ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמלכר נלי נגד דיבוס דניאלה :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בשא 005619/08

בתיק עיקרי: עב 003989/06

בפני:

כב' השופט אלכס קוגן

תאריך:

22.9.08

בעניין:

שמלכר נלי

ע"י ב"כ עו"ד

נועם ש. ארז

המבקשת

נ ג ד

דיבוס דניאלה

ע"י ב"כ עו"ד

ריינפלד

המשיבה

החלטה

1. זוהי בקשה לביטול פסק דין שנתן ביום 13/7/08 תוקף של פסק דין להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים בעזרת בית הדין, בתיק עב 3989/06 (להלן: "פסק הדין").

השתלשלות העניינים:

2. ביום 7/12/06 הגישה הגב' דניאלה דיבוס (להלן: "המשיבה") את כתב תביעתה כנגד הגב' נלי שמלכר (להלן: "המבקשת"), הגב' רחל (חלי) שמלכר (להלן: "רחל") ותגבור בע"מ (להלן: "חברת תגבור"). יש לציין כי, רחל הינה ביתה של המבקשת.

בתביעתה זו, טענה המשיבה, בין היתר, כי היא עובדת זרה מרומניה, שהועסקה על ידי המבקשת ועל ידי רחל מחודש 12/04 ועד ליום 14/7/06, אז היא פוטרה, לטענתה, מעבודתה. בתביעתה, ביקשה המשיבה לחייב את המבקשת, רחל וחברת תגבור לשלם לה הפרשי שכר, דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית ופיצויי פיטורים בסך מצטבר של 29,729 ₪.

3. ביום 20/12/06 הגישה חברת תגבור את כתב הגנתה.

4. ביום 1/2/07 הוגש כתב הגנה מטעם המבקשת ומטעם רחל, וזאת, ע"י ב"כ- עו"ד קינן רונן.

5. ביום 1/7/07 התקיים דיון מוקדם בפני כב' השופטת אביטל רימון- קפלן, בנוכחות המשיבה וב"כ, רחל וב"כ- עו"ד קינן.

במסגרת הדיון המוקדם, נקבעו הפלוגתאות בתיק, וניתן צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים, וכן, תצהירי עדות ראשית.

6. ביום 9/8/07 הגישה רחל תצהיר גילוי מסמכים מטעמה.

7. ביום 13/8/07 הגישה המשיבה תצהיר עדות ראשי מטעמה.

8. ביום 3/9/07 הגישו המשיבה וחברת תגבור הודעה על הסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 4/9/07.

9. ביום 18/11/07 הגישה רחל תצהיר עדות ראשית מטעמה, ותצהיר עדות ראשית מטעם בנה- מר שמלקר דויד.

10. ביום 13/7/08 התקיים לפנינו דיון, בנוכחות המשיבה ובאת-כוחה, רחל ובא-כוחה עו"ד קינן.

במסגרת הדיון ובעזרת בית הדין הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן:

"1. לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובעת מצד אחד וכן טענות הנתבעות 1 ו- 2 מנגד, ומבלי שצד יודה בטענות משנהו, תשלמנה הנתבעות 1 ו-2 ביחד ולחוד לתובעת סך של 12,000 ₪ נטו ב-8 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסך של 1,500 ₪ כל תשלום שיופקדו ישירות בחשבון הבנק של עו"ד יצחק ריינפלד, ב"כ התובעת, בבנק דיסקונט בע"מ, סניף פל ים 072, מס' חשבון: 144126.

תשלום ראשון ישולם לא יאוחר מיום 13.8.2008 ויתר התשלומים ישולמו בכל 13 לחודש שלאחריו.

2. אם לא ישולם סכום כלשהו באשמתן של הנתבעות במועדו, יועמד לפרעון מיידי כנגדן סך של 24,000 ₪ .

איחור של עד 14 יום לא יהווה הפרת ההסכם ולא יפעיל את הסנקציה.

3. ככל שחלה כאן אגרה – מבקשים הצדדים מבית הדין לפטור את התובעת מתשלומה.

4 בזאת מצהירים הצדדים שאין להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה בגין כל תקופת העבודה וסיומה" (עמ' 3- 2 לפרוטוקול).

11. על הסכם פשרה זה חתומים המשיבה וב"כ, ורחל וב"כ- עו"ד קינן.

12. הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 13/7/08, במעמד הצדדים.

13. ביום 13/8/08 הגישה המבקשת באמצעות ב"כ- עו"ד ארז לבית הדין, בקשתה זו לביטול פסק הדין מיום 13/7/08.

14. בנקודה זו, יש להדגיש כי, עד למועד הגשת בקשה זו, היו רחל ואמה המבקשת, מיוצגות ע"י עו"ד קינן, אשר בשמן הגיש את כתב ההגנה ואילו בקשת המבקשת לביטול פסק הדין הוגשה על ידי עו"ד נועם ש. ארז.

15. עיקר טענות המבקשת:

א. המבקשת מעולם לא קיבלה את כתב התביעה בתיק. כמו כן, המבקשת כלל לא ידעה אודות ההליכים המשפטיים אשר נוהלו בתיק.

ב. משלא ידעה המבקשת אודות הליכים אלה, היא לא הסמיכה איש ולא ייפתה את כוחו של אף אדם לייצגה בהם.

ג. כלל לא היה בכוונתה של רחל להסכים לפשרה כלשהי בתיק זה.

