ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי ורצ'יק - שחל טלרפואה בע"מ :

בית הדין הארצי לעבודה

ברע000448/08

צבי ורצ'יק המבקש

-

שחל טלרפואה בע"מ המשיבה

לפני: הנשיא סטיב אדלר

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. האחת, החלטה מיום 23.8.2006, בה נדחתה בקשת המבקש למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים (בש"א 6498/06). השנייה, החלטה שהוכתרה כ"פסק דין חלקי" (עב 5363/05 ועב 5363.1/05) מיום 5.3.2008 ובה נקבע כי כתב ההתחייבות והויתור עליו חתם המבקש ביום 28.3.2005, הינו בר-תוקף.

2. בהחלטה מיום 23.8.2006 הורה בית הדין האזורי על פיצול הדיון בתיק באופן שבשלב הראשון תידון שאלת תוקפו של כתב הויתור עליו חתם המבקש. כפועל יוצא לא מצא בית הדין האזורי באותו שלב של הדיון להורות על גילוי המסמכים שהתבקשו על ידי המבקש, ובכלל זה פירוט דו"ח עסקאות, דו"ח עמלות ויומן פגישות של עובדי המשיבה.

3. המבקש הגיש לבית דין זה כתב ערעור על שתי החלטותיו של בית הדין האזורי. בהחלטת הרשמת גליקסמן מיום 2.7.2008 נקבע, כי הערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בעניין תוקף כתב הויתור טעון רשות והוארך המועד להגשת בקשת רשות הערעור שלפני.

4. נתתי דעתי לבקשת רשות הערעור ואני סבור שבשלב זה אין מקום לקיים דיון בערעור על החלטותיו של בית הדין האזורי, מטעמים אלה:

ב"פסק דינו החלקי" קבע בית הדין האזורי, כי בנסיבות המקרה התמלאו התנאים שהותוו בפסיקה לשם מתן תוקף לכתב ויתור ומשכך יש להכיר בתוקפו המחייב של כתב הויתור עליו חתם המבקש.

קביעותיו של בית הדין האזורי אין בהן, בשלב זה, כדי להביא את המחלוקות בין הצדדים לכלל סיום. במצב דברים זה, ובטרם הסתיים הדיון בתביעותיהם ההדדיות של הצדדים, סבורני, שלא יהא זה מן הנכון לקיים דיון בערעור על החלטתו של בית הדין האזורי. זאת, אף בשים לב לכך שמדובר בהליך שהוגש עוד במאי 2005, ואין מקום לעכב את סיום הדיון בו על ידי קיום דיון בערעור על החלטת ביניים.

בכל הנוגע להחלטה בעניין גילוי המסמכים, מדובר בהחלטה שניתנה עוד ביום 23.8.2006 והמבקש איחר את המועד להגשת בקשת רשות הערעור עליה. יצויין, כי בהחלטת הרשמת מיום 2.7.2008 הוארך המועד להגשת בקשת רשות הערעור על ההחלטה מיום 5.3.2008 ועליה בלבד.

למעלה מן הנדרש נוסיף, כי נוכח החלטת בית הדין האזורי באשר לתוקפו המחייב של כתב הויתור, מתייתר, על פני הדברים, הדיון בתביעה שכנגד שהגיש המבקש. בהתאם נדחית בקשת רשות הערעור באשר למתן צו לגילוי מסמכים.

5. נזכיר, כי דחיית בקשת רשות הערעור, אין בה כדי לחסום את דרכו של מתדיין להשיג על הקביעות שעמדו ביסוד בקשת רשות הערעור במסגרת הערעור הכולל על פסק הדין, ככל שיוגש (ראו: רע"א 5834/03 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' ורדן, פ"ד נח(1) 854).

6. לאור האמור לעיל, הבקשות נדחות ללא צו להוצאות.

ניתנה בהעדר הצדדים, היום כ"ב באלול תשס"ח (22.9.2008) ותשלח לצדדים.

סטיב אדלר

נשיא