ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לזר ניקולאי נגד מלגם ניהול כוח :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

עב 003420/08

דמ 003095/08

דמ 003068/08

דמ 003069/08

דמ 003074/08

דמ 001519/08

דמ 001494/08

עב 001703/08

בפני:

כבוד הרשמת מוניקה מרגלית

תאריך:

02/11/2009

לזר ניקולאי ואח'

בעניין:

התובעים

דראל עדי

כולם ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

1 . מלגם ניהול כוח אדם בע"מ

2 . צמח המרמן בע"מ

הנתבעות

שחף אליעזר

שתיהן ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

1. בפני בקשה למחיקת התביעות בהעדר התייצבות התובעים לדיון.

מדובר בשמונה תובעים, עובדים זרים ממולדבה, שיצאו את הארץ בלא שנגבו מהם עדויות מוקדמות.

ב"כ התובעים ביקש מנגד להתיר לתובעים שלא להתייצב לדיון ההוכחות בשל חוסר יכולתם לגייס הכספים לצורך טיסות ושהייה בארץ, באופן שיוותרו תצהירי עדותם הראשית, תוך מתן משקל מתאים בלא שהתובעים יחקרו על תצהיריהם או לחילופין, לנהל את ההליך ללא תצהירים ולהוכיח את התביעות על-פי תלושי השכר שיגולו ובהתבסס על הודאת הנתבעת 1 בקיום יחסי עובד ומעביד בין הצדדים והנטל הרובץ על הנתבעות להוכיח חלק מרכיבי התביעה, בהתאם למגמת בתי הדין לעבודה להגמיש את כללי הפרוצדורה ודיני הראיות בתביעותיהם של עובדים זרים ועל מנת שלא לחסום את דרכם מלתבוע את זכויותיהם מבלי צורך להוכיח את מידת עניים בארץ מוצאם.

הנתבעות מנגד התנגדו לניהול הדיון ללא חקירת התובעים על תצהיריהם ועמדו על בקשתן למחיקת התביעות. תצהירי עדות ראשית נחתמו לטענתן ע"י התובעים, למעט התובע מס' 8; התובע מס' 4 עודנו עובד הנתבעות ונמצא לטענתן בארץ. עוד הוסיפו וטענו הנתבעות כי הגמשת כללי הפרוצדורה ודיני הראיות נועדה להקל על עובדים זרים מקום בו הם מנהלים כראוי את ההליך ועושים ככל יכולתם לעמוד בכללי הדיון. הבקשה דנן מהווה, לטענתן, ניצול לרעה של ההלכות השונות ונובעת מהיותם של התובעים עובדים זרים ותו לא. הנתבעות לא הכחישו את היותם של התובעים קשיי יום, ואולם לטענתן עובדה זו אינה מהווה תירוץ לזלזול בזכויותיהם הדיוניות ולביטול סדרי הדין. עוד הוסיפו הנתבעות וציינו כי לא הוגשו תצהירים לאימות העובדות אודות מצבם הכלכלי והאישי כעת של התובעים. הואיל ועניינן של התביעות בתמריץ אי העדרות ודמי כלכלה, אם יקבע שהתובעים זכאים לתמריץ האמור – אין להסתפק בנתונים בתלושי השכר שכן התובעים נעדרו מעבודתם. הטענות הן עובדתיות, ועל מנת להכריע במחלוקת יש לערוך בירור עובדתי תוך שמיעת גירסאות כל הצדדים ומתן אפשרות לחקור בחקירה נגדית. אשר לדמי כלכלה – נטען כי אם יקבע כי ההסכם הקיבוצי חל על נתבעת 1, נאמר בו כי עובדים בשכר יומי, חודשי וקבלני הלנים לפי דרישת הקבלן ואינם חוזרים יום יום לבתיהם יקבלו כלכלה או תמורתה ומקום לינה מתאים. העובדה שהנתבעות הודו בקיומם של יחסי עובד-מעביד אין בה להעביר הנטל לכתפי הנתבעות. זכותן לחקור את התובעים בעניינים עובדתיים כגון העדרות מהעבודה במטרה לסתור את האמור בתצהיריהם ולאפשר בכך התרשמות אישית מעדותם. קבלת בקשתם של התובעים, לטענת הנתבעות תהפוך את סדרי הדין לאות מתה ולבזבוז זמנם של הצדדים וזמנו של בית-הדין.

2. לאחר שבחנתי טיעוני הצדדים בסיכומיהם ועיינתי בחומר התיקים אני קובעת:

(א) ככלל, אי התייצבות מטעם התובע עשויה להביא למחיקת תביעתו. תקנה 49(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשכ"ט-1969 קובעת כי בית הדין רשאי לדחות או למחוק על הסף תביעה מקום בו התובע לא התייצב לדיון. עם זאת, לבית הדין שיקול דעת במתן סעד של סילוק על הסף בשל אי התייצבות לדיון. בכל הנוגע להליכים משפטיים הנדונים בבית הדין בעניינם של עובדים זרים, נקבע כי אין להתעלם מהקשיים השונים העומדים בפני עובד זר המבקש להגיש תביעה בבית הדין, ועל כן, יש לנהוג בגמישות בהפעלת הכללים הדיוניים החלים בבית הדין.

(ב) הנושא התעורר בענין אורסץ נגד דניה סיבוס (ע"ע 1127/00) שם נדונה באופן ספציפי החלטה על מחיקת תביעתם של עובדים זרים שלא התייצבו לחקירה על תצהיריהם. בית הדין קבע כי מוטלת חובה על בתי הדין לעבודה לעשות כל מאמץ לדון בתביעות עובדים זרים לגופן ולא לדחות אותן על הסף מטעמים של פרוצדורה או כללי ראיות נוקשים, ובמקרים נדירים בהם התובע אינו מתייצב לחקירה נגדית מנימוקים נאותים, יש לדון ולהכריע בתביעה על סמך חומר ראיות בכתב, תלושי שכר, עדויות רלוונטיות ובעלות משקל של אחרים ומסמכי המעסיק וכל ראיה היכולה לשפוך אור על המגיע או לא מגיע לאותם עובדים, ולאפשר ניהול התביעה בהעדר התובע, תוך מתן משקל מתאים לחומר הראיות שמוצג בפני בית הדין. זאת, מבלי להורות על מחיקת התביעה ועל מנת לאפשר את מימוש זכות הגישה לערכאות של העובדים הזרים. יודגש, כי הלכה זו היא בבחינת היוצא מן הכלל שיוחל מקום בו הוכחה שקידה ראויה להבטחת התייצבותו של התובע.

(ג) שאלת אי התייצבותם לדיון של תובעים מהגרי עבודה נדונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה פעם נוספת בענין נמלי סלאח נ. פרידמן חכשורי (ע"ע 424/08) ונקבע כי יש לערוך איזון בין זכות הגישה לערכאות לבין תקינות ההליך המשפטי, תוך שבית הדין הארצי לעבודה עמד על חובות בעלי הדין בניהול ההליך המשפטי, הנגזרות מעקרון תום הלב. בית הדין עמד על האיזון הראוי בין האינטרסים האמורים וקבע באשר לחריגים לאי התייצבותו של התובע לדיון בתביעתו והתנאים לכך, את הדברים הבאים:

"האיזון הראוי בין זכות הגישה לבית הדין ובמיוחד עת המדובר במהגר עבודה, לבין ניהול הליך הוגן וראוי בהתאם לסדרי הדין וציפיותיו הסבירות של בעל הדין שכנגד, מטיל על בא-כוחו של התובע חובה להוכיח שקידה ראויה ומאמצים סבירים כדי להבטיח התייצבותו של העובד הזר לדיון, או להוכיח קיומן של מניעה וחוסר יכולת מצד התובע להתייצב לחקירה מנימוקים ראויים.

במסגרת הקלת הליכי הפרוצדורה בתביעותיהם של מהגרי עבודה, נקבעו אמות מידה מחמירות אשר בהתקיימן בלבד, רשאי בית הדין להתיר אי התייצבותו של מהגר עבודה לדיון בתביעתו ואי חקירתו הנגדית על תצהירו, בשים לב לנסיבות המקרה הנדון ובכפוף להתקיימותם של תנאים אלה:

בחינת התנהלות של בא-כוח התובע – האם הוכיח שקידה ראויה ומאמצים סבירים להבטחת התייצבותו של התובע לדיון, או התקיימותם של נימוקים ראויים המצדיקים אי התייצבותו של התובע לדיון.

