ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין 1. אברהם צבי שפירא 2. מאיר שולביץ 3 הרב צבי שרלין נגד משה כהן :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא007203/09

בש"א 6291/09

בש"א 8159/09

א 21007/08

לפני:

כב' השופט עודד שחם

תאריך:

06/12/2009

בעניין:

1. אברהם צבי שפירא

2. מאיר שולביץ

3. הרב צבי שרלין

ע"י ב"כ עו"ד

רפאל שטוב

מבקש

נ ג ד

משה כהן

ע"י ב"כ עו"ד

איתן להמן

משיב

החלטה

בפניי בקשות שונות לעניין מתן תשובות לשאלון ופעולות בנוגע לגילוי מסמכים.

בש"א 6291/09

1. מדובר בבקשה של התובע בהליך העיקרי (ת.א. 21007/08). אעמוד עתה על העניינים השנויים במחלוקת בהקשר זה. אתייחס תחילה לשאלון לנתבע אברהם צבי שפירא (להלן – שפירא).

2. שאלות 5 – 14, 83 – 84. עניינן של שאלות אלה במצבו הכלכלי והתעסוקתי של שפירא. מרבית השאלות אינן רלוונטיות. יש רלוונטיות, לצורך ההליך, אך בשאלת הכנסותיו של נתבע זה מן הגנרטור שבמחלוקת, עניין אשר הועלה במסגרת התביעה שכנגד. לפיכך, ישיב הנתבע על השאלות האמורות, אך רק בזיקה לגנרטור האמור. שאלות 12 – 14 אינן רלוונטיות כלל, גם בהקשר האמור, ואינני מחייב את הנתבע להשיב עליהן. שאלות 83 – 84 אינן נוגעות לנושא זה, ואיני מחייב את הנתבע להשיב עליהן.

3. שאלה 15(ג). שפירא נשאל האם הוא קשור להעמדת גנרטור בשכונת רמת אשכול בירושלים, ואם כן, מי הציג את הגנרטור. שפירא השיב כי ריכז בזמנו את עניין הגנרטור (תשובה 15(א)). בשאלה 15(ג) נשאל מי הציב את הגנרטור, והתבקש לצרף את כל פרטי האחראי לכך. תשובתו היתה "התושבים שהם שותפים להקמת הגנרטור". המדובר בתשובה לא מפורטת ולא מלאה. על שפירא למסור תשובה מפורטת ומלאה על עניין זה, אשר הוא עצמו מוסר כי ריכז אותו.

4. שאלה 15(ה). שפירא נשאל למי משולמת התמורה הנגבית מכל משפחה המבקשת להתחבר לגנרטור. הוא השיב "לועד קדושת השבת". המדובר בתשובה עניינית לשאלה. ככל שהתובע מעוניין לקבל פרטים נוספים, אין המסגרת הנוכחית מתאימה לכך.

5. שאלה 15(ו). שפירא נשאל מתי חוברו המשפחות לגנרטור. הוא לא השיב על שאלה זו. על שפירא למסור מענה מפורט ושלם לשאלה זו.

6. שאלות 21 – 22. שפירא נשאל אם יש אישורים של רשות סטטוטורית, ושל גופים שונים המפורטים בשאלות, להתקנת הגנרטור ולחיבוריו לדירות. הוא השיב כי יש אישור עירייה. הוא לא הציג מסמכים. המדובר בתשובה מלאה לשאלה. המסגרת הנוכחית אינה הבמה המתאימה לבירור תהיותיו של התובע ביחס לתשובה זו. בכל מקרה, עולה מן התגובה שהוגשה שהמסמך הרלוונטי הוצג במסגרת גילוי המסמכים.

7. שאלה 25. שאלה זו נוגעת להצבת דוד מים על גג בית המגורים של הנתבע ולעניינים נוספים. מעיון בנספח א' לכתב התביעה שכנגד, ובכתב התביעה שכנגד, קשה לראות עניין רלוונטי בשאלה זו, גם על פי המבחנים המרחיבים החלים בכגון דא. אין מקום לחייב את שפירא להוסיף ולהשיב לשאלה זו.

8. שאלות 27 – 28. בשאלות אלה נשאל הנתבע אם ביום 13.7.08 דפקו שוטרים על דלת ביתו, מדוע, וכן האם הוא נוהג להתחבא ולישון לעתים מחוץ לביתו, ומדוע. תשובתו לשתי השאלות היתה "לא ידוע". בעוד שתשובה זו אפשרית ביחס לשאלה 27, אין היא אפשרית ביחס לשאלה 28, הנוגעת לעניין הידוע בהכרח לשפירא. על שפירא להשיב תשובה מלאה ועניינית לשאלה זו.

9. שאלה 30(ח). עניינה של שאלה זו בשיחה של שפירא עם הרב שרלין בעקבות פגישתו עם התובע, בשאלה אם שפירא התבקש לעשות הסדרים מיוחדים לגנרטור, ואם כן, מה עשה. שפירא השיב כי אינו זוכר, ולאחר מכן "כן". תשובה זו לא ברורה, ואף אינה מהווה מענה מלא ומפורט לשאלה. על שפירא למסור מענה מלא, מפורט וברור לשאלה.

10. שאלה 50. בשאלה זו נשאל שפירא אם הודיע בכתב או בעל פה לצדדים שלישיים כלשהם על עצרת הנזכרת שם. תשובתו היתה "הודעתי לאחרים". על שפירא למסור מענה מפורט ומלא לשאלה שנשאל.

11. שאלה 68(ג). שפירא נשאל למי ממקורביו הגיע המכתב נשוא התביעה שכנגד. הוא השיב "למכרים רבים ומתפללי בית הכנסת". בשלב זה, ובשים לב לכך שמדובר במכתב שמוען ל"חברי הקהילה", די במענה זה.

12. אתייחס עתה לשאלון לנתבע 2, מאיר שולביץ.

13. שאלות 5 – 13. שולביץ נשאל על עבודותיו בעבר, על דיווחיו לרשויות המס והביטוח הלאומי, ועל בני משפחתו. הוא אישר בתשובותיו לשאלון כי הוא מחובר לגנרטור, אך לא מסר על קשר אחר שלו לגנרטור. במצב זה, לא הוכחה בשלב הנוכחי רלוונטיות מספקת בשאלות אלה, גם על פי מבחני הרלוונטיות הרחבים החלים בשלב זה של ההתדיינות. משכך, דין הבקשה לעניין זה להידחות.

14. שאלה 15. שולביץ נשאל האם הוא קשור להעמדת הגנרטור, ואם כן, נתבקש להשיב על שאלות שונות בקשר לכך. הוא הסתפק בתשובה "לא" (סומנה בטעות במספר 14). די בשלב זה במענה האמור.

15. שאלה 16. בשאלה זו נשאל שולביץ האם ידוע לו איך קשור שפירא לגנרטור. הוא השיב "כן". שולביץ לא נשאל על פרטים נוספים לעניין זה, ולא התבקש להבהיר את הקשר האמור. במצב זה, הוא מסר תשובה מלאה לשאלה. אין מקום למקצה שיפורים ביחס לעניין זה כעת. הבקשה לעניין זה נדחית.

16. שאלה 17(א). שולביץ נשאל מי חיבר אותו אל הגנרטור ומתי. הוא השיב "לא ידוע". תהיותיו של התובע לעניין תשובה זו אין מקומן להתברר כעת. הבקשה לעניין זה נדחית.

17. שאלה 29 סיפא. בשאלה זו נשאל שולביץ אם נכון שנעזר בשירותי חנות הנזכרת שם. תשובתו היתה כי הוא מכיר את החנות, אך השאלה לעניין היעזרות בשירותיה אינה ברורה. השאלה ברורה, ועל שולביץ למסור מענה מלא וענייני לעניין זה.

18. שאלה 31. בשאלה זו נשאל שולביץ אם ביצע בעבר פעולות מחאה נגד גורמים שלא נהגו בצניעות, והוא נתבקש לפרט פעולות אלה. הוא השיב כי לא ברור למה הכוונה. מדובר בשאלה ברורה, ועל שולביץ למסור מענה מלא וענייני לעניין זה.

