הוא פועל לגבייתם.

בנוסף נקט המשיב בפעולות חד צדדיות.

8. באשר לחשבון השני שבבעלותם של המבקשים 3+2, נטען כי המשיב מימש רכב בבעלותם ותמורת מכירתו בסך של 76,000 ₪ לא הופקד בחשבון .

עוד טוענים המבקשים 3+2, כי ביום 16.11.08 רכש המשיב פצ"פ בסכום של 3,000 ₪ בעת שהחשבון היה ביתרת חובה בסך של 100,103 ₪.

גם לגבי חשבון זה נתבקש המשיב להמציא דפי חשבון, אך הוא לא נענה לבקשה ודי בסירוב זה כדי לקבל את בקשתם.

  1. המבקש מס' 2 טוען בס' 35 לתצהירו, כי סך חובם לבנק לא עולה על הסך של 550,000 ₪. יתרת החוב כנטען בכתב התביעה עומדת על 1,289,412 ₪, בעוד שבכותרת כתב התביעה מופיע הסך של 644,706 ₪.
  2. דין הבקשה למחיקה על הסף להידחות.

מעיון בכתב התביעה ניתן לגלות כי החשבון הראשון נפתח לבקשת המבקשת מס' 1 ואילו המבקש מס' 2, בהיותו בעל השליטה בה, חתם ביום פתיחת חשבונה של המבקשת מס' 1 על כתב ערבות מתמדת, ללא הגבלה בסכום. מכאן שהמבקש מס' 2 ביחד עם המבקשת מס' 1 נתבעו לשלם בגין את יתרת החוב בחשבון הראשון בסך של 510,848 ₪. בנוסף, המבקשים 3+2 נתבעו לשלם ביחד ולחוד את יתרת החוב בחשבונם הפרטי, הוא החשבון השני, סך של 133,858 ₪.

מכאן שהמבקש מס' 2 חייב למשיב את החוב בחשבון הראשון בסך 510,848 ₪ והן את החוב בחשבון השני בסך של 133,858 ₪, ובסך הכל סכום של 644,706 ₪.

אף המבקשת מס' 1 חבה את הסך של 510,848 ₪.

הנה כי כך, אין כל מניעה להגיש תביעה לגבי כל חשבון בנפרד ובוודאי שאין לומר כי כתב התביעה כפי שהוגש, לוקה בחוסר תום לב.

מן האמור לעיל ולאור הבהרות ב"כ המשיב, בדיון שהתקיים בבקשה ניתן לקבוע באופן ברור את חיוביהם של כל אחד מהמבקשים ואת סכום החיוב , והדברים עולים אף מדפי החשבון שצורפו לכתב התביעה.

  1. אף דינה של הבקשה לרשות להגן להידחות מן הטעמים הבאים:

ראשית, הלכה פסוקה כי נתבע המבקש רשות להגן, מן הדין כי יפרט את גירסת הגנתו באמצעות הצהרות על העובדות המקימות הגנה זו. אמנם לכאורה שזורה הבקשה והתצהיר התומך בה טענות שונות באשר לדרך התנהלותו של המשיב, אלא שעיון בתצהיר מגלה כי טענות אלה נטענו באופן סתמי ומבלי לבסס את הטענות ולו בראשיתן של ראיות. כך הם הדברים לגבי תנאי הסכם נכיון השיקים והחיובים שחייב המשיב את חשבונה של המבקשת מס' 1. טענה זו אינה מבוססת על מסמכים ובעיקר תנאי הסכם נכיון השיקים.

בנוסף טוען המבקש מס' 2 בשם הנתבעים, כי נעשתה פניה למשיב לקבלת מסמכים שונים הנחוצים להם לשם פירוט הגנתם. אין בנמצא בבקשה כל איזכור לקבלת מסמכים מן המשיב. למעלה מן הצורך יוער, כי שאין להסתפק בדרישה כללית וגורפת של מסמכים אלה יש להצביע על זיקה בין המסמכים הנדרשים לבין טענות ההגנה.

המבקשים טענו כי לפחות במקרה אחד פעל הבנק לגביית שיק שנמסר למשיב במסגרת נכיון שיקים, אלא שאף טענה זו אינה מבוססת על מסמך כל שהוא שיש בו כדי לתמוך בטענה . כך הטענה בדבר מכירת מכונית המבקשים 3+2. ככל שהיתה מכירה זו הרי שבתיק ההוצל"פ מצוי כל החומר הרלבנטי הקשור למימוש המכונית והמבקשים לא טרחו להביא ולו, ראשיתה של ראיה לביסוס טענה זו.

המבקשים צירפו לבקשתם מסמך לגבי שיקים שנמסרו למשיב, בסכום כולל של 89,182 ₪. מסמך זה לא רק שאינו חתום, אלא שאין כל הסבר מי ערך את המסמך ועל בסיס מה נרשם מה שנרשם בו, ולפיכך מסמך זה חסר כל ערך ואין לייחס לו כל משקל.

12. אם לא די בכך, בנימוקים המפורטים בסעיף 11 לעיל, הרי שהמבקשים הן בבקשה והן בתצהיר מודים כי חובם למשיב אינו עולה על סך של 550,000 ₪. די בהודאת בעל דין כדי ליתן כנגדם פסק דין על סכום זה. שאין בפי המבקשים כל הסבר כיצד הגיעו דווקא לסכום זה, אך משהודו בו יש לחייבם בסכום זה.

לפיכך ולאור האמור לעיל, לא שוכנעתי כי הבקשה מגלה גירסת הגנה כנגד התביעה.

  1. לאור האמור, הבקשה לרשות להגן נידחת.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיב בהתאם לסעיף 15 לכתב התביעה.

המבקשים ישאו בהוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ב"כ המשיב ימציא פסק דין לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום כ"ט בכסלו, תש"ע (20 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: חן שלטים בע"מ
נתבע: בנק המזרחי טפחות בע"מ-סניף תלפיות
שופט :
עורכי דין: