ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התמ"ת נגד מוסך סלבה ודים :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א – יפו

בפני: כב' השופטת א. סלע - סגנית נשיא

פ 002108/09

17/01/2010

בעניין:

מוסך סלבה ודים בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

רוזנשטיין

המבקשת

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד

נחמני בר

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה מטעם הנאשמת "מוסך 10" (להלן- המבקשת) לביטול החלטה שניתנה בהעדרה, המורה על מחיקת כתב האישום וחזרה להליך המינהלי.

2. המאשימה - מדינת ישראל (להלן- המשיבה) מתנגדת לבקשה.

3. טעמי הבקשה בתמצית –

א. כנגד המבקשת הוגש כתב אישום;

ב. המבקשת לא שמה לב כי נקבע תאריך לדיון אלא חשבה שמדובר בחלק מתביעה אזרחית המתנהלת בינה לבין עובד בבית הדין;

ג. לגופו של עניין המבקשת שילמה למר גאורגי בבחניאן את כל המגיע לו על פי חוק ואף יותר מכך;

ד. העובד לא ביקש מעולם מהמבקשת מכתב על הפסקת עבודה אלא דרש מכתב פיטורים;

ה. משהעובד התפטר ולא פוטר סירבה המבקשת ליתן מכתב פיטורים אלא הציעה ליתן מכתב על אישור תקופת עבודה;

ו. במקום לקבל מכתב זה, פנה העו"ד למשיבה והגיש תלונה.

4. מנגד טענה המשיבה –

א. מנימוקי הבקשה עולה כי הטעם לאי התייצבות הינו טעות בהבנת מסגרת הדיון. אין חולק כי הטעם לאי התייצבות נעוץ במבקשת עצמה ובב"כ ואינו תוצאה של נסיבות שאינם בשליטתו;

ב. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו מדובר בנאשמים מיוצגים. לא נדרשת אלא תשומת לב מינימלית מקום בו מקבל אדם מיוצג זימון לערכאה שיפוטית על מנת להבין במה דברים אמורים, כל שעליו לעשות הוא לפנות לב"כ ולברר את הדברים;

ג. סוג כזה של שגגה או בלבול לא מהווה סיבה ממשית ואינו מצדיק החזרת ההליך כולו לפסים פליליים. קבלת הבקשה משמעה כי תמיד יוכלו נאשמים, ככל שיחפצו בכך, להתעלם מזימונים, לא להתעמק בהם, לפעול על סמך הנחות נטולות בסיס ואזי לבטל את תוצאות מעשיהם, בטענה ששגו;

ד. המבקשת לא העלתה כל נימוק ענייני לגופה של עבירה המצדיק השבת ההליך לפסים פליליים. הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות הינן קוגנטיות. הטענה כי המבקשת הציעה אישור על תקופת העסקה אינה טענת הגנה תקפה שכן החוק מחייב את המעסיק לתת אישור על תקופת ההעסקה ולא רק להציעו;

ה. לא ייגרם כל עיוות דין מאי קבלת הבקשה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה הנני מורה כלהלן –

5. בתי הדין עמדו לא אחת על התועלת הרבה שבמסלול המנהלי. תועלת זו עמדה בבסיס חקיקת חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, וביטוי לאמור ניתן גם בדברי ההסבר להצעת החוק; הצעת חוק העבירות המנהליות, התשמ"ה-1985, (ה"ח התשמ"ה 59).

אביא כאן ציטוט מדברי ההסבר:

"ההתפתחות הגדולה של העת החדשה, בתחומים רבים של חיי החברה והמשק, הביאה עמה גם מספר גדול של חוקים חדשים המסדירים תחומים אלה, ובין היתר קובעים עונשים על הפרת ההסדרים. ... התוצאה היא שבעשרות השנים האחרונות גדל לאין שיעור המספר הכולל של עבירות פליליות בספר החוקים ובקובץ התקנות.

רוב העבירות הפליליות שנתווספו לאחרונה כאמור שונות באופיין מן העבירות הפליליות המסורתיות. לענין זה מקובל להבחין בין שני סוגים עיקריים של עבירות פליליות. על הסוג הראשון נמנות עבירות שמקובל לראות בהן פגיעה במוסר ואף קלון, כגון גניבה, שוד, תקיפה או אונס ... אלה הן עבירות בעלות אופי פלילי מובהק ... על הסוג השני של עבירות נמנים מעשים שלא היה מקובל לראות אותם כעבירה ובדרך כלל אף לא כמעשים שיש עמם פגיעה במוסר או קלון, עד שהמחוקק אסר אותם. ... אלה הן , בדרך כלל, עבירות הנובעות מהסדרים חדשים באופן יחסי, שהונהגו על ידי המחוקק בתחומים שונים ... עבירות אלה, שפעמים רבות נכשלים בהן אנשים במהלך עסקים רגיל, ... לעבירות מסוג זה נקרא להלן בשם 'עבירות מנהליות'.

