ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באקבה נגד כהן :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 012851/07

בפני

השופטת יעל הניג

תאריך:

17/07/2008

בעניין:

באקבה מרי

ע"י ב"כ

עו"ד

התובעת

נ ג ד

ד"ר כהן ג'רי

ע"י ב"כ

עו"ד

הנתבע

כתב מינוי

לאור הסכמת הצדדים מבוטל מינויו של פרופ' אסיף.

1. נוכח הפער בין חוות דעת מומחי הצדדים אני ממנה בזאת את פרופ' הרברט יודס כמומחה רפואי בתחום פה ולסת / שיקום בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות הטיפולים הנטענים בתביעה ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה.

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

2. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה בסך 4,000 ₪ + מע"מ ישאו הצדדים בחלקים שווים ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה, ואולם באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובעת נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובעת.

4. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. ב"כ התובעת ימציא העתק כתב המינוי למומחה.

6. לדיון הבא יגישו הצדדים תחשיבי נזק בלוויית אסמכתאות – התובעת עד 30 יום לפני מועד הדיון והנתבעת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

7. קבוע לקדם משפט ליום 17/11/08 שעה 09:00.

ניתן בהעדר הצדדים היום 17/7/08.

המזכירות תמציא כתב המינוי לצדדים.

יעל הניג, שופטת

בימ"ש השלום ת"א-יפו

קלדנית אהובה