ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילוק יוכבד נגד איי. די. איי :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 001962/09

בפני:

כב' השופטת אנה שניידר

02/11/2009

בעניין:

אילוק יוכבד

התובעת

נ ג ד

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. על פי כתב התביעה, רכשה התובעת פוליסת ביטוח עבור רכבה, מסוג רובר שנת ייצור 1999 (להלן – הרכב), אצל הנתבעת החל ביום 01.10.07.

ביום 02.01.08 אירעה תאונת דרכים, שבעקבותיה הוכרז הרכב על ידי שמאי מטעם הנתבעת כאובדן גמור.

2. התובעת מלינה על כך שהנתבעת הפחיתה מהסכום ששולם לה כפיצוי בשל הרכב סך של 4,929 ₪, דהיינו, שולם לתובעת סכום של 24,361 ₪ בעוד שמחיר הרכב על פי מחירון לוי יצחק (להלן – המחירון) עמד על סך של 29,290 ₪.

התובעת דוחה את הסברי הנתבעת כי מדובר בהפחתות לגיטימיות, בהתאם לפוליסה, בשל קילומטרז' גבוה של הרכב ובשל קיומם של נזקים קודמים, שאינם קשורים לתאונה.

3. בטיעוניה המשלימים שהוגשו ביום 17.09.09 טוענת התובעת כי התברר לה בבדיקה בחברות ביטוח אחרות כי חלקן אכן מקזזות מסכום הפיצוי עבור קילומטרז' ומשתנים נוספים בקרות מקרה ביטוח של אובדן גמור, אך הן מציגות תנאים אלה במסגרת מיוחדת, "באותיות קידוש לבנה", כפי שנדרש על ידי המפקח על הביטוח, ולא כפי שעשתה הנתבעת בנסותה להבליע ענין זה, עובדה אשר יש בה כדי לשנות את דעתו של מבוטח לגבי רכישת ביטוח בחברה זו או אחרת.

יצויין, כי התובעת לא המציאה כל ראיה לגבי בדיקתה האמורה בחברות ביטוח אחרות.

4. לטענת הנתבעת, חישוב ערך הפיצוי נערך על פי שווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כמצויין בסעיפים 5 ו-6 לפרק א' לפוליסה וכמצויין בנספח א' למפרט הפוליסה, שנושאו "קביעת ערך הרכב במקרה של אובדן גמור", כפי שנשלחו לתובעת מיד לאחר עריכת הפוליסה נשוא התביעה.

5. עיון בפוליסה ובמפרט כפי שצורפו לכתב ההגנה מעלה, כי נושא קביעת ערך הרכב במקרה של אובדן גמור מוסדר בפרק ה', שכותרתו כתובה "באותיות קידוש לבנה", כדברי התובעת, ונאמר בו:

"במקרה של אובדן גמור (כהגדרתו בפוליסה) או במקרה של גניבת רכב, שלא נמצא מעל 30 ימים, ייקבע ערך הרכב המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, לפי שוויו ביום קרות מקרה הביטוח. ערך הרכב מתבסס על מחירון מכוניות משומשות של לוי יצחק (להלן – המחירון) והוא כולל משתנים מיוחדים, אשר משפיעים באופן מצטבר על ערך הרכב".

לענין "המשתנים המיוחדים" ממשיך הטקסט כדלקמן:

"להלן דוגמאות משתנים מיוחדים אשר משפיעים על ערך הרכב הבסיסי בהתאם למחירון:

* רכב בבעלות חברה להשכרה לשעבר – הפחתה של 13% מערך הרכב הבסיסי במחירון.

* רכב שהיה בבעלות 3 בעלים קודמים (לפני המבוטח) ושנת יצורו קודמת למועד הנזק ב- 3 שנים – הפחתה של 10% מערך הרכב הבבסיסי.

אנו מבקשים להדגיש כי גובה פרמיית הביטוח בה תחוייב לא תושפע באופן כלשהו מן המשתנים האמורים של רכבך, אף אם יש במשתנים אלו כדי להשפיע על ערכו של הרכב במקרה של אובדן גמור כאמור...".

5. משנאמר "להלן דוגמאות משתנים מיוחדים אשר משפיעים על ערך הרכב הבסיסי בהתאם למחירון" (שגם מילים אלה הודגשו והובלטו), משמע שאין המדובר ברשימה סגורה של משתנים אלא בדוגמאות בלבד, וייתכנו משתנים נוספים כגון קילומטרז' או נזקים קודמים, שאינם קשורים למקרה הביטוח, אשר יש לקחת בחשבון לצורך חישוב שווי הרכב.

6. הואיל ומטרת הביטוח היא לפצות את המבוטח על הנזק שנגרם לו עקב מקרה הביטוח, מחושבים תגמולי הביטוח לפי שווי האובדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח. במילים אחרות, המבוטח מפוצה לפי שווי רכבו בעת קרות מקרה הביטוח. אם בעת קרות מקרה הביטוח היה מדובר ברכב ישן, שגמע קילומטרים רבים, ובמצב חיצוני רעוע – אין כל הצדקה לפצות את המבוטח בקרות מקרה הביטוח לפי המחיר המלא של המחירון, שכן, ברי שאילו ביקש המבוטח למכור את הרכב במצבו לפני התאונה – לא היה מקבל את מחיר המחירון, הואיל וקונה סביר היה מתחשב במצבו של הרכב ומבקש להפחית את מחירו.

על כן, ההפחתות שבוצעו על ידי הנתבעת הינן הפחתות סבירות, המתחייבות ממצבו בפועל של רכב התובעת עובר לתאונה.

7. הואיל ואין מחלוקת כי הפוליסה של הנתבעת קיבלה את אישורו של המפקח על הביטוח, והואיל ונושא הפיצוי בשל אובדן גמור הוסדר בה באופן מפורש ובהבלטה כנדרש והובא לידיעת התובעת עם רכישת הפוליסה על ידה – אין לתובעת להלין אלא על עצמה כי רכשה את הפוליסה בתנאים האמורים. משנרכשה הפוליסה על ידי התובעת, הרי שהיא מחייבת את הצדדים כמו כל הסכם.

8. על כן, דין התביעה להידחות.

התובעת תשלם לנתבעת תוך 30 ימים הוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: אילוק יוכבד
נתבע: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: