ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעמה את שרון נגד מאיר פרקש ואח' :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

ת"א 002383/08

בפני

כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ

תאריך:

18/11/2009

נעמה את שרון (2002) בע"מ

בעניין:

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד נ' מגיורא

נ ג ד

1. מאיר פרקש, עו"ד - כונס נכסים

2. בנק מזרחי טפחות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מ' פרקש

3. משה ומרסל לוי – עניינם הסתיים

4. אלקסלסי חנניה – עניינו הסתיים

הנתבעים

פסק-דין

1. ביום 21.6.06 התקשרה התובעת בהסכם עם עו"ד חיים רוזנצוויג ז"ל, ככונס נכסים על זכויות החייבים, משה ומרסל לוי, בשתי יחידות מלאכה בבנין שברח' הסדנא 6, בירושלים (להלן – הנכס), לרכישת הנכס תמורת 150,000 דולר בצירוף מע"מ. בעת חתימת הסכם המכר, היו הזכויות בנכס רשומות ע"ש הנתבע 4, מאחר שהחייבים לא שילמו לו את מלוא התמורה בגין הנכס. התובעת שילמה לכונס 15,000 דולר, ואת יתרת התמורה אמורה הייתה לשלם תוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם, כנגד קבלת החזקה. בשלב מאוחר יותר, ובשל פטירתו של עו"ד רוזנצוויג ז"ל, מונה הנתבע 1 ככונס נכסים על זכויות החייבים בנכס. התובעת, אשר התכוונה לממן את רכישת הנכס באמצעות הלוואה מובטחת במשכנתא, פנתה לבנק דיסקונט לשם קבלת ההלוואה, וזה דרש התחייבות לרישום משכנתא שתיחתם ע"י הכונס ובעל הזכויות הרשום, הנתבע 4. הכונס הודיע לתובעת כי בשל מחלוקת עם הנתבע 4, אין הנתבע 4 מוכן לחתום על כתב ההתחייבות, והוסיף וטען כי אין בכך כדי להצדיק עיכוב תשלום יתרת התמורה. משלא נחתם כתב ההתחייבות, לא שילמה התובעת את יתרת התמורה בגין הנכס. ביום 26.3.08 הודיע הכונס לתובעת כי הושגה הסכמה עם הנתבע 4, ודרש מן התובעת לשלם את יתרת התמורה לפי השער היציג של הדולר ביום תשלומה המיועד על פי הסכם המכר (21.9.06). עוד דרש כי התובעת תשא בתשלום הארנונה החלה על הנכס מיום 21.9.06 (המועד המיועד למסירת החזקה) ועד ליום מסירתו בפועל. בהמשך העלה דרישה נוספת לתשלום ריבית על יתרת התמורה. משלא נענתה התובעת לכל דרישותיו, הודיע הכונס על ביטול הסכם המכר בשל הפרתו היסודית ע"י התובעת.

2. התובעת הגישה תביעה לאכיפתו של הסכם המכר. עיקר טענתה היא כי חלה חובה על הכונס להמציא לה כתב התחייבות לרישום משכנתא, לפי דרישת הבנק המלווה, כשהוא חתום ע"י הכונס והנתבע 4. משהפר הכונס חובתו זו, וסיכל את יכולתה לקבל הלוואה מובטחת במשכנתא, לא חלה עליה החובה לשלם את יתרת התמורה עד להמצאת כתב ההתחייבות החתום. ממילא לא ניתן להשית עליה את העלויות הנובעות מן העיכוב שחל בתשלום יתרת התמורה ומסירת החזקה.

הכונס טוען בתמצית כי בעת חתימת הסכם המכר, היה ידוע לתובעת כי הנכס איננו רשום על שם החייבים, וכי תיזקק, על פי דרישת הבנק המלווה, לחתימת בעל הזכויות הרשום. עוד הוא טוען כי החיוב לתשלום יתרת התמורה מוטל, על פי לשון הסכם המכר, על התובעת, ללא תלות ביכולתה לגייס את הסכום הנדרש באמצעות הלוואה. משלא שילמה, הפרה את הסכם המכר הפרה יסודית המזכה את הכונס בביטול ההסכם.

3. בעת הדיון בתביעה הגיעו הצדדים להסכמות שלהלן:

א. הסכם המכר מיום 21.6.06 ייאכף, והתובעת תשלם לכונס את יתרת התמורה שטרם שולמה לפי השער היציג של הדולר ביום 21.9.06.

ב. בית המשפט יכריע, על פי ס' 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, בדרישת הכונס לתשלום ריבית פיגורים ולתשלום הארנונה החלה על הנכס מן היום המיועד למסירת החזקה בנכס לתובעת, לפי הסכם המכר, ועד למסירתו בפועל.

להסכמות אלה ניתן תוקף של החלטה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 26.10.09).

4. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ובמסגרת של פשרה, הנני מורה כי התובעת תשלם לנתבע 1, בנוסף ליתרת התמורה המוסכמת, חלק מחיוב הארנונה על הנכס בסך 28,000 ₪.

מאחר שפסק הדין ניתן על דרך הפשרה, איני עושה צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תעביר העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום א' בכסלו, תש"ע (18 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

גילה כנפי-שטייניץ, שופטת