בחינת מהות התביעה; מתן משקל מתאים לחומר הראיות שהוצג בפני בית-הדין; התוצאות העשויות לנבוע מאי התייצבותו של התובע לדיון בתביעתו, ולחקירה נגדית על תצהירו;... בית הדין רשאי להתיר היעדרותו של התובע מן ההליך במקרים הנדירים בלבד, בהם הוכח כי התובע לא התייצב לדיון בתביעתו מחמת נסיבות שאינן תלויות בו, ובהתקיים נימוקים נאותים לאי התייצבותו של התובע לחקירה; בכפוף לכך שהתנהלותם של בעל הדין ובא-כוחו עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב ואין בה ניצול לרעה של הליך שיפוטי, לאחר שבא-כוחו התובע הוכיח שקידה ראויה מצידו ומאמצים סבירים להבטחת התייצבות התובע לדיון, או מניעותו מלהתייצב לדיון, מטעמים ראויים, ובחינת משקלן המצטבר של נסיבות המקרה."

(ד) במקרה דנן, מדובר בבקשה גורפת אשר מתייחסת לשמונה תובעים, כולם עניים מרודים המתקשים לממן כרטיס טיסה לישראל בשל המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מולדבה, מולדתם, כטענת בא כוחם. לא צורף תצהיר התומך בטענות ומפרט מהו מצבם הכלכלי והאישי של כל אחד מהתובעים כיום.

הגם שמצבם הכלכלי ש'ל התובעים כקשיי יום אינו שנוי במחלוקת, לא הוכחו, כאמור נסיבות בלתי תלויות בהם אשר אינן מאפשרות להם בשלב זה להתייצב לדיון. טענתם בענין אילוצים כלכליים המונעים התייצבותם לדיון בארץ הועלתה באופן סתמי, גורף ולא ספציפי וללא ביסוס עובדתי בראיות.

זאת ועוד. לא הובהר כלל ועיקר מדוע לא פנו התובעים טרם יציאתם מהארץ בבקשה מתאימה למתן עדות מוקדמת.

מדובר במחלוקת עובדתית שלא ניתן לבררה בהעדר עדות מטעם התובעים.

על-פי יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה, המסקנה היא כי אין הצדק להתיר ניהולן של התביעות ללא התייצבות התובעים אשר לא עמדו בנטל הנדרש על מנת להוכיח שקידה סבירה להבטחת התייצבותם או הוכחת טעמים ראויים לאי התייצבותם ולקיום דיון בהעדרם.

גם אם בנוגע לחלק מעילות התביעה מוטל נטל הראיה על הנתבעות, אין לשלול את זכותן לנסות להרים הנטל גם באמצעות חקירה נגדית של התובעים (ר' עב תא 4127/09 טריפאן גיורגה – סולל בונה ועובדים זרים בע"מ ואח', ע"י כב' השופטת ל. גליקסמן, מיום 21.10.09). ברור כי שינוי סדר הדין בהתאם למבוקש עלול לגרום לפגיעה דיונית בנתבעות, פגיעה זו ראוי שתעשה במקרים חריגים ומיוחדים ולא תהפוך לשיגרה (ר' פסיקת כב' השופט ש. טננבוים, בש"א 8759/07 תיק עיקרי ת"א 8921/06 אילדניז אלי נ. פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, מיום 12.11.07).

ביה"ד הארצי לעבודה הביע לאחרונה פעם נוספת עמדתו בסוגיה והטעים כי "אכן, האיזון הנדרש במיצוי זכויותיהם של המתדיינים בהליך חל אף על מהגרי עבודה. בצד התחשבות בתנאים המיוחדים בהם הם מצויים שלא בטובתם, יקפיד בית הדין לעבודה, לבל יוקנה למהגר העבודה מעמד מועדף על פני בעל ריבו." (בר"ע 498/09 בילא לוגלו יוסוף נ. פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, מיום 11.10.09).

כך במקרה הנוכחי.

4. סוף דבר

לאור האמור, בנסיבות קיומה של מחלוקת עובדתית שלא ניתן לברר בהעדר עדות מטעם התובעים, ומשלא הוכחה שקידה ראויה להבטחת התייצבותם, אין לקיים דיון על סמך המסמכים בלבד.

היה ולא תוגש הודעה מטעם התובעים או מי מהם תוך 30 יום על כוונתם להתייצב לדיון – התביעות תימחקנה.

משנדחתה בקשת התובעים – עליהם לשאת בהוצאות הנתבעות (שכ"ט עו"ד) בסך כולל של -.1,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין תוך 30 יום.

העתק מההחלטה ישלח לצדדים ע"י המזכירות.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

מוניקה מרגלית, רשמת

קלדנית: שרי חדדמעורבים
תובע:
נתבע: מלגם ניהול כוח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: שתיהן ע"י ב"כ עו"ד,כולם ע"י ב"כ עו"ד