ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פתחי שויש נגד משרד החינוך ואח' :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 003636/09

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

תאריך:

19/10/2009

בעניין:

פתחחי שויש

התובע

נ ג ד

1. משרד החינוך

2. עיריית ירושלים

3. גל ביט

הנתבעים

החלטה

לפני בקשת התובע למנות לו מומחים בתחום האורטופדיה והנוירולוגיה מטעם בית המשפט במימון הנתבעות.

רקע

1. התובע מבקש למנות לו מומחים מטעם בית המשפט אשר יקבעו את נכותו הרפואית וזאת לאור העובדה כי הוא סבור שמהתיעוד הרפואי עולה כי נותרה לו נכות מהאירוע נשוא התביעה וכי בשל חסרון כיס אין הוא יכול לממן את עלות חוות הדעת.

2. הנתבעות מתנגדות לבקשה.

טענות הצדדים

3. התובע הגיש תביעה נגד הנתבעים בגין נזק גוף, שנגרמו לו בהיותו קטין בן 13 בבית הספר עת ירד במדרגות בסיום יום לימודים, עקב מריבה עם תלמיד אחר נפל ונחבל בידו.

4. לטענת התובע הוא קטין, בן למשפחה מרובת ילדים, יש לו 5 אחים ואחיות, אביו מפרנס יחיד המשתכר כ - 3,300 ₪ לחודש ואין באפשרותו לממן חוות דעת.

5. התובע אומנם לא הגיש תצהיר התומך בטענת חסרון הכיס אולם צרף לבקשה תלושי שכר של אביו התומכים בטענתו וכן צילום תעודת זהות האב המעידים כי לתובע 5 אחים ואחיות.

6. התובע סבל משבר פריקה של מרפק ימין, אושפז ועבר ניתוח.

7. התובע צרף תיעוד רפואי על- פיו בשנת 2009 לתובע הגבלה בכיפוף וישור המרפק, צלקת ובצילום אי סדירות קלה באזור הקורדיאל המדיאלי.

8. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן:"תקס"א), קובעת כי בסמכות בית המשפט לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים.

הטעם המיוחד במקרה זה הינו אי יכולתו של התובע לממן חוות דעת רפואית לאור קשיים כלכליים.

9. באם לא ייעתר בית המשפט לבקשת התובע לא יוכל להוכיח תביעתו ותישלל ממנו זכות בסיסית זו.

10. הנתבעות 1,ו-2 מתנגדות לבקשה. לדידן, לפי התקס"א, היה על התובע לצרף חוות דעת רפואית להוכחת כל עניין שברפואה, ומשלא עשה כן , מנוע הוא מלהוכיח עניין כזה. הניסיון להטיל תשלום על הנתבעות בעבור חוות דעת לתובע, על מנת לבסס את כתב התביעה פוגע פגיעה חמורה בזכויותיהן של הנתבעות.

11. לטענתן, התובע לא הראה טעמים מיוחדים שבגינם יפטור אותו בית המשפט מצירוף חוות הדעת, וכן לא צרף תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשתו.

12. עוד טוענות הנתבעות כי התובע טען בעלמא לגבי חסרון כיס הוא לא צרף מסמכי בנק, מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי או כל מסמך אחר המעיד על קשיי השתכרות או חובות או מצוקה כלכלית בתמיכה לטענת חסרון הכיס של הוריו ומכאן שלא עמד בדרישת ההוכחה המינימאלית למתן פטור בשל נסיבות כלכליות.

13. בנוסף, התובע לא הראה כל ניסיון לגיוס מימון לחוות הדעת למרות שהיה בידיו מספיק זמן מיום הגשת התביעה ועד היום על מנת לנסות ולגייס את הסכום או להראות מדוע לא הצליח לעשות כן.

14. כמו כן מתייחסות הנתבעות לעובדה כי בתיק דנן לא מדובר באחריות מוחלטת אלא בתביעה שעל התובע להוכיח את יסודות עוולת הרשלנות ושאלת הקשר הסיבתי, כך שאין למנות מומחה בטרם נבחנה שאלת האחריות.

15. לעניין הבקשה למינוי נוירולוג טוענות הנתבעות כי לא צורף כל מסמך על פגיעה נוירולוגית וכי בכתב התביעה לא התבקש מינוי מומחה בתחום זה.

16. לעניין הבקשה למינוי מומחה בתחום האורטופדיה טוענות הנתבעות כי התובע לא הראה רצף טיפולי. רב המסמכים הרפואיים שצורפו מעידים על טיפול בשנת 2005, בסמוך לאירוע ולדידן מדובר בנזקים מזעריים שאם היו כאלה עברו.

דיון

17. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ”ד – 1984 קובעת :

"רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א – 1971 (להלן- חוות הדעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

18. ברע"א צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ. בוריסי יצחק, דינים עליון, כרך נא ,438 נקבע כי חסרון כיס מהווה טעם מיוחד בגינו ניתן לפטור תובע מלהגיש חוות דעת.

19. תקנה 130.(א) לתקס"א קובעת:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין ( להלן-מומחה מטעם בית המשפט)".

20. בפס"ד צור שמיר נ. חברה לביטוח בע"מ אשר אוזכר לעיל נעשה שימוש בצירוף שתי התקנות יחד.

21. מנסיבות המקרה עולה כי בתיק שלפני מדובר בקטין הנפגע באירוע בבית הספר בו נפצע במרפק כאשר על פי התיעוד הרפואי העדכני משנת 2009 עדיין סובל מהפציעה.

22. התובע לא צרף תצהיר להוכחת חסרון כיס אולם צרף תלושי שכר של האב ולאור היותו קטין ובן למשפחה בה 6 ילדים ואופי הפגיעה מצאתי כי מן הראוי להיעתר לבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.

23. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת:

"131(א) בית המשפט רשאי לקבוע למומחה את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם, ובכפוף לאמור בתקנה 187(ב) – להטילם על בעלי הדין או על חלק מהם ולקבוע את מידת ההשתתפות של כל אחד מהם.

(ב) בית המשפט או הרשם רשאי להורות בכל עת לבעלי הדין או לאחד מהם, להפקיד סכומי כסף שייראו לבית המשפט או לרשם, לכיסוי שכרו והוצאותיו של מומחה או לשלמם למומחה במישרין, ובגמר המשפט יחליט בית המשפט מי ישא בשכר ובהוצאות אלה; ..."

24. השתכנעתי כי הורי התובע סובלים מחסרון כיס. הטענה גובתה בתלושי משכורת של האב אולם לא צורפו מסמכים נוספים כגון חשבונות בנק, מסמכים המעידים על חובות, הוצאות וכו'. כמו כן יש משמעות לכך שהנתבעות הן גופים ציבורייים. במקרים רבים נקבע כי הצדדים יתחלקו בשכרו של המומחה בשלב ההתחלתי. במקרה דנן, משום שמדובר בחוו"ד אשר חייבת להיות מצורפת לכתב התביעה מתעוררת בעיית התשלום ביתר שאת.

25. באיזון בין זכויות התובע לזכויות הנתבעות הריני קובע כי שכר המומחה יחולק בחלקים שווים בין הצדדים (שליש לכל צד).

סוף דבר

26. אני נעתר לבקשת התובע ופוטר אותו מצירוף חוות דעת רפואית כמתבקש בתביעה זו.

27. ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי. החלטת המינוי תשלח בנפרד למומחה ולצדדים.

28. בעלות מימון חוות הדעת ישאו הצדדים בחלקים שווים.

ניתנה היום א' בחשון, תש"ע (19 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: פתחחי שויש
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: