ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..שרוני ניסים נגד שרוני יעקב )בתיק שרוני יעקב נגד שרוני נ :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא016666/07

בתיק עיקרי: בשא 014501/07

בפני:

כב' השופטת דיאנה סלע

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

שרוני יעקב ת.ז 055130009

המבקש

- נ ג ד -

שרוני ניסים ת.ז 071803936

המשיב

החלטה

1. בפני התנגדות להתראת פשיטת רגל.

2. ביום 25/9/07 הוצאה נגד המשיב התראת פשיטת רגל על יסוד פסק דין חלוט שניתן ביום 24/5/04 בתמ"ש 28240/03 בראשון לציון (להלן: פסק הדין), המחייב את המשיב לשלם לאחיו המבקש סך של 207,000 ₪ כערכם ביום הגשת התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וכן שכר טירחת עו"ד. חובו של המשיב בתיק הוצאה לפועל מס' 6-04-07417-18 בלשכת ההוצל"פ בראשון לציון, עמד ביום 23/4/07 על 331,067 ₪.

3. ביום 5/11/07 הוגשה התנגדות המשיב להתראה. לטענתו, המבקש פעל בחוסר תום לב ובחוסר נקיון כפיים בהעלמת עובדות מבית המשפט, ואילו היה המבקש פונה לחייב ומודיע לו כי החל לשלם את חובות בתיק שנפתח נגדו, היה החייב ממשיך לשלם את הסכום שנפסק לו בחקירת יכולת. עוד טען החייב כי לא תצמח למבקש כל תועלת מהכרזתו של המשיב פושט רגל עקב המצב הכספי בו הוא נתון.

4. טענות הצדדים התבררו בדיון, בו טען המשיב, כי תוצאות ההליך בו ניתן פסק הדין הושפעו מהתנהגות חסרת תום לב של המבקש, אשר חזר בו מערעור שהגיש נגד צד שלישי, ואשר היה עשוי להשפיע על תוצאות ההליך שהתנהל ביניהם.

המבקש הסביר כי חזר בו מהערעור, לאחר שבית המשפט המחוזי בת"א הבהיר לו שסיכויי הערעור קלושים, והוא עלול להתחייב בהוצאות גבוהות.

באשר לטענות המשיב כי הוא חסר כל, התברר כי במועד בו ניתן פסק הדין, היו בבעלות המשיב זכויות במחציתה של דירת המגורים המשפחתית וברכב, זכויות אשר הועברו לאחרים זמן קצר לאחר מכן. לפיכך, נחקר המשיב בדיון על דירת המגורים שהיתה בבעלותו ובבעלות אשתו, ואשר המשיב העביר בה את זכויותיו לאשתו סמוך לאחר מתן פסק הדין, ללא תמורה, במסגרת הסכם גירושין, זאת לאחר שהדירה עוקלה על ידי המבקש.

המשיב טען כי אין קשר בין ההליך לגירושיו, וכי חיי הנישואין שלו היו גרועים 10 שנים לפני פסק הדין. משנשאל מדוע רכש בשנת 99' דירה חדשה ביחד עם אשתו, תוך נטילת משכנתא, עבר לגור באותה דירה בשנת 02', ואף התחייב לשלם את המשכנתא לאחר הגירושין, לאחר שהעביר את כל זכויותיו בדירה לאשתו, ומדוע הסכימה להקצות לו חדר באותה דירה, הסביר כי רצה להתקדם, לאחר שחמותו הציעה לו עזרה כספית, כי אשתו ריחמה עליו, וכי הסכים לשלם את המשכנתא, מאחר שאשתו ויתרה על מזונות בתם הקטינה.

דיון

5. דין הבקשה להדחות.

סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל מעניק את הזכות לנושה להגיש התראת פשיטת רגל, וכך קובע הסעיף:

"נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל".

אחת ממטרות התראת פשיטת הרגל, הנה מתן הזדמנות אחרונה לחייב להסדיר את חובו בטרם פתיחת ההליך של פשיטת רגל על כל המשתמע מכך.

הימנעות החייב מלמלא אחר הדרישות שבהתראה, מהווה מעשה פשיטת רגל וזאת מכח סעיף 5(6) לפקודה הקובע:

"מעשה פשיטת רגל הוא לחייב, אם עשה או נעשתה לו אחת מאלה:

...

(6) לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל לפי פקודה זו תוך שבעה ימים לאחר שהומצאה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה בחוץ לארץ, ולא הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד שאינם פחותים מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה פסק הדין...".

5129371

המבקש מבסס, כאמור, את ההתראה על פסק דין חלוט, שניתן לגופו של ענין, לאחר שמיעת ראיות, ולאחר שבית המשפט לענייני משפחה העדיף את גרסת המבקש על פני גרסת המשיב. המשיב בחר שלא לערער על פסק הדין, בטוענו לחסרון כיס. דא עקא, שטענותיו של המשיב כנגד פסק הדין, מקומן היה כאמור בערעור על פסק הדין ולא בהליך שבפניי. טענות הצדדים לגבי ההליכים הנוספים שהתנהלו בין הצדדים לצד שלישי אינם ממין העניין, ומכל מקום, הסבריו של המבקש לגבי שיקוליו לא נסתרו.

לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בפש"ר (באר-שבע) 9029/99 בנק הפועלים בע"מ נ' בן ברוך, תק-מח 99(3), 7215:

"התנגדותו של החייב משתרעת על פני 23 עמודים ורובה ככולה, מתייחסת לגופם של פסקי הדין שניתנו נגדו. בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על אותם פסקי דין שניתנו כנגד החייב ולו טענות ומענות בגינם לרב אשר באו לידי ביטוי, גם בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי ונמחק. על בית המשפט לבדוק אם עסקינן בפסקי דין חלוטים. סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"מ - 1980 (להלן: "הפקודה") קובע כי "נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה בדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל... התראת פשיטת רגל". פסק הדין שניתן כנגד החייב בת"א 3472/88 ,3471/88 ו-471/89 הינו פסק דין חלוט, מכיוון שהערעור שהוגש עליו - נמחק גם לטענת החייב. כוונותיו של החייב לפנות ולבקש את ביטול המחיקה אינם מכרסמים בהיות פסק הדין חלוט כל עוד לא נקבע אחרת, אמנם המחיקה לעמדת החייב היא מסיבות טכניות אך משנמחק הערעור, גם אם זה "מסיבות טכניות" כפי שסבור החייב המחיקה לא בוטלה ועבר המועד להגשת הערעור, פסק הדין הינו חלוט. גם יתר ההחלטות בגינן נשלחה התראת פשיטת הרגל הינן החלטות חלוטות שכן לא תלוי ועומד בגינן ערעור וכוונותיו של החייב לעתור לבית המשפט לשינוי ההחלטות, לא הגיעו לידי מימוש ונשארו בגדר הכוונה בלבד אין בהן כדי לכרסם בהיותם של פסקי הדין חלוטים".

6. המשיב לא הגיש כל תביעה נגד המבקש ולא הציג כל ראיה של ממש לביסוסה של תביעה שכזו. (לענין זה ראו ע"א 92/76 יהושע בן-ציון נ' מדינת ישראל, פ"ד לא (1) 164, בעמודים 167-168, וכן פש"ר (באר-שבע) 9029/99 הנ"ל, בעמוד 7216. כן השוו רע"א 10858/05 ישראל משולם נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, תק-על 2006(1), 2711 , 2713).

7. המבקש טען כי המשיב הודיע לו שלא ישלם אגורה אחת מפסק הדין, דברים שהמשיב הכחיש מכל וכל. דא עקא שהוכח כי פחות מחודשיים לאחר מתן פסק הדין העביר המשיב לאשתו את זכויותיו בנכס העיקרי שהיה בבעלותו- דירת המגורים שלו ושל אשתו ברחוב הסחלב במעלות, במסגרת הסכם גירושין שנערך ביום 11/7/04, ארבעה ימים לפני שהתגרש ממנה, כאשר הוא ואשתו מסכימים כי יוקצה לו חדר בדירה, והוא אף ימשיך לשלם את המשכנתא. המשיב הסביר כי כנגד הסכמתו זו ויתרה גרושתו על תשלום מזונות לבתם הקטינה.

החייב העיד כי יחסיו עם אשתו היו גרועים משך 10 שנים לפני הגירושין, אך לא נתן הסבר סביר לכך שרכש עמה בית חדש בשנת 99', אשר בנייתו הושלמה בשנת 02', ואז נכנסה המשפחה להתגורר בו, למעט אמירה שהם חיו בחדרים נפרדים אך כיבדו אחד את השני וביקשו "להתקדם". נוכח ה"מודוס ויוונדי" אליו הגיעו השניים, לא הובהר מדוע מיהרו להתגרש פחות מחודשיים לאחר מתן פסק הדין לטובת אחיו.

המשיב טען כי הוא מתגורר בעכו עם חברה לחיים, אך התברר כי הצהיר שמקום מגוריו ברח' סחלב מעלות, בכתובת הדירה שאת הזכויות בה העביר כאמור לאשתו, וכי גם את כתבי בי הדין קיבל שם. כן עלה מחקירתו כי באוקטובר 04', מספר חודשים לאחר שהתגרש אמר בפני ראש ההוצל"פ כי יש לו דירה במעלות, והיא עלתה לו 120,000 דולר.

עוד הוברר כי המשיב העביר גם את הרכב שהיה בבעלותו לבן דודו, בטענה שהיה חייב לו כסף, והמשיב הודה בכך בפני ראש ההוצאה לפועל.

בנתונים אלה לא ניתן שלא להתרשם כי המשיב החליט לעשות דין לעצמו ולא לשלם את הסכום שנקבע בפסק הדין.

לא למותר לציין כי אין לדברים אלה, המעידים על ניסיון להברחת נכסים, נפקות אמיתית לגבי חובו של המשיב למבקש על פי פסק הדין החלוט, והם נועדו רק לסבר את האוזן לענין טענותיו בדבר חוסר תום הלב של אחיו המבקש.

8. באשר לטענתו כי לא תצמח למבקש כל תועלת מהליך הפש"ר, אין בנימוק זה כדי להביא לדחיית הבקשה להמצאת ההתראה, שכן יעילותו של ההליך נקבעת על ידי הנושה ולא על ידי החייב. אם הנושה חושב שמההליך תצמח לו תועלת כל שהיא בין באיתור נכסי החייב, בין בכינוסם וכמובן מימושם ובדרך זו יגבה כספו, על בית המשפט לאפשר לו לפעול בדרך זו, ביחוד שעה שהליכי ההוצל"פ בהם נקט לא הועילו לו. (לעניין זה ראו בש"א (ת"א) 8360/01 בנק דיסקונט נ' יקותיאלי, (לא פורסם), ניתן ביום 24/4/02).

9. נוכח כל האמור לעיל, אני מחליטה איפוא, לדחות את ההתנגדות להתראת פשיטת הרגל.

המשיב ישא בהוצאות המבקש בסך 1500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, אשר ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 11 בספטמבר, 2008 (י"א באלול תשס"ח).

דיאנה סלע, שופטת

הקלדנית: שני ח.