ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר דרעי ואח' נגד מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא 008417/08

בתיק עיקרי: א 010862/97

לפני

כב' הרשמת תמר נמרודי

תאריך:

11/09/2008

בענין:

1. אסתר דרעי

2. מרים דרעי

3. יעקב דרעי

המבקשים - התובעים

נ ג ד

1. מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

2. יורם גדיש חברה להנדסה בע"מ

3. עירית ירושלים

המשיבות - הנתבעות

החלטה

1. ביום 26/10/2006 ניתן פסק דין המחייב את המשיבות לפצות את המבקשים . כן נקבע כי על המשיבות לשלם למבקשים הוצאותיהם בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ביצוע כל הוצאה וכן שכ"ט עו"ד.

ערעור שהגישו המשיבות נדחה ע"י ביהמ"ש המחוזי בפסק דין מיום 6/2/2008.

2. ביום 14/5/2008 הגישו המבקשים בקשה לשומת הוצאות כדלקמן:

מחצית ראשונה של האגרה בסך של 6,619 ש"ח (שולם ביום 23/7/1997).

מחצית שניה של האגרה בסך של 8,192 ש"ח (שולם ביום 30/8/2006).

שכר טרחת השמאי מטעם ביהמ"ש, יהושע אבני, בסך של 5,333 ש"ח (שולם ביום 4/1/2006), סך של 7,142 ש"ח (שולם ביום 26/4/2006) וסך של 1,296 ש"ח (שולם ביום 27/9/2006).

שכר טרחת השמאי מטעם המבקשים, יעקב פטל, בסכום לא ידוע ועפ"י שיקול דעת ביהמ"ש (שכן הקבלה אבדה).

השתתפות פטל בישיבה אצל השמאי מטעם ביהמ"ש, אבני, בסך של 1,400 ש"ח (שולם ביום 9/3/2006).

3. המשיבות הגישו תגובתם לבקשה.

לטענת המשיבות, הן שילמו את סכום פסק הדין לאחר מתן פסק הדין בביהמ"ש המחוזי, אך הן לא שילמו את ההוצאות בהעדר קבלות מתאימות.

המשיבות טענו כי אין לחייב בתוספת הפרשי ריבית לתקופה שלאחר ה-19/3/2008, מועד בו שולם סכום פסה"ד, שכן ב"כ המבקשים לא העביר אליהן את הקבלות במועד.

המשיבות טענו כי אין לאשר שכרו של השמאי פטל ללא אסמכתא כלשהי לביצוע התשלום.

לענין התשלום לפטל בסך של 1,400 ש"ח – טענו המשיבות כי אין באישור על התשלום במוזמן כדי להוות ראיה להוצאה שתשלומה מתבקש.

4. אתיחס להוצאות אחת לאחת.

הוצאות האגרה (מחצית ראשונה ומחצית שניה)– בתקנה 513 (1) לתקנות סד"א נקבע כי ניתן לאשר את הוצאות האגרה גם ללא בקשה ושלא בפני בעלי הדין.

יתרה מכך, המשיבות לא התנגדו לאישור הוצאה זו.

על כן אני מאשרת את ההוצאה.

שכ"ט השמאי אבני – בתקנה 513 (2) לתקנות סד"א נקבע כי ביהמ"ש רשאי לאשר הוצאות אם הן היו סבירות ודרושות לניהול המשפט.

המשיבות לא התנגדו לאישור הוצאות המומחה מטעם ביהמ"ש, בסייג כי הקבלה על תשלום הסך של 5,333 ש"ח נראית לא ברורה.

מעיון בקבלה ניתן ללמוד כי אכן הסכום שולם למומחה.

מכיון שאין חולק כי יש לשלם למומחה מטעם ביהמ"ש הוצאותיו ומאחר שצורפו קבלות מתאימות, אני מאשרת את ההוצאה.

שכ"ט השמאי פטל - המבקשים תובעים שני סכומים ששולמו לשמאי זה.

סכום אחד שולם לפטל בסמוך למתן חוות דעתו (בשנת 1997). חרף הזמן שעבר לא הצליחו המבקשים ו/או פטל לאתר את הקבלה.

עם כל הכבוד הראוי, אין זה מתפקידו של ביהמ"ש בשלב זה להעריך את הסכום ששולם למומחה בשנת 1997 ואין לביהמ"ש האמצעים להעריך את הסכום.

מכיון שלא צורפה קבלה ואף לא כל מסמך אחר (כמו: תצהיר מפורט, אישור רו"ח של פטל וכו') לא ניתן לאשר הוצאה זו.

אכן בתקנה 513(2) נרשם כי ביהמ"ש שם את ההוצאות שסכומן לא פורש, אך הכוונה היא שביהמ"ש רשאי לאשר הוצאה שהוצאה בפועל במלואה או בחלקה ואין הכוונה כי על ביהמ"ש לאשר בדיעבד הוצאה "ערטילאית" ולקבוע את סכומה.

לכן אינני מאשרת את ההוצאה.

סכום שני שולם לשמאי פטל ביום 27/9/2006.

לבקשה צורף דף הפקדת סכום מזומן של 1,400 ש"ח לחשבונו של המומחה.

צודקות המשיבות בטענה, כי מדף ההפקדה לא ניתן ללמוד מדוע שולם הסכום. לדברי ב"כ המבקשות, פטל לא הצליח לאתר קבלה. בנסיבות אלה, לא ניתן לאשר את ההוצאה.

אולם אם פטל יגיש תצהיר מטעמו בו יאשר כי הסכום שולם לו עבור השתתפות בפגישה עם שמאי ביהמ"ש, אאשר את ההוצאה.

הפרשי ריבית לאחר 19/3/2008 - בפסק דינו של בימ"ש השלום נקבע מפורשות כי על המשיבות לשלם את סכומי ההוצאות כשהן נושאות הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומן . ברור כי הכוונה עד למועד התשלום בפועל.

אינני מקבלת טענת המשיבות כי אין לחייבן בהפרשי ריבית לאחר מועד תשלום סכום פסק הדין, שכן המשיבות לא שילמו למבקשים אפילו את הסכומים שהיו ידועים להן מלכתחילה, כמו: האגרה והסכומים ששולמו למומחה אבני (שכן הצדדים נשאו בשכר המומחה בחלקים שוים).

5. אשר על כן הנני קובעת כדלקמן:

א. אני מאשרת את הוצאות האגרה (מחצית ראשונה ומחצית שניה).

ב. אני מאשרת את הוצאות המומחה אבני (3 הסכומים).

ג. אינני מאשרת את שכ"ט השמאי פטל.

ד. הוצאות הפגישה בה השתתף השמאי פטל תאושרנה אם בתוך 14 ימים יוגש מסמך המאשר בגין מה הוצאה ההוצאה (כמו קבלה, אישור רו"ח, תצהיר וכו').

ה. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הוצאתם, כפי שנקבע בפסה"ד, ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"א באלול התשס"ח (11 בספטמבר 2008), בהעדר הצדדים.

תמר נמרודי, רשמת