ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוליאם אסתר נגד שירותי בריאות :


3

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 002987/08

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

18/11/2009

בעניין:

מוליאם אסתר

ע"י ב"כ עו"ד

פנר גדעון

התובעת

נ ג ד

שירותי בריאות כללית - ביה"ח סורוקה

ע"י ב"כ עו"ד

שפרבר אהרון

הנתבעת

החלטה

1. בפני שתי הודעות מטעם שני הצדדים, על פיהן אין באפשרות הצדדים לקבל את הצעת הפשרה, אשר הוצעה על ידי, בדיון שהתקיים ביום 07.07.09.

2. בהחלטה הנ"ל, מיום 07.07.09 (עמ' 2 לפרוטוקול), ניתנה לבעלי הדין ההזדמנות להתייחס, לאפשרות שביהמ"ש ימנה מומחה מטעמו, וכן נקבע כי:-

"אי מתן הודעה במועד שנקבע, ייחשב כהסכמה למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש".

בנסיבות העניין ומאחר ואף אחד מבעלי הדין לא נתן את עמדתו בענין מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, רואים את בעלי הדין כאילו הסכימו לכך.

3. לפיכך, אני ממנה את פרופ' הלפרין נחום, מנהל מח' אורטופדית ברך, מפרקים גדולים, מבית החולים אסף הרופא צריפין/מורדי הגטאות 62 ראשל"צ, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה, על מנת שיבדוק את התובעת ויחווה את דעתו ביחס למצבה עקב האירועים הנטענים בתובענה [לרבות הניתוח שבוצע בתאריך 29.05.03] הן בשאלת האחריות והן בשאלת הנזק.

המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו והמומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, תוך 10 ימים, דבר הסכמתו לשמש כמומחה והאם קיימת מניעה מצידו לנוכח זהותם של הצדדים, מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.

בתוך 14 ימים רשאים הצדדים להמציא למומחה כל חומר רפואי שבידם, לרבות חוות דעת של מומחים אחרים. כל צד ישלח עותק לצד שכנגד.

ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחה את המסמכים שבידיהם, והתובעת תתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן תתייצב ותבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומחה.

המומחה ימציא את חוות דעתו לתיק ביהמ"ש בתוך 45 יום מהיום.

שכר טרחתו של המומחה, יחול בשלב זה, כמימון ביניים, על הנתבעת, אשר תשלם את שכר טרחת המומחה, ישירות למומחה, לכל המאוחר, עד 10 ימים מעת קבלת דרישת המומחה.

שכרו של המומחה לא יעלה על סך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

4. כאמור, לאחר שלא הסתייע בידי בעלי הדין לסיים התובענה בפשרה, קובע התובענה לקדם משפט נוסף (ואחרון) ליום 16.2.2010 בשעה 09:00 וכן להוכחות ליום 2.3.2010 השעה 09:00 ועש השעה 11:00.

5. התובעת תגיש תצהירי עדויותיה, בצירוף כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם, עד ליום 01.01.10 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ הנתבעת.

הנתבעת תגיש תצהירי עדויותיה, בצירוף כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם, עד ליום 01.02.10 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ התובעת.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.

אם בדעת הנתבעת להעיד חוקרים – תינתנה עדויותיהם של החוקרים בתצהירים, במועד שנקבע לעיל. תצהירי החוקרים יופקדו בכספת ביהמ"ש ויובאו לידיעת בעל הדין שכנגד, עם תום פרשת התביעה.

שום דבר מהאמור בתצהירי בעלי הדין לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו.

בעלי הדין לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

בעל דין המבקש לחקור מי מעורכי המסמכים המוגשים במסגרת תיק המוצגים, יודיע על כך לצד שכנגד, בתוך 4 ימים מעת קבלת תיק המוצגים.

כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.

בעל דין המבקש לזמן עד באמצעות בית המשפט יגיש בקשה מתאימה עד 45 ימים, קודם המועד שנקבע. ככל שלא תוגש בקשה בענין זה לא ידחה הדיון למועד נוסף ולא תותר שמיעת עדות במועד אחר.


6. במידה ומי מבעלי הדין מעוניין לחקור את המומחה מטעם ביהמ"ש, עליו להזמין את המומחה, באמצעות הזמנה פורמאלית, אשר תונפק ע"י המזכירות, לפחות 45 ימים לפני מועד ההוכחות וכן להפקיד בקופת בית המשפט, בתוך אותו מועד, סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ, כתנאי להוצאת ההזמנה למומחה.

אי הפקדת הסך הנ"ל במועד שנקבע, ייחשב כויתור על הזכות לחקירת המומחה.

במידה ומי מבעלי הדין מעוניין לחקור את המומחה מטעם ביהמ"ש, הרי שעד זה יהיה העד הראשון שיחקר.

7. קובע תזכורת פנימית ליום 10.1.2010 כדי לקבל עותק מחוות הדעת המומחה מטעם בית המשפט.

8. הצדדים יודיעו בתוך 10 ימים האם הם מבקשים לקיים הליך גישור בפני עו"ד חזי כהן.

9. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין ולמומחה שמונה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום א' בכסלו, תש"ע (18 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט


מעורבים
תובע: מוליאם אסתר
נתבע: שירותי בריאות כללית - ביה"ח סורוקה
שופט :
עורכי דין: שפרבר אהרון,פנר גדעון