ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל נגד בן שלום :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004896/09

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

תאריך:

03/11/2009

בעניין:

נתנאל אורית

התובעת

נ ג ד

בן שלום יגאל

הנתבע

החלטה

1. לפני בקשה נוספת לסילוק על הסף.

2. טוען הנתבע כי עומדת לו חסינות סטטוטורית אשר קבועה בסעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן:"הפקודה") היות ובהחלטת ההשעיה הוא מילא תפקיד מעין שיפוטי.

3. סעיף 8 לפקודה קובע:

" 8. רשות שופטת

"אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר - לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי. "

4. הנתבע יצרף פסיקה התומכת בטענתו כי החלטת ההשעיה היא פעולה שיפוטית שחלה עליה ההגנה המצוינת בסעיף 8 לפקודה. עם צרוף הפסיקה הרלוונטית תבחן הטענה לגופה. העדר המצאת פסיקה רלוונטית, תביא לדחיית הטענה לשלב זה.

5. בנוסף טוען הנתבע כי בעת ביצוע המעשים המיוחסים לו ע"י התובעת היה עובד של המוסד לביטוח לאומי שהינה רשות ציבורית ולכן הוא מבקש כי בית המשפט יקבע שמתקיימים התנאים לחסינות בסעיף 7א לפקודה לגבי חסינות עובד ציבור.

6. מנגד טוענת התובעת כי חסינות לפי סעיף 7א לפקודה לא תחול על מעשה שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה האמור, זה המצב במקרה דנן.

7. על פי סעיף 7ג(א) לפקודה היות והנתבע מבקש כי יקבע כי מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לגבי מעשה עובד, תצורף הרשות הציבורית להליך.

כך קובע סעיף 7ג לפקודה:

7ג. תובענה נגד עובד רשות ציבורית [תיקון: תשס"ה]

(א) הוגשה תובענה נגד עובד רשות ציבורית על מעשה שנעשה בעת מילוי תפקידו כעובד הרשות הציבורית, רשאים הרשות הציבורית או העובד לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לגבי מעשה העובד, אם נעשה המעשה; הוגשה בקשה כאמור, תצורף הרשות הציבורית להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת, ובית המשפט יקבע האם התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף 7א

(ב) קבע בית המשפט כי התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף 7א, תידחה התובענה נגד עובד הרשות הציבורית, ויחולו הוראות סעיף 7ב(ב), בשינויים המחויבים; קבע בית המשפט שעובד הציבור עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו - תידחה התובענה נגד הרשות הציבורית.

(ג) בית המשפט יחליט בבקשת הרשות הציבורית או העובד כאמור סעיף קטן (א), לאלתר. "

8. טענות אלו של הצדדים מחייבת בחינה עובדתית לגופו של עניין. לפיכך אין מקום לדחות את התביעה על הסף.

9. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית. התובעת תעשה כן בתוך 30 יום והנתבע 30 יום לאחר מכן.

10. נקבע לעיון ליום 16.01.10.

ניתנה היום ט"ז בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: נתנאל אורית
נתבע: בן שלום יגאל
שופט :
עורכי דין: