ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולומוניקה פרידה נגד פרזות חברה :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 1658/09

לפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה

02/11/2009

סולומוניקה פרידה

בעניין:

ע"י ב"כ

עו"ד בן טובים אליהו

תובעת

נ ג ד

1. פרזות חברה ממשלתית עירוני לשיכון ירושלים בע"מ

עו"ד יעל דולב ועו"ד אלישע גרינפלד

2. מבטחים - קרן פנסיה

עו"ד ויכמן אומידי

נתבעות

החלטה

א. להלן המוסכמות והפלוגתאות כפי שקבעם בית הדין, לאור המוסכמות והפלוגתאות שהוגשו ע"י הצדדים ובעקבות הבקשה להודעת צד ג' שנדחתה:

מוסכמות

 1. התובעת עבדה אצל הנתבעת 1 מחודש אפריל 1977 ועד אפריל 2008 (מתוכם שנתיים בחל"ת).
 2. התובעת פוטרה מעבודתה בהסכמה, לאחר ניהול הליכים בבית הדין לעבודה.
 3. התובעת חתמה על כתב הויתור שצורף לכתב ההגנה.
 4. התובעת יצאה לפנסיה מוקדמת בגיל 63 בשיעור 70%.
 5. לתקופת עבודתה לצורך חישוב הפנסיה של התובעת צורפו שנות עבודתה במשרד הבטחון במשך 11.5 שנים.
 6. משרד הביטחון מעביר לנתבעת מדי חודש בחודשו, מאז פרישתה בחודש אפריל 2008, את חלקו בקצבת הפרישה של התובעת בשיעור 27.83% משכרה הקובע.
 7. הנתבעת הפרישה דמי פיצויים לקופת הגמל תעוז ג' בבנק לאומי, שם שם התובעת (אשר הועברה לחברת 'הראל גמל' על פי החלטת ועדת בכר).
 8. התובעת תקפה את הליך הפיטורין בבש"א 11142/08 ובע"ב 2029/08 כמו כן התקיים סכסוך קיבוצי 5/08 ו-6/08. בעקבות הליכים אלו פרשה התובעת מעבודתה ביום 17.4.08.
 9. ביום 10.9.08 חתמה התובעת תחת מחאה על מסמך שהוכן על ידי הנתבעת בו הוסדרו זכויותיה והתחייבויותיה של התובעת כלפי הנתבעת (להלן: " הסכם פרישה").
 10. לפי הסכם הפרישה זכאית התובעת לתשלום פנסיה חודשית בסך 8,882 ₪ הכוללת דמי הבראה, דמי ביגוד ומענק יובל, וכן לתשלום מענק הסתגלות בסך 63,444 ₪, אי ניצול ימי מחלה בסך 45,910 ₪ ופיצוי בגין שנים עודפות בסך 73,479 ₪.
 11. ביום 10.9.08 חתמה התובעת על מכתב שהוכן על ידי הנתבעת המופנה למבטחים כאשר הגב' ז'קלין רביבו מפרזות מאשרת את חתימתה. במסמך זה ניתנה הוראה בלתי חוזרת למבטחים להעביר את הכספים המגיעים לתובעת כפנסיה ישירות לחברת פרזות.
 12. הנתבעת שלמה לתובעת קצבת פנסיה חודשית מאז פיטוריה בחודש אפריל 2008 ועד לחודש ינואר 2009 והתשלומים נמשכים על פי החלטת בית הדין בבש"א 1171/09 מיום 31.3.09. יתר זכויותיה של התובעת לפי הסכם הפרישה בסך 182,843 ₪ לא שולמו לה עד היום.
 13. במכתב מיום 27.1.09 דרשה הנתבעת מהתובעת לחתום על טפסים נוספים כתנאי להמשך קבלת הפנסיה החודשית.
 14. התובעת הצהירה בפני בית הדין בדיון מיום 17.3.09 כי היא מבקשת לקבל פנסיה תקציבית אחת ויחידה מהנתבעת.
 15. בין מבטחים לפרזות התגבש הסדר אחד ולפיו לפנסיונר תישמר האוטונומיה המלאה לבחור כיצד הוא מבקש לקבל את הזכויות שנצברו לזכותו במבטחים: אפשרות אחת- כי הקצבה לה זכאי הפנסיונר במבטחים תשולם עפ"י הוראת הפנסיונר לפרזות. אפשרות שנייה – כי סכום קצבת הזקנה במבטחים ישולם ישירות לחשבונו של הפנסיונר.
פלוגתאות
 1. האם זכאית התובעת לקבל קצבת זקנה ממבטחים ללא חתימה על טופסי הקרן המבוקשים ולרבות חתימה על כתב ההסכמה וההתחייבות (נספח ב' לכתב ההגנה מטעם מבטחים)?
 2. האם רשאית הנתבעת להתנות את תשלום הפנסיה החודשית המגיעה לתובעת בחתימתה על המסמכים הנוגעים למבטחים?

האם רשאית התובעת לסרב לחתום על מסמכים אלו?

 1. האם עצם טענת התובעת, כי לא הפרישה מכספה לצורך הביטוח במבטחים יש בה כדי לאיין את העובדה כי היא בוטחה במבטחים והינה מבוטחת במבטחים?
 2. במקרה ותתקבל טענת התובעת, כי אינה מבוטחת במבטחים ואין לה כל זכויות לקבלת קצבה או החזר כספים, מה גורל הכספים שהפרישה פרזות והמצויים כיום בחשבונה של התובעת במבטחים?
 3. האם התובעת מפרה את כתב הויתור עליו חתמה ואם כן – כיצד משליך הדבר על הזכויות הנתבעות?
 4. האם כדין מעכבת הנתבעת את תשלום יתר זכויותיה של התובעת לפי הסכם הפשרה בסך 182,843 ש"ח ?

האם הנתבעת זכאית לקזז תשלומים אלו מן הכספים המצויים בקופת הגמל תעוז ג'?

 1. האם התובעת זכאית לשחרור הכספים שהצטברו לזכותה בקופת התגמולים 'תעוז'?
 2. האם התובעת ויתרה על טענותיה בעניין זה, הגיעה לפשרה, פרשה מהעבודה וחתמה על כתב ויתור – תוך ידיעה ברורה כי היא אינה זכאית לדרוש מהנתבעת את שחרור כספי תעוז ג'?
 3. האם חובתה של הנתבעת לשלם פנסיה תקציבית לתובעת תלויה בתשלום כלשהו שיועבר אליה ממבטחים?
 4. האם התובעת זכאית, בהתאם להסכמים ולהסדרים הקיבוציים החלים בעיריית ירושלים לשחרור הכספים שהצטברו לזכותה בקופת התגמולים 'תעוז ג'' בסך 91,158 ₪ נכון ליום 8.12.08)?
 5. האם על מבטחים להשיב לפרזות את הכספים שהופרשו בגין התובעת במידה ובית הדין יקבע שתשלום הפנסיה לתובעת יעשה ע"י פרזות?

ב. תצהירים

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים, התצהירים יוגשו ב-4 עותקים, 3 עותקים לביה"ד ואחד ישירות לצד שכנגד.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו; תצהירי הנתבעת יתייחסו לכל אחת מהעובדות שהעלה התובע/ת בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו

כמודה בפרט שמסר לבהי"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף שלא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לביה"ד וישירות לצד

שכנגד תוך 45 ימים מיום המצאת תצהירי התובע.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, יהא ביה"ד רשאי לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שיקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד אין בדעתו לחקור את העד.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד

לביה"ד עם מסירת תצהירי עדות ראשית מטעמו בקשה להשמעת עדותו של העד אשר

תצהירו לא הוגש. בבקשה יפורטו נסיונות בעל דין הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד,

הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של

עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

8. בקשתו של צד להשמעת עד אשר תצהיר מטעמו לא הוגש, תידון ע"י השופט הדן בתיק

לאחר הגשת תצהירי הצדדים.

ככל שיעתר ביה"ד למבוקש ידאג הצד המבקש לבקש הזמנת העדים שעדותם מבוקשת

עם קבלת ההודעה על מועד ההוכחות.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

שדיאור שרה, שופטתמעורבים
תובע: סולומוניקה פרידה,בעניין
נתבע: פרזות חברה ממשלתית עירוני לשיכון ירושלים בע"מ,עו"ד יעל דולב ועו"ד אלישע גרינפלד
שופט :
עורכי דין: עו"ד בן טובים אליהו,עו"ד בן טובים אליהו