לדרכי הענישה המקובלות יש חסרונות הבאים לידי ביטוי בולט במיוחד לגבי העבירות המנהליות. ואלה החסרונות העיקריים:

א. ההליך הפלילי המקובל הינו הליך מסורבל, ולכן גם, בדרך כלל, ממושך ויקר. משום כך אין הוא יעיל במידה הראויה, ואף אין הוא משתלם מבחינת המשאבים שיש להשקיע בו, כאשר מדובר במספר גדול של עבירות ... שאין בהן חומרה רבה.

...

ג. עומס רב מוטל על מערכת התביעה ועל מערכת בתי המשפט ובמצב הקיים אין הם מסוגלים לקבל על עצמם את הטיפול בכמות העצומה של עבירות מנהליות.

ד. לעתים קרובות אין הצדקה להטיל על אדם שעבר עבירה מנהלית ... את הכתם של הליך פלילי והרשעה פלילית.

בשל חסרונות אלה של דרכי הענישה המקובלות, נעשה נסיון למצוא דרכים חלופיות של ענישה על עבירות מנהליות ... המכנה המשותף לחוקים אלה הוא, שמעשים המוגדרים כעבירות מנהליות אינם נדונים, בדרך כלל, בהליכים פליליים, אלא מענישים עליהם באמצעות קנסות המוטלים בידי עובדי ציבור שהוסמכו לכך.

...

החוק המוצע נועד לקבוע דרך חלופית לענישה על עבירות מנהליות בדרך כלל. המטרות העיקריות של החוק הן אלה:

א. לשפר את האכיפה של חוקים ותקנות הקובעים עבירות מנהליות בדרך פשוטה, מהירה וזולה.

ב. להקל את העומס המוטל כיום על מערכת התביעה ומערכת בתי המשפט.

ג. לאפשר לאדם שעבר עבירה מנהלית לשאת בעונש מתאים, בלי שיוכתם בכתם של עבירה פלילית, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות העמדתו לדין פלילי.".

6. כפי שהובא לעיל, ההליכים הפליליים אינם יעילים. הם מסורבלים ויקרים. ההליך מסורבל משלצדדים זכות לדקדק בענייני פרוצדורה, מכח חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשנ"ב-1991. בנוסף, דיני הראיות חלים באופן מלא וכן מתעוררות שאלות של קבילות ראיות וברי שכאשר מדובר בהליך פלילי - הנאשם זכאי לעמוד על זכותו לכך שהמאשימה תוכיח את אשמתו במידה הנחוצה במשפט פלילי.

7. לשם כך , בין היתר, נוצר המסלול המנהלי , בו כל עוד הנאשם לא מבקש להישפט , לא מוגש כנגדו כתב אישום והוא "מסיים" את עניינו בתשלום קנס מינהלי.

הכלל בעבירות מסוג העבירות המיוחסות לנאשם בתיק זה הוא הטלת קנס מנהלי וההליך המשפטי ננקט אך נוכח בקשתו של הנאשם להישפט.

נוכח האמור הנני סבורה כי המבקשת אשר ביקשה לממש את זכותה להישפט צריכה להקפיד ביתר שאת על מימוש הזכות ולא להטיל עומס נוסף ומיותר על המערכת השיפוטית כפי שארע במקרה דנן.

8. במועד הדיון, משהמבקשת או מי מטעמה לא התייצבו לדיון, נערכה בדיקה האם המסמכים הגיעו לידיה כדין. משבדיקה במאגר הממוחשב העלתה כי המבקשת לא התייצבה על אף שהוזמנה כדין, ביקש ב"כ המשיבה שהאישום ימחק ושהתיק יוחזר להליך המנהלי. משכך נמחק האישום.

בנסיבות אלה מהם עולה כי הנאשמת הוזמנה כדין - ונוכח העובדה שמדובר בהליך משפטי המהווה סטייה מהכלל הנוהג בעבירות מסוג אלה המיוחסות למבקשת , לא מצאתי מקום להורות על ביטול ההחלטה.

9. מקובלת עלי בהקשר זה עמדת המשיבה כי לא נדרשת אלא תשומת לב מינימלית מקום בו מקבל אדם מיוצג זימון לערכאה שיפוטית על מנת להבין במה דברים אמורים, כל שעליו לעשות הוא לפנות לב"כ ולברר את הדברים. סוג כזה של שגגה או בלבול לא מהווה סיבה ממשית ואינו מצדיק החזרת ההליך כולו לפסים פליליים ובפרט מקום שכאמור לעיל מדובר בסטייה מהכלל הנוהג בעבירות מסוג אלה המיוחסות למבקשת.

10. עוד מצאתי לציין כי הפסיקה שהובאה בהרחבה בבקשה למתן החלטה בבקשה מתייחסת להליכים אזרחיים רגילים ולא להליכים מושא תיק זה, בהם כחריג לכלל ובהתאם לבקשה , ננקט הליך משפטי.

11. נוכח כל האמור שוכנעתי שאין להורות על ביטול ההחלטה.

12. הבקשה נדחית.

ניתנה היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

ההחלטה תשלח לצדדים בדואר.

א. סלע, שופטת

סגנית נשיא

קלדנית: רינת אברג'למעורבים
תובע:
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עוה"ד