19. שאלה 42. בשאלה זו נשאל שולביץ מנין היה ידוע לו כי התובע מעביר שיעורים בספר דניאל. הוא השיב "אין פירוט בשאלה". השאלה מניחה ידיעה של שולביץ בעניין האמור, בלא בסיס ברור. במצב זה, איני רואה מקום לחייבו להשיב לה.

20. אתייחס עתה לשאלון לנתבע הרב צבי שרלין (להלן – שרלין).

21. שאלות 5 – 13. בדומה לשאלות שנדונו לעיל, המדובר גם כאן בשאלות על עבודותיו של הנתבע בעבר, על דיווחים לרשויות המס ועל משפחתו. הרלוונטיות של שאלות אלה לא הובררה במידה מספקת, גם על פי המבחנים המרחיבים הנוהגים בכגון דא בשלב הנוכחי של ההתדיינות. הבקשה לעניין זה נדחית.

22. שאלה 17. שרלין נשאל אם נכון כי סייע לשפירא או לשולביץ בהגנה על ענייני הגנרטור, והתבקש לפרט באיזה אופן. הוא השיב כי השאלה לא ברורה. אין לקבל מענה זה. השאלה ברורה במידה המחייבת את שרלין להשיב לה מענה מלא ומפורט.

23. שאלות 25 – 26. בשאלות אלה נשאל שרלין על פניות לתובע בקשר ללשון הרע שפורסמה אליו, ועל שיחות עם אנשים נוספים בעניין זה. הוא נתבקש לפרט. תשובתו היתה "אין בשאלה פירוט". השאלה מפורטת במידה המאפשרת ללא קושי להשיב עליה מענה מלא ומפורט. על שרלין להשיב מענה כאמור לשאלות.

24. שאלה 33(ב). שרלין נשאל האם נחקר במשטרה על האירועים בשכונה, והתבקש לפרט. הוא לא השיב לשאלה. הוא לא נתן כל טעם למחדל זה. על שרלין להשיב מענה מלא ומפורט לשאלה זו.

25. שאלה 35(ז). שרלין נשאל אם הוא מקבל תשלום או טובת הנאה מן העמותה הנזכרת שם או מכל גורם אחר עבור רבנותו. הוא השיב כי הדבר לא רלוונטי. לא שוכנעתי מטעמי התובע כי המדובר בשאלה רלוונטית בשלב זה, גם על פי מבחני הרלוונטיות הרחבים הנוהגים בשלב זה של ההתדיינות. אציין, כי נתבעת 4, המהווה חלק מטעמים אלה, אינה עוד צד לדיון.

26. שאלות 35(ח), (ט). שרלין נשאל אם יאשר פעילות שאינה מסכים עימה בבית הכנסת, ואם יפעל כדי לסכל פעילות שאינו מקבל אותה. הוא השיב כי השאלה לא ברורה. אין במענה זה ממש. השאלה ברורה ואף רלוונטית. על שרלין להשיב מענה מלא ומפורט לשאלה זו.

27. שאלות 42 – 43. בשאלות אלה נשאל שרלין על מכתבים שמסר לו התובע. תשובתו היתה "יתכן". המדובר בתשובה אפשרית לשאלה. ככל שהתובע מבקש להבהירה, המסגרת הנוכחית אינה מתאימה לכך. הבקשה לעניין זה נדחית.

28. שאלה 50. שרלין נשאל על תוכן שיחתו עם הרב פרידמן. הוא השיב כי היתה שיחה בניסיון לסיים את המחלוקת. המדובר בתשובה חלקית. על שרלין למסור תשובה מלאה ומפורטת, המביאה לכל הפחות את עיקרי הדברים שנאמרו בשיחה.

29. שאלה 51. שרלין נשאל על שיחה עם מר משה אפרתי בקשר להורדת מודעות מלוח המודעות בבית הכנסת, ועל תוכן השיחה. הוא מסר תשובה לפיה "אין בשאלה פירוט ביחס לתוכן המודעה וביחס למועדים". המדובר בתשובה לא מפורטת ולא עניינית לשאלה הברורה בתוכנה ובהקשרה. על שרלין למסור מענה ענייני ומפורט לשאלה זו.

30. שאלה 68. שרלין נשאל מי תכנן והכין עצרת הנזכרת שם, והאם נפגש עם נתבעים 1 ו – 2 עובר לעצרת בקשר אליה. הוא השיב "חברי הקהילה", ומסר שלמיטב זכרוני לא דיבר בנדון עם נתבעים 1 ו – 2. על שרלין למסור מענה מלא ומפורט ביחס לחלק הראשון של השאלה, ככל שהדברים מצויים בידיעתו.

31. שאלה 80. שרלין נשאל אם ניסה לפתור את הבעייה בדרכי שלום. הוא השיב בחיוב, ומסר כי קיים שיחות. בהינתן תוכנה הכללי של השאלה, אין מקום בשלב זה לחייב את שרלין למסור פרטים נוספים על עניין זה.

32. שאלה 89(ב), (ג). שרלין נשאל בקשר למכתב נשוא התביעה שכנגד כיצד הגיע לידיו, ולמי ממקורביו הגיע. הוא מסר כי קיבל את המכתב מאחד מאנשי הקהילה, וכי המכתב הגיע לחברים בקהילה. בשלב זה איני סבור כי יש מקום לחייב את שרלין להוסיף ולהשיב לשאלה זו, במסגרת הנוכחית.

33. שאלות 96, 97. עניינן של שאלות אלה בשכר הדירה שמשלם שרלין, והאם ארגן עצרת בנושא שכר הדירה. תשובתו היתה "לא רלוונטי". לעניין זה, לא הוכחה רלוונטיות מספקת לגבי החלק הראשון של השאלה. בהינתן אופיין וטיבן של המחלוקת בהליך העיקרי, חלקה השני של השאלה, הנוגע לארגון עצרות על ידי שרלין, רלוונטי, ועליו להשיב לשאלה מענה מלא ומפורט.

בש"א 7203/09

34. בבקשה זו נתבקשתי להורות על מחיקת התביעה, ולחילופין לחייב את התובע להשיב לשאלות, בהתאם להחלטתי בבש"א 3770/09. על פי הטענה, התובע לא השיב תשובות מלאות כנדרש לשאלון, בהמשך להחלטה האמורה. אדון בטענות הצדדים לעניין זה.

35. סעיף 6 להחלטה. בסעיף זה הוריתי לתובע להשיב לשאלה בדבר שם הכולל בו הוא לומד וממתי הוא לומד בו. בתשובות השלמה לשאלון שמסר התובע אכן אין מענה לשאלה זו. עולה כי התשובה לשאלה ניתנה במכתב של בא כוח התובע. לא ברור מדוע לא ניתנה בתצהיר כנדרש בדין. מכל מקום, עתה הוגש תצהיר בעניין זה, והדבר בא, הגם שבאיחור, על סיפוקו.

36. סעיף 12 להחלטה. בסעיף זה הוריתי לתובע למסור מענה ענייני ומפורט לשאלה אודות אחריות הנתבעים למודעה הנזכרת שם. התובע מסר תצהיר ובו היפנה בהקשר זה לתוכן כתב ההגנה. עולה מכך כי זו תשובתו של התובע לשאלה. אין מקום להוסיף ולחייב את התובע להשיב לעניין זה.

37. סעיפים 16, 27 להחלטה. בסעיפים אלה אפשרתי לתובע ולנתבע שכנגד להגיש תצהיר לביסוס טענת חיסיון שהעלה ביחס לזהותו של מי שראה את נתבע 1 תולה מודעה על לוח מודעות. מתצהיר שצירף התובע עולה, כי שכר חוקר פרטי, אשר העלה פרטים כאלה ואחרים בחקירתו. המדובר בפעולה הנעשית מעצם טיבה לקראת הליך משפטי ובקשר אליו, ועל כן פירותיה חסויים. משכך, ניתן טעם מניח את הדעת להימנעות מהשבה על השאלות האמורות.

38. סעיף 25 סיפא להחלטה. בסעיף זה הוריתי לנתבע שכנגד להתייחס לשאלת המסמכים שזויפו, לטענתו. הנתבע שכנגד היפנה למסמך אחד, הנזכר בתצהיר משלים שהגיש. עולה מכך, כי אין בידי הנתבע שכנגד פירוט נוסף. במצב זה, אין מקום להוסיף ולחייב את הנתבע שכנגד להשיב לשאלה זו.

39. סעיף 29. בסעיף זה הוריתי לנתבע לפרט את טענתו כי היו "דוגמאות נוספות". בתצהיר הנתבע יש, לעניין זה, דברים שנאמרו על ידי אשתו של שרלין לאשת התובע. עולה מכך, כי עניין זה ממצה את תשובת התובע לשאלה זו. די בכך, ואין מקום להוסיף ולחייב את הנתבע שכנגד להשיב לשאלה זו.

40. נוכח כל האמור, עולה כי התובע והנתבע שכנגד לא הפר את החלטת בית המשפט באופן המצדיק את מחיקת התביעה. משכך, דין בקשת המחיקה להידחות.

בש"א 8159/09

41. מדובר בבקשה להורות לתובע להגיש לנתבעים תצהיר חתום, לגלות בתצהיר כל מסמך הקשור בהסכם פשרה אליו הגיע עם נתבעת 4, וכן מבוקש כי אתיר למבקשים להמציא שאלון משלים לתובע ולתקן את כתב ההגנה.

42. לגבי הגשת תצהיר תשובה חתום, משהוגש תצהיר חתום המצורף לתגובת התובע, הגיע עניין זה לסיומו.

43. לגבי סכום הפשרה, אשר לא נזכר בהודעה שהוגשה לבית המשפט. הנתבעים טוענים, כי על התובע להפחית סכום זה מסכום התביעה שבהליך העיקרי. אין ממש בטענה זו. התובע רשאי לתבוע את הסכום לו הוא זכאי, לדעתו. הוא אינו חייב לנכות מסכום התביעה פיצוי חלקי שקיבל, אם קיבל. אין בכך כדי לגרוע מן הרלוונטיות של פיצוי חלקי שקיבל התובע במסגרת הליכי פשרה, וזאת בשלב קביעת הסעד. בשלב הנוכחי, מתבררת האחריות. לפיכך, אין מקום למתן הוראות לעניין זה בשלב הנוכחי.

44. לגבי גילוי מסמכים, טוענים הנתבעים כי על התובע לפרט כל מסמך הקשור בהסדר עם הנתבעת 4. כעולה מן האמור לעיל, ההסדר עם הנתבעת 4 נוגע לשלב הסעד. תוכנם של מגעים בין הצדדים עובר להסדר נתונים לחיסיון, החל על אמרות של צדדים במסגרת משא ומתן לקראת פשרה. יוצא, כי אין מקום להיעתר לבקשה לעניין זה.

45. נוכח כל האמור, בשלב זה גם אין מקום לשקול תיקון של כתב ההגנה.

התוצאה

א. הנתבעים יפעלו בהתאם למפורט לעיל בהחלטתי לעניין בש"א 6291/09. תצהירי תשובות בהתאם לאמור לעיל יימסרו תוך 14 יום. עד ליום 4.1.10 יודיעו הצדדים על השלמת הליכי הגילוי המוקדם. עיון ביום 11.1.10.

ב. בש"א 7203/09 ובש"א 8159/09 נדחות.

ג. נוכח התוצאה אליה הגעתי, המשקפת קבלה חלקית של טענות הצדדים, ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, 6 בדצמבר 2009 בהעדר הצדדים.

עודד שחם, שופטמעורבים
תובע: אברהם צבי שפירא
נתבע: משה כהן
שופט :
עורכי דין: איתן להמן,רפאל שטוב