ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין 'פנינסולה פיננסים נגד ד.רמתי חב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 064786/07

בש"א 170707/08

בפני:

כב' השופטת נועה גרוסמן

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

ענווה שי

ע"י ב" עו"ד

רון

המבקש

(הנתבע 5)

נגד

פנינסולה פיננסים

ע"י ב" עו"ד

אינסל

המשיבה
(התובעת)

1. ד. רמתי חב' קבלנית לבנין בע"מ

2. ננדוס ישראל החזקות בע"מ

3. רמתי דרור

4. דורון יובל

נ' 1-3 ע"י ב" עו"ד בר-אל

המשיבים הפורמאלים
(הנתבעים 1-4)

החלטה

מונחת בפניי בקשת הנתבע 5 לסילוק התביעה כנגדו על הסף, מחמת העדר עילה ויריבות.

1. ביום 21.11.07 הגישה התובעת התביעה בסך של 737,023 ₪.
התובעת, חברה פרטית, הינה חברת פקטורינג, העוסקת במתן פתרונות תזרים מזומנים לעסקים, באמצעות המחאת זכויות עתידיות המגיעות לאותם עסקים מצדדים שלישיים, תמורת עמלה, באופן שהעסק מקבל את הזכות העתידית באופן מיידי מידי התובעת.

כנטען בכתב התביעה, בחודש מאי 2007 או בסמוך לכך, פנה הנתבע 5, יועצה הפיננסי של הנתבעת 1 ושל הנתבעת 2, לתובעת בבקשה לבצע עסקת פקטורינג. לדברי הנתבע 5, הנתבעת 1 בצעה עבודות בסניפי נתבעת 2 וכביכול זכאית היא לסך של 462,000 ₪ מנתבעת 2, אולם הואיל והתשלום עבור העבודות אמור להתבצע רק ביום 6.9.07, על פי תנאי ההתקשרות שבין הצדדים והואיל והנתבעת 1 זקוקה למזומנים באופן מיידי, ביקש הנתבע 5, בשם הנתבעת 1, לבצע עסקת פקטורינג.
ביום 5.6.07 נחתם בין התובעת לבין הנתבעת 1 הסכם ספוט פקטורינג במסגרתו המחתה הנתבעת 1 לתובעת, בהמחאה גמורה, על דרך המכר, וללא כל תנאי, את מלוא זכויותיה של הנתבעת 1 לקבלת הסכום אשר היה כביכול על הנתבעת 2 לשלם לנתבעת 1 ובהתאם העבירה התובעת לנתבעת 1 את החוב המקורי, בניכוי עמלה מוסכמת.
בהתאם לאמור לעיל, המציאה הנתבעת 2 לתובעת שיק המשוך מחשבונה אך השיק חולל מפאת היות חשבונה של הנתבעת 2 מוגבל.

עניינה של התובענה מעשי מרמה של הנתבעים, אשר ידעו כי אין ביכולתה של הנתבעת 2 לעמוד בהתחייבויותיה והן כי לא מגיעים כספים לנתבעת 1 מנתבעת 2. עוד נטען, כי הנתבעים עשו עושר ולא במשפט על חשבונה של התובעת, באמצעות מעשי המרמה וכי אלה פעלו בחוסר תום לב במגעים, במצגים ובהצהרות שמסרו הנתבעים.
עוד טוענת התובעת, כי נתבעים 3 ו-4 היו הבעלים והמנהלים של נתבעת 2 בזמנים הרלוונטים, וכי אלה ידעו ו/או היה עליהם לדעת כי אין ביכולתה של נתבעת 2 לעמוד בהתחייבויות אשר נטלה על עצמה כלפי התובעת.

מכאן הגשת התביעה.

2. לטענת הנתבע 5 יש לסלק את התביעה כנגדו על הסף מחמת העדר עילה ויריבות.
לטענתו, כתב התביעה מתייחס אליו באופן כללי ואינו מגלה עילה ואף לא עומד בנטל הכבד הנדרש להקמת עילת תרמית.
עוד נטען, כי הנתבע 5 "זכה" לאזכורים ספורים בכתב התביעה (ראה סעיפים 3, 16 ו-21 לכתב התביעה) וכי כל המיוחס לנתבע 5 בכתב התביעה הינו עריכת חיבור עסקי בין הצדדים.
עוד מוסיף הנתבע 5 וטוען, כי לא נטען כנגדו כי קיבל או ביקש לקבל תמורה כלשהי עבור החיבור בין הנתבעת 1 לתובעת או כי היה לו אינטרס בתרמית המיוחסת לו. לטענתו, התיווך בין הצדדים נעשה ללא שכר כלשהו.
בנוסף, טוען הנתבע 5 כי לאורך כתב התביעה לא נזכר אירוע במהלכו מסר הנתבע 5 לתובעת פרטים עסקיים או הציג בפניה מצג כלשהו וכי עיסוקה של התובעת הנו קניית סיכון תמורת ריבית וזו האחרונה כלכלה את צעדיה העסקיים ברשלנות.

3. מנגד טוענת התובעת, כי כתב התביעה מייחס מעשים ספציפיים לנתבע 5 במסגרת ה"עוקץ" אשר בוצע לתובעת על ידי הנתבעים.
לטענת התובעת, כתב התביעה על סעיפיו מייחס לנתבע 5 פנייה יזומה אל התובעת, בתאריך מסוים, ככל שניתן, והצגת מצגי שווא מפורטים (סעיפים 3-5 לכתב התביעה).
כאמור לעיל, כתב התביעה מייחס לנתבע 5 מעשה תרמית מוגדר ומצגי שווא בגינם, בין היתר, בצעה התובעת את עסקת הפקטורינג אשר התבררה כהונאה.
לטענת התובעת, הנתבע 5 הציג עצמו כיועץ פיננסי של הנתבעת 1 ושל הנתבעת 2 ועל כן היה מודע למצבה של נתבעת 2 וזה הציג בפני התובעת נתונים ומצגים לפיהם יש בידי הנתבעת 2 לעמוד בעסקה וכל זאת כאשר היה ברי לנתבע 5, כאיש כספים, כי מצבה של החברה קשה.

4. הלכה היא כי סילוק תביעה על הסף הוא אמצעי קיצוני הננקט בלית ברירה, כפי שמציינת כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן ברע"א 1689/97 גראונד א.ש. בע"מ נ' אדם טבע ודין, תק-על 97(2), 174:

"סילוק תביעה על הסף הוא צעד קיצוני באשר נשלל על ידו ממתדיין, יומו בבית המשפט ודלתותיו נסגרות בפניו מבלי שיהיה בידו לשטוח עצומותיו בפני בית המשפט".

5. המלומד א' גורן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית), עמ' 138 מסביר מהי המדיניות השיפוטית הראויה בנוגע לסילוק תובענה על הסף:

"הנחיה כללית, שיש לראות בה את המדיניות המשפטית הרצויה, היא כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף 'הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה'.

6. העדר עילה ויריבות הינם, אפוא, פגמים המתגלים על פני כתב התביעה עצמו ללא חקירה ודרישה בעובדות. בשלב המקדמי, אין בית המשפט שומע ראיות ואינו מברר עובדות, אלא חי בשלב זה מכתבי הטענות בלבד. על כן, בית המשפט יורה על סילוק התביעה בשלב המקדמי רק אם יתברר לו כי גם אם תוכחנה כל הטענות העובדתיות בכתב התביעה, עדיין לא יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש.

7. עיון בכתב התביעה מעלה כי פירוט העובדות מצביעות על עילה ויריבות בין התובעת לבין הנתבע 5.

כך למשל התובעת טוענת בכתב התביעה כי הנתבע 5 פנה אליה כיועצה הפיננסי של הנתבעת 1 והנתבעת 2 וכי זה טען כי הנתבעת 1 אשר בצעה עבודות לנתבעת 2 כביכול זכאית לקבל תמורה של 462,000 ₪, אולם הואיל והתשלום אמור להתבצע רק ביום 6.9.07 והיות והנתבעת 1 זקוקה למזומנים, בקש הנתבע 5, בשם הנתבעת 1, לבצע עסקת פקטורינג.
כן טוענת התובעת, כי במועד בו פנו אליה הנתבעים לבצע את עסקת הפקטורינג, הנתבעים ידעו כי אין ביכולתה של הנתבעת 2 לעמוד בהתחייבויותיה וכי לא מגיעים לנתבעת 1 כספים מהנתבעת 2.

בשלב זה לא ניתן לדעת אם יש ממש בטענות התובעת, אם לאו.
טענותיה, המצריכות בירור עובדתי, תבוררנה בהמשך.
אין לומר, בשלב מקדמי זה, כי כתב התביעה משולל עילה ויריבות שהרי בסופו של יום, היה ויוכח כי הנתבע 5 פעל כנטען תהא התובעת זכאית לסעד הנתבע כולו או חלקו.

8. התוצאה

בקשת הנתבע 5 לסילוק התביעה על הסף נדחית.
הנתבע 5 יישא בהוצאות התובעת בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ההחלטה שומעה בדיון במעמד הצדדים.

גרוסמן נועה, שופטת