ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוחה אסר משה אהרון מזרחי ז"ל נגד מיכה רזאל :


בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

א 011698/08

17/01/2010

1

בעניין:

עיזבון המנוחה אסתר משה אהרון מזרחי ז"ל

באמצעות 1. משה בן-ציון

2. רטצ קרודו

ע"י ב"כ עו"ד אמיר כהן

טל' : 03-7522011

פקס: 03-7522033

התובעים

נ ג ד

מיכה רזאל

ע"י ב"כ עו"ד אבנר סאלם

טל' : 02-6529353

פקס: 02-6529352

הנתבע

החלטה

1. מינוי המומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה)

אני ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, מודד בנין במקצועו.
המומחה הוא: קראוס יוסף, שמענו: רח' הרטום 14 ירושלים 97775 טלפון: 5400430 – 02 נייד: 3860111 - 052.

2. תפקידי המומחה:

2.1 לחוות דעתו בשאלה , האם הנכסים המוחזקים על ידי הנתבע נמצאים בגוש 30044 חלקה 372 (כטענת התובעים) או בגוש 30045 חלקה 121 (כטענת הנתבע)?

2.2 בחוות דעתו יציין המומחה את מועד/י הבדיקה/ות הנוכחים, והמסמכים שהיו בפניו בעת עריכת חוות דעתו.

3. פניה למומחה

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה, את כל המסמכים וחוות הדעת הרלוונטים (להלן המסמכים), וזאת עד ליום 15.2.10.

4. ביקור המומחה בנכס

המומחה יבקר בנכס נשוא התביעה, לאחר תאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין ולאחר שהמומחה מוודא כי שכרו שולם או הובטח להנחת דעתו. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין / ב"כ, אלא אם כן בעל דין / ב"כ מסויים, ויתר על נוכחותו.

הביקור יערך לא יאוחר מיום 15.3.10.

5. הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה

המומחה יגיש את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים במישרין לב"כ בעלי הדין, וזאת לא יאוחר מיום 1.5.10.

6. שאלות הבהרה

הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, וזאת לא יאוחר מיום 15.5.10.

שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם עותקים לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, עם העתק לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים, וזאת לא יאוחר מיום 1.6.10.

7. חקירת המומחה

לבעלי הדין הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו ו/או תשובותיו לשאלות ההבהרה.

8. שכר המומחה והוצאותיו

8.1 בעלי הדין ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בחלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.

8.2 בפסק הדין יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו, בין בעלי הדין.

8.3 עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לבית המשפט את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש לפני שהמומחה מתחיל בעבודתו.

8.4 לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

9. קדם משפט

נקבע לקדם משפט ליום 7.6.10 בשעה 09:00.

המזכירות תודיע לב"כ הצדדים ולמומחה בפקס.

ניתנה היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: עיזבון המנוחה אסתר משה אהרון מזרחי ז"ל
נתבע: מיכה רזאל
שופט :
עורכי דין: