ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (.גואטה מרינה נגד בנק מזרחי טפחו )בתיק בנק מזרחי טפחות בע"מ נ :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בשא002167/09

בשא 4314/09

בתיק עיקרי: א 001626/09

בפני:

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

גואטה מרינה- ע"י עו"ד נעים יואל

גואטה משה – ע"י עו"ד ורדי

המבקשים/הנתבעים

נ ג ד

בנק מזרחי טפחות בע"מ (אגף טפחות)

ע"י ב"כ עו"ד

אמיר דוגין

המשיב/התובע

החלטה

1. המבקשים עותרים למתן רשות להתגונן כנגד תביעה לתשלום יתרות חובה בשתי הלוואות אשר נטלו לצורך מימון דירת מגורים אשר מומשה על ידי המשיב בהליכי הוצל"פ.

2. בכתב התביעה נטען באופן תמציתי כי נותרו יתרות חובה לאחר מימוש משכון בשתי ההלוואות ולצרכי אגרה הועמד סכום התביעה על סך של 150,000 ₪.

מנספחי כתב התביעה עולה כי מדובר בהלוואה אחת ע"ס 280,000 ₪ מיום 18.12.01 שנתן "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ לצורך רכישת דירה מהקבלן עמרם אזולאי בע"מ.

בנוסף בוצעה ביום 01.08.00 גרירת הלוואה קודמת לנכס החדש ויתרת ההלוואה עמדה על סך של 112,400 ₪.

עוד עולה מנספחי התביעה כי במרץ 2006 פתח המשיב תיק הוצל"פ למימוש המשכון על הדירה בגין פיגורים בסך 55,848 ₪ ויתרת הלוואה בסך 504,186 ₪.

3. המבקשים, בני זוג לשעבר, הגישו בקשותיהם בנפרד אולם מעלים טענות עקרוניות זהות.

לטענת המבקשת שילמה לקבלן את מלוא התמורה לרכישת הדירה בסך 559,120 ₪.

המבקש טוען כי העביר לקבלן 560,371 ₪ וכן זוכה בספרי הקבלן בסכומים נוספים כך ששילם 600,464 ₪.

שני המבקשים טוענים כי קיבלו מבנק מזרחי מאוחד בע"מ ארבע ערבויות בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974.

המבקשים נסמכים על העתקי שתי ערבויות אשר נמצאים בידיהם ועל דו"ח מלאי ערבויות אשר הפיק בנק מזרחי המאוחד בע"מ באפריל 2003.

מנספחי הבקשות עולה לכאורה כי הופקו הערבויות הבאות:

א. ערבות בסך 193,000 ₪ ביום 28.12.01 אשר הוחלפה בערבות מיום 02.05.02.

ב. ערבות בסך 280,000 ₪ מיום 01.01.02 אשר הוחלפה בערבות מיום 02.05.02.

ג. ערבות בסך 11,000 ₪ מיום 03.05.02.

ד. ערבות בסך 75,120 ₪ מיום 03.10.02.

סה"כ ערבויות בסכום קרן של 559,120 ₪, סכום זהה לסכום אשר טוענת המבקשת כי שילמו.

בחקירת המבקשים הוצגו קבלות תואמות לסכומי הערבויות ומהן עולה כי תשלום אחרון בסך 280,000 ₪ שולם ביום 09.01.02.

4. אין חולק כי לקבלן מונה כונס בראשית שנת 2004. לטענת המבקשים, הואיל והדירה לא הושלמה לא יכלו לממן את תשלומי המשכנתא ושכירות במקביל, שכן לפי ההסכם היו אמורים לקבל את הדירה ביום 12.06.03. לפיכך, פנו המבקשים לבנק מזרחי למימוש הערבויות.

אף בחוו"ד שנערכה עבור טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ ביום 24.10.06 צויין כי הדירה טרם הושלמה.

הפניות למימוש ערבויות אשר הוצגו הינן מיום 11.06.04 ו- 11.03.05 להן לא השיב הבנק.

טענת ההגנה המהותית של המבקשים הינן כי המשיב, בתוארו אז כבנק מזרחי, נמנע בחוסר תום לב ממימוש הערבויות אשר היה בהן כדי לכסות את יתרת ההלוואה.

כמו כן, המשיב בכובעו דאז כבנק טפחות נמנע בחוסר תום לב מלעתור הוא למימוש ערבויות חוק המכר.

יש לזכור כי ברקע התנהלו מהלכים לאיחוד בנק טפחות עם בנק האם שלו, בנק מזרחי, מיזוג שקרם עור וגידים בדצמבר 2004.

מנימוקים אלו טוענים המבקשים כי בהמנעות המשיב במימוש הערבויות פעל משיקולים זרים.

אין חולק כי ערבויות בשיעור 559,120 ש"ח ביוני 2004 עלו על גובה יתרת ההלוואה שאף לשיטת המשיב יתרתה היתה כ-504,186 ש"ח נכון למועד פתיחת התיק מימוש המשכון.

5. חקירת המבקשים התרכזה בנוגע להיקף ומועד התשלומים שביצעו עבור רכישת הדירה.

לאחר שמיעת העדויות ועיון בבקשות ובטענות הצדדים, לא מצאתי רבותא בקו החקירה ואין בחקירה שבוצעה כדי לשלול הגנת המבקשים.

עפ"י ההסכם סכום המכר עמד על 302,400 ₪ (70,000$ לפי שער 4.32) + 293,760 ₪ עד ליום 31.10.02 – סה"כ 587,520 ₪.

הואיל והמבקשים שילמו לכאורה רק 559,520 ₪ טוען המשיב כי הפרו את ההסכם וממילא אין להם זכות לקבל הדירה לבעלותם או לדרוש השבת הכספים מכח הערבויות.

אין בידי לקבל טענה כאמור. ראשית, לא הוכח כי הסכם המכר הופר. על פניו שילמו המבקשים את עיקר התמורה במועדים מוקדמים מהנקובים בהסכם המכר ולא נסתרה טענתם כי במישור היחסים בינם לבין הקבלן לא נטען מעולם כי חוזה המכר הופר על ידם.

יתרה מכך, המשיב נסמך על פסקי דין בהם נקבע כי גם אם הקבלן הפר את הסכם המכר והעניק דירה בקירוב אין מקום לממש את ערבויות חוק המכר אשר נועדו להבטיח קבלת דירה (בש"א (ת"א) 12753/09 עו"ד משה שחל נ' נתן ציבין).

שעה שלשיטת המשיב הרוכש מנוע מלהעלות טענות כנגד הקבלן שהפר את החוזה, איזון ראוי הינו כי הבנק יהא מנוע מלהעלות טענות כנגד הרוכש אשר הפר את חוזה המכר בכל הנוגע למימוש הערבויות.

גם אם לא הושלמה כל התמורה אין למנוע זכות הרוכשים לדרוש את החזר הכספים ששילמו שעה שאין באפשרות הקבלן להשלים בניית הדירה.

גם בנסיבות בהם מבוטל הסכם המכר קמה חובת השבה וניתן להפרע מערבויות חוק המכר (ראה ת"א (בש) 4647/05 חפר אמיר נ' בנק מזרחי מאוחד בע"מ, ע"א (ת"א) 1559/05 כרמל בנק איגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ נ' חווה רמרז, אשר צורפו לאסמכתאות המבקשים).

6. לאור האמור לעיל עולה כי המבקשים הצביעו על טענות הגנה הראויות לבירור אשר מהוות הרבה מעבר להגנה לכאורה.

הבקשות רשות להתגונן מתקבלות.

במידה ותדחה התביעה, ישא המשיב בהוצאות כל מבקש בגין בקשה זו בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

במידה ותתקבל התביעה, אין צו להוצאות בגין הבקשה שכן לטעמי לא היה מקום להגשת התביעה בסדר דין מקוצר בנסיבות המקרה דנן.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים

____________

עדו כפכפי, רשם

הוקלד ע"י חיה דמרימעורבים
תובע: גואטה מרינה- ע"י עו"ד נעים יואל
נתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ (אגף טפחות)
שופט :
עורכי דין: אמיר דוגין