ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד המסחר נגד אליהו נוראיל :


בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

פ 001101/08

בפני: כב' השופטת עידית איצקוביץ

בעניין:

מדינת ישראל/משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ע"י ב"כ עו"ד

ספורי מוחמד

המאשימה

נ ג ד

אליהו נוריאל

ע"י ב"כ עו"ד

נעמי אשחר ואח'

הנאשם

החלטה

1. בענייננו כתב אישום אשר הוגש כנגד הנאשם, המייחס לו עבירות על חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן:"חוק עובדים זרים").

2. ביום 29/10/09, בטרם הקראת כתב האישום, נערך דיון, במסגרתו העלתה ב"כ הנאשם טענה מקדמית, לפיה הודעת הקנס אינה ממלאת אחר הוראות סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות התשמ"ו-1985 (להלן:"חוק העבירות המינהליות").

ב"כ המאשימה הגיב בכתב וביקש לדחות את הטענה.

ב"כ הנאשם קיבלה זכות תגובה ואכן השיבה בכתב.

3. עיקר טענות ב"כ הנאשם הן:

א. הודעת הקנס חתומה על ידי גורם לא ידוע ואינה עונה אחר דרישות סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות. במקום המיועד לרישום "שם המפקח" לא נרשם שם כלשהו, אלא הוטבעה חותמת "משרד התעשייה והמסחר - יחידת סמך עובדים", ובמקום המיועד לחתימת המפקח מופיע שרבוט כלשהוא, שנחזה להיות חתימה בלתי מזוהה שלידה רשומות המילים:"רכז בכיר". משהודעת הקנס אינה כוללת כל ציון באשר לגורם שהטיל אותה ועל פניו גורם זה נחזה להיות "רכז בכיר", שהינו גורם שאינו מוסמך להטיל קנסות, אין לראות בה כהודעה על הטלת קנס שהוטלה כדין, ולפיכך אין ליתן לה תוקף. ב"כ הנאשם אזכרה פסיקה ענפה בעניין, לרבות הלכות בית הדין הארצי לעבודה בעניין דגן (עפ"א 20/08 דגן נ' משרד התמ"ת, לא פורסם, ניתן ביום 20.10.08), ובעניין סיאהו (סיאהו נ' מדינת ישראל, לא פורסם, ניתן ביום 23.9.09).

ב. לאור העובדה שבהודעת הקנס נפל פגם באשר לזהות המפקח אשר הטיל אותה, ולאור העובדה שהודעת הקנס הינה הבסיס לכתב האישום, יש להורות על ביטול כתב האישום.

ג. הצהרת ב"כ המאשימה, לפיה האדם החתום על הודעת הקנס הינו המפקח המוסמך, מר טולידנו, אין בה כדי לרפא את הפגם שנפל בהודעת הקנס. ראשית, הצהיר מר טולידנו ובלבד בנוגע למועד הסמכתו, כאשר מתעודת עובד הציבור לא ידוע האם ובאיזה מועד הופסקה כהונתו.

שנית, בפסקי הדין בהם העלה ב"כ המאשימה טענה זהה וציין כי האדם החתום על הודעות הקנס הינו מר טולידנו, קבע בית הדין כי אין בהצהרתו כדי לרפא את הפגם שנפל בהודעת הקנס.

ד. אי צירוף רשימה שמית של העובדים ומספרי דרכונם להודעת הקנס הינה פגם נוסף.

לפיכך, לגרסת ב"כ הנאשם, יש לבטל את הודעות הקנס וכפועל יוצא מכך גם את כתב האישום .

לחילופין, ביקשה ב"כ הנאשם לעכב מתן ההחלטה בנוגע לטענה המקדמית בדבר חתימת גורם לא ידוע על הודעת הקנס, שכן כפי שצוין בתגובת המאשימה, טענה זו מצויה בעיצומו של דיון בבית הדין הארצי לעבודה.

4. עיקר טענות ב"כ המאשימה בתגובה הן:

א. אי ציון שם המפקח הינו פגם הניתן לתיקון ואין בו כדי לאיין את הקנסות המנהליים.

ב. בתיק ניתנה החלטת מפקח מוסמך ביום 9/1/05, ועל כן יחד עם הודעת הקנס משלימה החלטה זו את הטלת הקנסות באופן הנדרש.

ג. הודעות הקנסות הונפקו על ידי מפקח מוסמך – מר שי טולידנו (טל) (להלן:"מר טולידנו").

ד. הקנס נחתם על ידי מפקח מוסמך, כאמור, בניגוד לפס"ד סיאהו, שם לא הצליחה המאשימה להוכיח כי הקנס הוטל על ידי מפקח מוסמך.

ה. הפגם האמור בהודעת הקנס הוא טכני לחלוטין, ואין בו כדי להביא לבטלות הקנס מעיקרו, וזאת גם בשל חזקת התקינות של רשויות המינהל, וגם בשל כך שבסעיף 8 לחוק העבירות המנהליות אין דרישה כי שם המפקח יופיע בטופס הודעת הקנס המינהלי.

ו. הגשת כתב אישום בחתימת תובע מוסמך מתקנת את הפגם.

5. דיון והכרעה:

לשון סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו–1985 (להלן:"חוק העבירות המנהליות") קובעת כך:

(א) היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה.

(ב) הודעה על הטלת הקנס תומצא לנקנס לפי טופס שנקבע, ותכיל את הפרטים הבאים:

(1) שם הנקנס ומענו;

(2) תיאור תמציתי של העבודות המהוות את העבירה;

(3) ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;

(4) ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;

(5) הקנס המוטל.

סעיפים 5 ו-6 לחוק העבירות המנהליות קובעים את היקף הסמכות והדרך למינוי המפקח והרשם, שהם בעלי הסמכות להטיל קנס מינהלי כאמור בסעיף 8 לחוק העבירות המנהליות. לגבי שני התפקידים הללו מחויב פרסום ברשומות.

בענייננו, מעיון בארבעת הודעות הקנס עולה כי במקום המיועד לרישום "שם המפקח" הוטבעה חותמת של "משרד התעשייה המסחר והתעסוקה - יחידת סמך עובדים זרים", ובמקום המיועד לחתימה מופיעה חתימה בלתי מזוהה.

אין מחלוקת כי בהודעות הקנסות לא צוין שמו של המפקח או של הרשם המוסמך.

לתגובת המאשימה צורפה תעודת עובד ציבור מטעם מר שי טולידנו (טל) ת.ז. 032920290,

לפיה הוסמך כמפקח, הסמכתו להטיל קנס מינהלי מכוח חוק העבירות המינהליות פורסמה ברשומות, ובה הצהיר כי החתימות על הודעות הקנסות המינהליים נשוא כתב האישום אלה חתימותיו.

כן, צורף העתק מילקוט הפרסומים 5330, מיום ח' בתשרי התשס"ה – 23/9/04, בו פורסם מינוי מפקחים בנוגע לחוק העבירות המינהליות, כולל פיקוח על הוראות חוק עובדים זרים. ברשימת המפקחים אשר מונו, מופיע, בין היתר, שי טל ת.ז. 032920290.

כל עוד הוכח כדין כי הודעות הקנסות, שלאחר מכן הפכו לכתב אישום, הוטלו על ידי אדם המוסמך להטילן, העדר ציון שם המפקח על גבי הודעות הקנס הופך לפגם טכני, שאינו גורם לביטולן.

יצוין כי לפי הנוסח של סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות דהיום, ובעת הרלוונטית להודעות הקנסות, לא קמה חובה לציין את שם המפקח או את שם הרשם על גבי הודעות הקנס, כאשר אף תקנה 4 לתקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986, קובעת כי הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת, טופס אשר תוקן בתקנות העבירות המינהליות (תיקון), התשס"ג-2003.

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין סיאהו, עת השתמשה המדינה בטופס הישן (לאחר התיקון משנת 2003) בו מופיעה הדרישה לשם המפקח וחתימתו, גם אם אין חובה כיום על פי הטופס החדש הקבוע בתקנות לכלול את שמו של המפקח או של הרשם שהטיל את הקנס, אין בכך כדי לרפא את הפגם בהודעת הקנס.

בעניין סיאהו נקבע כי אין בעובדה שהמפקח המוסמך חתום על ההחלטה בבקשה לביטול הודעת הקנס כדי להצביע על כך שהוא זה אשר הטיל הודעת הקנס, ונקבע שם כי המדינה "לא הוכיחה במידה הנדרשת" כי אותו מפקח הוא זה שהטיל את הודעת הקנס "זאת לאור הפגם שעולה מתוכנה של הודעת הקנס".

בענייננו המצב שונה, שכן הוכח באמצעות תעודת עובד הציבור שצורפה לתגובת המאשימה כי מר טולידנו, שהוכח שהוא מפקח מוסמך, שדבר מינויו פורסם כדין, הוא אשר חתום על הודעות הקנס נשוא כתב האישום בענייננו.

העדר ציון שם המפקח בהודעות הקנס מעיד על פגם לכאורה, אך מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, ובמקרה שלפנינו הוכח במידה הנדרשת כי התקיימו התנאים שבסעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, ואין הצדקה לקבוע כי הודעות הקנס בטלות הן.

בהתייחס לטענת ב"כ הנאשם לפיה לא ידוע האם ובאיזה מועד הופסקה כהונתו של מר טולידנו, הרי שאין אני מקבלת אותה, ולו מהטעם הפשוט כי כל עת לא הוכח אחרת, הרי שמינויו, שהינו לתקופה בלתי קצובה, ובכלל זה בעת הרלוונטית להטלת הקנסות נשוא כתב האישום, היה בתוקף.

ייאמר כבר עתה כי אינני מקבלת אף את טענת ב"כ הנאשם, לפיה אין בהצהרת ב"כ המאשימה כי האדם החתום על הודעת הקנס הינו המפקח המוסמך, מר טולידנו, כדי לרפא את הפגם שנפל בהודעת הקנס כפי שנקבע בפסיקה אותה אזכרה, ואסביר.

הפסיקה שאוזכרה דחתה את הטענה על ריפוי הפגם על ידי הצהרה אשר נעשתה על ידי ב"כ המאשימה, בשונה מהמקרה שלפנינו, בו ההצהרה ניתנה על ידי בעל התפקיד אשר הטיל הקנסות, המפקח עצמו, מר טולידנו.

לא זו בלבד ואף מעבר לנדרש, אציין כי לתגובת המאשימה צורף טופס בדבר החלטה על הטלת קנס מינהלי בגין עבירה מיום 25/3/04 כנגד הנאשם. ב"נימוקים" נכתב: "העסקה שלא כדין – 2 עובדים מעל להקצאה ועובד שרשום באשרה על שמו – ללא תוקף ולא מועסק בחקלאות, נדרש להמציא מסמכים והתעלם".

המסמך הינו מיום 9/1/05 וחתום על ידי "אבי וקנין".

הנני סבורה כי אף בהחלטה זו יש לראות כהחלטה על הטלת קנס מינהלי בהתאם לאמור בסעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות.

מעיון בהעתק מילקוט הפרסומים, אשר צוין קודם, הנכון אף לעניין זה – מס' 5330, מיום ח' בתשרי התשס"ה – 23/9/04, בו פורסם מינוי מפקחים בנוגע לחוק העבירות המינהליות, כולל פיקוח על הוראות חוק עובדים זרים, עולה כי ברשימת המפקחים אשר מונו מופיע, בין היתר, אברהם וקנין, ת.ז. 068347509.

6. מן הטעמים האלה, ובפרט בנסיבות הקונקרטיות שבתיק זה אשר פורטו לעיל, אינני מוצאת טעם או סיבה לעכב מתן ההחלטה בנוגע לטענה המקדמית בדבר חתימת גורם לא ידוע על הודעת הקנס, עד אשר בית הדין הארצי לעבודה יאמר דברו, ככל שאכן נמצא הנושא בעיצומה של הכרעה. בית הדין הארצי לעבודה אמר דברו בנושא, כאמור, ובית דין זה נהג בהתאם להלכה במקרה שלפנינו, כפי שנומק.

7. באשר לטענה הנוספת שהועלתה בתשובת ב"כ הנאשם, על שאי צירוף רשימה שמית של העובדים ומספרי דרכונם על גבי הודעות הקנס, אין לראות בכך פגם, וזאת משתי סיבות עיקריות:
האחת, כי אין חובה כזו מכוח חוק העבירות המינהליות ו/או מכוח תקנות העבירות המינהליות.
השנייה, כי זו טענה לגופו של האישום שאמורה להתברר במהלך המשפט, ולא טענה מקדמית.

8. לאור האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה להורות על ביטול כתב האישום.

9. יקבע מועד להקראת כתב האישום על ידי המזכירות ויישלח לצדדים.

ניתנה היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

עידית איצקוביץ, שופטת

מיריתמעורבים
תובע:
נתבע: אליהו נוריאל
שופט :
עורכי דין: