ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עואבדי עלי נגד בטוח לאומי-סניף :

9

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה – חיפה

בל 001833/05

בפני:

כב' השופטת עדנה קוטן

22/09/2008

נציג ציבור: ד"ר משה גרבלר (נציג עובדים)

מר שמואל כץ (נציג מעבידים)

עואבדי עלי

התובע

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

נוכחים:

התובע בעצמו וב"כ עו"ד חטיב הישאם

מטעם הנתבע – עו"ד גב' רויטל חן

פרוטוקול

ב"כ המל"ל:

מדובר בתביעה להשלמת הכנסה לקצבת זיקנה שנדחתה החל מ- 1.12.04 בגין הכנסות התובע מנכסים.

לענין שווי הנכסים הוגשה תעודת שומה על ידי הנתבע שחברי אינו חולק עליה ואף וויתר על חקירת השמאי.

כפי שהוסבר בדיונים הקודמים וכן בתגובת המל"ל מיום 7.2.08 , לאחר שהתובע המציא את כל המסמכים שברשותו נותרנו למעשה עם מגרש מס' 12/6 בשטח של 408 מ"ר אשר עליו נבנה בניין בן שתי קומות כאשר קומת הקרקע ריקה .כ- 60 מ"ר מהבנין משמשמים גן ילדים המנוהל על ידי הנכד של התובע עלי נאיף עואבדי ובקומה העליונה גר הבן מוחמד בדירה בשאח של 131 מ"ר.

בכל המסמכים שהומצאו אין כל מסמך המעיד כי נעשתה פעולה כלשהי מצד התובע של העברה של אותו מגרש לבנו מוחמד ו/או לנכדו בין בדרך רישום מסודר במס רכוש או בטאבו ובין בדרך של יפוי כח בלתי חוזר ואף לא בדרך של הסכם בכתב.

בהתאם לפרוטוקול הדיון והחלטת בית הדין מ- 12.5.08 היה על התובע להמציא אישורים מהרשויות המעידים על ביצוע העברת הזכויות בנכס הנ"ל (מגרש 12/6 ) מהתובע לבנו מוחמד אלא שעד היום התובע לא המציא כל מסמך כאמור.

יש לציין, כי אם ניקח בחשבון את שווי זכויות הבניה בהתאם לתעודת השומה מטעמנו בהתייחס לאותו מגרש אזי סכום המצוין בתעודת השומה הינו 482,575 ש"ח נכון ליום 1.12.04 לפיכך ההכנסה החודשים הנחשבת של התובע לאותו מגרש הינה בסכום של 3,217 ש"ח שזה הסכום שצוין כפול 8% חלקי 12 .

ההכנסה המינימאלית נכון ליום 1.12.04 הינה בסכום של 4,284 ש"ח.

אם ניקח את ההכנסה מהנכס החודשי ונוסיף לה את קצבת הזיקנה שהשתלמה לתובע ב- 12/04 בסכום של 3,409 ש"ח נגיע לסכום כולל של 6,626 ש"ח שזה הכנסה מקצבת זקנה והנכס הנ"ל.

מאן יוצא כי התובע אינו זכאי להשלמת הכנסה מ- 12/04 ואני מציינת כי קיים נכס נוסף והוא לא הובא בחשבון בדבריי דלעיל, כך שאם יובא בחשבון ברור שאין זכאות ודי בנכס שתואר לעיל.

הנכס בו מדובר זה יחידת דיור נוספת מלבד הבן ג'מאל שלא נלקחת בחשבון במגרש 12/8. באותו מגרש ישנו בנין בן שתי קומות , שתי יחידות דירות בנות 140 מ"ר כל אחת . כאשר את דירת הבן ג'מאל המל"ל לא מביא בחשבון.

בעוד שאת יחידת הדיור הנוספת יש להביא בחשבון.

ב"כ התובע:

בישיבה האחרונה שהיתה הובאה הטענה של המל"ל בבירור עניין העברת זכויות לבנו מוחמד וזה בעצם מה שהתבקשתי להשיב ולהמציא מסמכים.

בניגוד לטענת חברתי, המסמכים הומצאו למשרדי המל"ל ועותק הועבר לבית הדין ביום 26.5.08.

המסמכים שצורפו הינם : הסכם מכר ללא תמורה מיום 14.9.07, תצהירים של התובע ובנו מוחמד.

ב"כ המל"ל:

אכן חומר זה התקבל ועו"ד ירושלמי התייחס אליו בהודעתו מ- 22.6.08.

מבהירה, כי יחידת הדיור של התובע עצמו היא במגרש 12/5 ולא הבאנו בחשבון את כל המגרש 12/5.

בנוסף לא הבאנו בחשבון את מגרש 12/7 שעליו נבנו שתי יחידות האחת על שם הבן חוסן והשניה על שם הבן עומר.

לגבי יחידת הדיור השניה במגרש 12/8 לא ידוע לנו את מי היא משמשת.

ב"כ התובע:

יחידת הדיור השניה במגרש 12/8 משמשת למגורי הנכד עלי (שהוא זה שמחזיק גם בגן הילדים במגרש 12/6).

בשים לב לכך, כי התקופה הרלוונטית לתיק זה היא מ- 12/04 ועד 2/05 מועד הדחיה (על פי מכתב הדחיה אשר צורף לכתב התביעה) ונוכח העובדה כי המסמכים שצרפתי, קרי – הסכם בין התובע לבין בנו מוחמד כמו גם תצהיריהם לגבי העברת הנכס הם מ- 14.9.07 ואין הם מעידים על העברת זכויות לתקופה הרלוונטית, אני מבקש למחוק את התביעה בתיק זה .

בכוונת התובע להגיש תביעה חוזרת למשרדי המל"ל ולצרף את המסמכים המעידים על כך שהעביר את הזכויות בנכסים לבניו כטענתו.

ב"כ המל"ל:

מסכימה.

פסק דין

לבקשת ב"כ התובע ובהסכמת ב"כ המל"ל הננו מורים על מחיקת התביעה בתיק זה ללא צו להוצאות.

ניתן היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

ד"ר משה גרבלר

נציג ציבור

שמואל כץ

נציג ציבור

עדנה קוטן - שופטת

001833/05בל 710 אורלי ש.