16. ביום 14/9/08 הוגשה תגובה מאת עו"ד קינן לבקשה זו. לטענתו של עו"ד קינן, בין היתר, הובהר לרחל היטב ומפורשות משמעויותיו השונות של הסכם הפשרה.

17. ביום 17/9/08 הגישה המשיבה תגובתה לבקשה לביטול פסק הדין.

18. עיקר טענות המשיבה:

א. טענתה המרכזית של המבקשת בבקשה לביטול פסק הדין הינה, הסתרת מידע על ידי בתה רחל. בנסיבות אלו, ובמידה ויש בפי המבקשת טענות כנגד בתה רחל בגין הצגת מצג שווא, הערכאה בעלת הסמכות לדון בסכסוך מעין זה הינה בית המשפט לענייני משפחה ולא בית הדין לעבודה.

ב. פסק הדין מחייב את המבקשת ורחל לשלם למשיבה את הסכומים הנקובים בו ביחד ולחוד. היינו, המשיבה יכולה לדרוש את קיום החוב במלואו מרחל.

ג. פסק הדין אשר אישר את הסכם הפשרה, ניתן לאחר שבית הדין הסביר הן למשיבה והן לרחל את מהותו. כמו כן, הסכם הפשרה נחתם בהסכמה, בהבנה ולאחר שרחל יצאה מאולם בית הדין בכדי להתייעץ עם משפחתה.

ד. אילו סברה רחל כי יש לבטל את פסק הדין היה עליה להגיש בקשה ספציפית.

דיון והכרעה

19. למעשה, בקשתה זו של המבקשת, נסמכת על שתי טענות מרכזיות: האחת, המבקשת מעולם לא קיבלה את כתב התביעה בתיק; לא ידעה אודות ההליכים המשפטיים אשר נוהלו בתיק ולא הסמיכה איש או ייפתה את כוחו של אף אדם לייצגה בהם.

השנייה, נוגעת לכך שלא היה בכוונתה של רחל להסכים לפשרה כלשהי בתיק זה.

20. יודגש, כי הסכם הפשרה, משמעויותיו והשלכותיו השונות הוסברו לצדדים, שנכחו בדיון ואשר חתמו עליו תוך הבנתו ומרצונם החופשי.

21. כאמור, לטענת המבקשת, היא מעולם לא קיבלה את כתב התביעה בתיק; לא ידעה אודות ההליכים המשפטיים אשר נוהלו בתיק ולא הסמיכה איש או ייפתה את כוחו של אף אדם לייצגה בהם.

22. בנקודה זו, יש לציין כי, בכותרתו של כתב ההגנה אשר הוגש ביום 1/2/07 לבית הדין נרשם: "כתב הגנה (מטעם נתבעות מס' 1,2)". זאת כאשר, בתיק בית הדין המבקשת מופיעה כנתבעת 1, ורחל מופיעה כנתבעת 2.

כמו כן, התרשמותנו לאורך כל ההליך הייתה כי עו"ד קינן מייצג הן את רחל, והן את המבקשת. זאת גם, לאור כתב ההגנה אשר הוגש לתיק בשמן של המבקשת ורחל וההודעה אשר הגיש עו"ד קינן ביום 18/11/07 מטעם נתבעות מס' 2, 1.

23. צודקת ב"כ המשיבה כי, על פי הסכם הפשרה אשר נחתם בהסכמת הצדדים, המבקשת ורחל חויבו לשלם למשיבה את הסכומים הנקובים בו ביחד ולחוד.

24. בנסיבות אלו, במידה ואכן המבקשת לא ידעה על קיומם של ההליכים המשפטיים בתיק, ולא ייפתה את כוחו של עו"ד קינן לייצגה, הדרך הנכונה לפעול לביטולו של פסק הדין מיום 13/7/08, הינה ערעור על פסק הדין, או לחילופין, הגשת תביעה נפרדת לביטול הסכם הפשרה, מחמת פגם שנפל בו.

25. בהקשר זה, יש להזכיר כי הלכה פסוקה היא:

"לעניין ביטולו של פסק דין שניתן בהסכמה, יש לאבחן בין שני מצבים...

יכול בעל דין להשיג על פסק דין שבהסכמה בשתי דרכים חילופיות: האחת היא ערעור, והשניה היא תביעה לביטול פסק הדין. הבחירה בין שתי החלופות תלויה בעילה אשר על יסודה מבקש בעל הדין להשיג על פסק הדין ולבטלו... אם בעל הדין גילה פגם בהליך השיפוטי, תרופתו היא לערער... אם ההליך השיפוטי היה תקין, אלא שהחלק ההסכמי נפגם, אין בעל הדין יכול להלין על השופט, ואין בית המשפט לערעורים יכול לסייע בידו. תרופתו היא להגיש תביעה לביטול ההסכם מחמת הפגם שבו, ואם יבוטל ההסכם, יתבטל גם פסק הדין" (ע"א 2536/90 אסתר סיטבון נ' פרדי סיטבון, פ"ד מה (2) 573).

26. משאלו הם פני הדברים, דין הבקשה להידחות.

המבקשת תשא בשכר טרחת עורכת דינה של המשיבה, בגין בקשה זו, בסך של 1,000 ש"ח + מע"מ, שישולם תוך 30 יום.

ניתנה היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

אלכס קוגן -שופט