ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איפרגן סטפן נגד בנק לאומי לישראל בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בפני כב' הרשם אורי פוני

בש"א 6589/09

בעניין:

1. סטפן איפרגן

2. סימי איפרגן

המבקשים

נ ג ד

בנק לאומי לישראל בע"מ

המשיב

החלטה

1. המבקשים ניהלו חשבון בסניף המשיב בבית שמש החל מיום 6.7.04.

2. ביום 19.3.08 נטלו המבקשים מהמשיב הלוואה, בסך של 270,550 ₪. על פי הנטען בכתב התביעה שהגיש נגדם המשיב בהליך של סדר דין מקוצר הפרו המבקשים את תנאי ההלוואה בכך שלא עמדו בתנאיה במובן זה שחל פיגור בהחזרים החודשיים של ההלוואה. לפיכך על פי תנאי הסכם ההלוואה ובהתאם לזכות המשיב על פיו העמיד את יתרת ההלוואה לפרעון מיידי.

3. במסגרת בקשתם לרשות להגן, אין המבקשים מכחישים כי נטלו את ההלוואה נשוא כתב התביעה. עוד נטען כי המבקשים אינם כופרים בחוב, אלא רק בזכותו של המשיב להעמיד את יתרת ההלוואה לפרעון מיידי וזאת לנוכח העובדה כי היה עליהם להחזיר את ההלוואה בהחזרים חודשיים ולפי יכולת הפרעון שלהם.

לשיטתם יתרת חוב הפיגורים עומד על סך של 12,221 ₪ וזהו הסכום שבגינו רשאי המשיב להגיש את תביעתו. לשיטתם אף אם המדובר בפיגור במספר קטן של תשלומים עדיין מחוייב המשיב לתאריכי פרעון ההלוואה כפי שנקבעה בין הצדדים. המבקשים כופרים בתחשיבי הריבית אותם דורש המשיב וטוענים כי אין זו הריבית המוסכמת החלה על ההלוואה.

4. ב"כ המשיב בתגובתו לבקשה מציין את העובדה כי המבקשים אינם מכחישים את נטילת ההלוואה ואף כי לא פרעו במועדם את תשלומי ההלוואה. לו זו אף זו, המבקשים אף שאינם מכחישים את עובדת קיום החוב. ב"כ המשיב מוסיף כי התצהיר התומך בבקשה אינו עומד בדרישת ההלכה הפסוקה אף לענין טענת הריבית שמעלים המבקשים שכן ההלכה הפסוקה קבעה כי חובת הפירוט הינה מוגברת במיוחד לעניין טענת הריבית המופרזת. כמו כן לא פירטו המבקשים בתצהיר מה בדיוק סוכם לעניין הריבית (ראו בר אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה מהד' שמינית, עמ' 163). ב"כ המשיב על פי פרשנותו את תנאי הסכם ההלוואה מבקש לדחות את טענת המבקשים בדבר זכותו להעמיד את יתר ההלוואה לפרעון מיידי על אף העובדה כי אכן הם מודים שלא שילמ מספר תשלומים.

5. ביום 15.9.09 ניתנה החלטה לפיה היה על ב"כ המבקשים להגיב לתגובת המשיב בתוך 15 יום מיום קבלת ההחלטה.

ההחלטה הנ"ל שוגרה כדין לב"כ הצדדים. נכון למועד מתן ההחלטה לא הוגשה תגובת ב"כ המבקשים.

6. לאור האמור בבקשה ובתגובת המשיב אין מנוס מדחיית ב"כ המבקשים. נספח ב' לכתב התביעה הינה בקשתם של המבקשים לקבל אשראי בסכום של 270,550 ₪. סכום זה הועבר לחשבונם של המבקשים וממנו היו אמורים להיפרע התשלומים החודשיים של הלוואה. ההלוואה היתה אמורה להיפרע במשך 61 חודשים החל מיום 20.5.08 ועד ליום 20.4.13, כאשר כל תשלום חודשי עומד על סך של 5,682 ₪. כמו כן פורטו בנספח זה גובה הריבית. על פי הוראות סעיף 13 בחלק ב' של נספח א' לכתב התביעה הוא תנאי ניהול חשבון המבקשים הרי שהמשיב רשאי להעמיד לסילוק מידי את היתרה הבלתי מסולקת של האשראי שניתן למבקשים וזאת במידה והמבקשים יפרו או לא יקיימו התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם כלפיו. נימוק נוסף המעניק למשיב את הרשות להעמיד לפרעון מידי את האשראי הוא שינוי מהותי לרעה במצבם הכלכלי של המבקשים. לענין זה יש חשיבות לאור חקירת המבקש מס' 1 במסגרת חקירתו הנגדית בבש"א 6588/09 בו עתרו המבקשים לביטול צו עיכוב היציאה נגדם שהוצא לבקשת המשיב, וכן להחלטה שניתנה במסגרתה. במסגרת החקירה לא הכחיש המצהיר כי נכון למועד מתן צו עיכוב היציאה מן הארץ היה פיגור בחמישה תשלומים של ההלוואה. המצהיר תירץ את הפיגור בתשלום בעובדה כי שכרו ירד כך שלא היה באפשרותם לעמוד בהחזרי ההלוואה. כמו כן עולה מהחקירה כי אין למבקשים כספים בארץ.

לא זו אף זו המבקשים לא המציאו ראיות בכתב לגבי תשלומי ההלוואה ששולמו על ידם מיום לקיחת האשראי ולא בכדי. לכל הפחות היה עליהם לנהוג בתום לב ולציין את מספר החודשים בהם לא שולם ההחזר החודשי.

כמו כן יש לאמץ את גישת המשיב לנושא הריבית. אף לענין זה נטענה הטענה באופן כוללני וסתמי מבלי לפרטה ולתמכה בעובדות. כפי שנאמר לעיל בנספח ב' לכתב התביעה צויינה הריבית באופן מפורש וכל טענה לריבית אחרת היה על המבקשים להביא ראיות לכך וזאת לא עשו.

אף יתר טענות המבקשים לענין כשירות התביעה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר אין בהם כל ממש. התביעה הוגשה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות סדר הדין ובהלכה הפסוקה.

ככל שהמבקשים היו זקוקים למסמכים מהמשיב לשם עריכת הגנתם היה עליהם לפנות עם קבלת התביעה למשיב ולבקש את אותם המסמכים התומכים בגירסתם, אך גם מהחומר שבתיק אף זאת לא נעשה.

7. נוכח האמור לעיל הבקשה לרשות להגן נדחית.

המבקשים ישאו בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיב על פי האמור בכתב התביעה.

ב"כ המשיב ימציא פסק דין לחתימה.

ניתנה היום ג' בשבט, תש"ע (18 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: סטפן איפרגן
נתבע: בנק לאומי לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: