ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לרנר נגד בנק לאומי למשכנתאות :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

הפ 000776/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

17/01/2010

בעניין:

1. טוביה לרנר

2. שרי לרנר

המבקשים

נ ג ד

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

המשיב

פסק דין

1. בפני בקשה למתן פסק דין הצהרתי לפיו המסמכים שהומצאו על ידי המשיב אינם עונים על החלטה שניתנה על ידי בית משפט זה (כב' השופט ברעם) ביום 9.1.06 ולכן על המשיב לחדול מנקיטת הליכים כלשהם כנגד המבקשים.

לאחר שעיינתי בכל טענות הצדדים, הגעני למסקנה כי דין הבקשה שלפנינו להידחות על הסף, מן הטעמים שיפורטו להלן.

2. המבקשים הגישו בקשה באותו ענין בדיוק בה"פ 614/09, אשר נמחקה על ידי כב' השופט י' ברקלי יום 3.9.09.

בהחלטתו רמז כב' השופט ברקלי למבקשים כי מוטב שידאגו ליצוג משפטי, על מנת להגיש את ההליכים הנכונים בעניינם.

דא עקא, שהמבקשים לא הבינו את הרמז והגישו את הבקשה דנן, אשר אין מקומה בבית משפט זה.

3. הן הבקשה שלפנינו והן הבקשה בה"פ 614/09 מתייחסות לשתי תביעות שהוגשו על ידי המשיב נגד המבקשים בסדר דין מקוצר ביום 28.3.04:

(א) ת.א. 703260/04, המתייחסת לחובם של המבקשים לגבי הלוואה שניתנה להם ביום 19.2.1995;

(ב) ת.א. 703261/04, המתייחסת לחובם של המבקשים לגבי הלוואה שניתנה להם ביום 3.10.1985.

הואיל והמבקשים לא הגישו בקשות למתן רשות להתגונן, כמתחייב בתקנות 204-205 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן-תקסד"א), ניתנו פסקי דין לטובת המשיב ביום 24.6.04, בהתאם לתקנה 206 לתקסד"א (להלן-פסקי הדין).

4. המבקשים הגישו בקשות לעיכוב הליכים (בש"א 5298/05) ולביטול פסקי הדין (5297/05), אשר נדונו בפני כב' השופט ברעם.

בהחלטתו מיום 9.1.06 דחה כב' השופט ברעם את הבקשות על יסוד הסכמת המבקשים לפיה "הבנק ימציא למבקשים את כל המסמכים הנוגעים לפירעון הלוואות, והכוונה ללוח תשלומים שמפרט את מועדי התשלומים וסכומם, ולאיזו הלוואה נזקפו ולאיזה סעיף שם, ובכפוף לתשלום עלות סבירה בגין הנפקתם".

כב' השופט ברעם עיכב את הליכי הביצוע של פסקי הדין למשך 60 ימים מיום המצאת המסמכים המבוקשים לידי המבקשים.

עוד נקבע, בהסכמת הצדדים כי:

"ככל שהמבקשים לא יבואו על סיפוקים לענין היקף המסמכים, טיבם ועלות הנפקתם-יפנו המבקשים בהליך מתאים לבית המשפט המוסמך…"

המשמעות של החלטת כב' השופט ברעם היתה, כי הבקשה לביטול פסקי הדין נדחתה והם נותרו על כנם, בכפוף לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל ל-60 ימים, לצורך קבלת המסמכים מהבנק ושקילת צעדיהם של המבקשים בעקבות המסמכים שיתקבלו.

5. בהתאם לנספחים ו' ו- ז' לתגובת המשיב, המסמכים הועברו למבקשים ביום 25.4.06.

6. אם סברו המבקשים כי אין במסמכים שהועברו אליהם כדי להוכיח שהם חבים חוב כלשהו וכי למעשה פרעו את חובם לבנק ואינם חייבים למלא אחר פסקי הדין, היה עליהם לפנות בהליך לרשם ההוצאה לפועל לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן-חוק ההוצל"פ) במסגרת טענת "פרעתי".

תחת זאת נקטו המבקשים, ביום 3.7.06, בהליך לא נכון בהגישם בקשה בת.א. 703261/04 (שכאמור ניתן בו כבר פסק דין) למתן צו שיפוטי להפסקת תשלומי המשכנתא.

הואיל ומדובר בהליך לא נכון – נדחתה הבקשה כדין על ידי כב' השופט ברעם בהחלטתו מיום 9.7.06.

7. המבקשים המשיכו לנקוט בהליכים לא נכונים בהגישם את ה"פ 614/09, וכן בבקשתם לבזיון בית המשפט מיום 5.11.09, ולאחר מכן בבקשה שלפנינו, שהוגשה ביום 15.12.09.

8. בבקשה שלפנינו טוענים המבקשים שתי טענות עיקריות:

(א) כי פרעו את החוב לבנק;

(ב) כי לא הומצאו להם כל המסמכים שהיה על הבנק להמציא בהתאם להחלטת כב' השופט ברעם מיום 9.1.06.

מדובר למעשה בטענה אחת – טענת "פרעתי", ומטרת בקשתם של המבקשים להמצאת כל המסמכים על ידי המשיב, אשר לטענתם לא הומצאו במלואם, היא לאפשר להם להוכיח כי בתקופה מסויימת שלמו כפל תשלומים ולכן למעשה פרעו את החוב נשוא פסקי הדין (ראה סעיפים 1-4) לבקשה).

9. כפי שנאמר לעיל, מדובר בטענת "פרעתי" המצויה בתחום סמכותו של רשם ההוצאה לפועל בהתאם להוראות סעיף 19(א) לחוק ההוצל"פ, אשר קובע:

"חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראיה ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

יצויין, כי סעיף 19(ג) לחוק ההוצאה לפועל קובע:

"דחה רשם ההוצאה לפועל את טענת החייב, יטיל עליו הוצאות מיוחדת אם מצא כי לא היה יסוד לטענתו".

10. הסמכות של רשם ההוצאה לפועל לגבי טענת "פרעתי" היא סמכות ייחודית, ועל פי ההלכה הפסוקה אין לפנות בבקשות מסוג זה לבית המשפט בבקשה למתן סעד הצהרתי, כפי שעשו המבקשים בהגישם את ה"פ 614/09 וכן את הבקשה שלפנינו.

לפיכך, דין בקשתם להידחות על הסף.

11. על אף שמן הראוי היה להטיל על המבקשים הוצאות משמעותיות לאור נקיטת הליכים לא נכונים והעסקת מערכת בתי המשפט בבקשות סרק – לאור העובדה שהמבקשים אינם מיוצגים וההליכים שננקטו על ידם ננקטו, כנראה, בתום לב ומחוסר הבנה –אינני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: טוביה לרנר
נתבע: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: