ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירדן רות נגד ליפשיץ :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בש"א 13589/08

תיק אזרחי 474/04

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

11/09/2008

החלטה

רות ירדן

התובעת

- נ ג ד -

1. משה ליפשיץ

2. משה לייש

הנתבעים

3. מחצבי אבן בע"מ ("החברה")

4. רשם החברות

נתבעים פורמאלים

בשם התובעת: עו"ד רוברטו חייט + רו"ח נפתלי פריד

בשם הנתבעים 1 ו-2: עו"ד יעקב ריבנוביץ+ ועו"ד עמית רון + משה לייש הנתבע 2

פרוטוקול

ריבנוביץ:

מתנהל מו"מ עם הצד השני. אנו במקביל מבקשים להגיש ערעור על פסה"ד.

אנו מוכנים להפקיד את הכספים במזומן אך אנו רוצים לדון באיזה אופן.

חייט:

הגשנו כתב התחייבות.

חייט+ריבנוביץ+רון:

תוך שמירה על כל הזכויות והטענות של כל אחד מבעלי הדין, הגיעו הצדדים להסדר מוסכם בבקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין כדלקמן:

1. עד יום 25/9/08 שעה 13.00 יפקידו הנתבעים 1 ו-2 בידיו הנאמנות של בא- כוח התובעת, עו"ד יחזקאל בייניש, במשרדו ברח' קרן היסוד 19/ב בירושלים, ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת התשלומים לפי פסק-הדין החלקי מיום 20/8/07 ופסק הדין המשלים מיום 4/8/08. סכום הערבות יהיה לפי סך הכל סכומי החיוב לזכות התובעת שבפסקי הדין הנ"ל, כאשר סכום זה נושא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהמועדים שנקבעו בפסק-הדין ועד לפרעון בפועל. הערבות לא תהיה מוגבלת בזמן ותופנה אל התובעת.

2. בא כוח התובעת יוכל לעשות שימוש בערבות הבנקאית אך ורק בהתאם להוראות פסקי הדין הנ"ל ופסק דין סופי שינתן בהליכי ערעור על פסקי הדין הנ"ל.

3. הנתבעים 1 ו-2 יהיו זכאים להמיר את הערבות הבנקאית הנ"ל או כל חלק ממנה בהפקדת פיקדון בידיהם הנאמנות של עורכי הדין רוברטו חייט ויחזקאל בייניש. עורכי הדין הנאמנים ישקיעו את הפיקדון בהתאם להוראות שיינתנו להם מעת לעת על ידי הנתבעים. ההוראות שנקבעו לעיל בעניין הערבות הבנקאית, יחולו, בהתאם, גם על הפיקדון.

4. הצדדים מסכימים כי עיכוב הביצוע שנקבע בסע' 17 לפסה"ד המשלים הנ"ל, יוארך עד יום 25/9/08 שעה 13.00, או עד מועד הפקדת הערבות הבנקאית, כאמור, לפי המוקדם יותר. אם תופקד הערבות הבנקאית בהתאם להוראות ההסדר הנוכחי, יוארך עיכוב הביצוע עד למתן פסק-דין בערעור על פסקי הדין הנ"ל או עד לחלוף המועד להגשת ערעור כזה.

5. בעלי הדין מבקשים לתת להסדר הנוכחי תוקף של החלטה.


_____________ _____________ _____________

עו"ד חייט עו"ד ריבנוביץ עו"ד רון

_____________

משה לייש

החלטה

על יסוד המוסכם בין הצדדים ולבקשתם, ניתן בזה תוקף של החלטה להסכם דלעיל שבין הצדדים, המהווה חלק בלתי נפרד של החלטה זו גופה.

ניתנה והודעה בפומבי היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

כל אחד מהנוכחים קיבל העתק ההחלטה במעמד השימוע.

סגן נשיא

אלה ר.ל.