ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק אוצר החייל בע"מ נגד קבלו שי :

1

מדינת ישראל

בבית משפט השלום

ב א י ל ת

בשא001437/08

בתיק עיקרי: א 001240/08

בפני:

הרשמת: ש. שטרית

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

בנק אוצר החייל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד:

לשם

המבקש

נ ג ד

קבלו שי - ת.ז. - 034956508

המשיב

החלטה

בפני בקשה למתן צו עיקול זמני, במעמד צד אחד.

כתב התביעה הוגש ביום 04.09.2008.

על מנת לדון בבקשה זו יש לבחון הן את הקריטריונים הכלליים שנקבעו בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 [להלן: "התקנות"], והן את הקריטריונים הספציפיים שנקבעו בתקנה 374.

1. הדרישה הראשונה, הינה הדרישה הכללית לקיומן של ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה, על פי הוראת תקנה 362(א).

עיון בכתב התביעה מעלה, כי מדובר בתביעת בנק בסדר דין מקוצר לפירעון חובו של הנתבע, אשר צורפו לה מסמכים.

נוכח האמור לעיל, דרישת קיומן של ראיות לכאורה התקיימה.

2. דרישה שניה הינה קיומו של חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצועו של פסק הדין, וזאת על פי הוראת תקנה 374(ב).

בענין זה מגלה הבקשה נתונים בדבר הקשיים הכלכליים אליהם נקלע המשיב והמנעותו מתשלום החוב.

דרישה זו עולה בקנה אחד עם דרישות ההלכה הפסוקה כפי שמצאה את ביטוייה בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ע. אזר ז"ל בת.א. [ת"א] 1781/03 רבינוביץ נ' נאמן, ועל כן דרישת ההכבדה התקיימה.

3. דרישה שלישית, המופיעה בתקנה 362(ב)(1), מתייחסת למאזן הנוחות, היינו לשאלה מהו הנזק שייגרם למבקש/ת אם לא יינתן הסעד הזמני, לעומת הנזק שייגרם למשיב/ה אם יינתן הסעד הזמני.

בענייננו העתירה היא להטלת עיקול על כספים וזכויות המשיב אצל המחזיקים 1-9.

הנזק שייגרם למשיב/ה מצטמצם בשמירת המצב הקיים, בעוד הנזק שייגרם למבקש עלול להיות אובדן הסיכוי האחרון לגבות את חובו במצב דברים זה, נוטה מאזן הנוחות לטובת הבנק.

4. דרישה רביעית, הינה דרישת תום הלב ודרישת היותו של הסעד ראוי וצודק בנסיבות הענין, כאמור בהוראת תקנה 362(ב)(2).

לאור כל האמור לעיל, דרישה זו התקיימה.

מכל הנימוקים דלעיל, אני מורה כדלקמן:

4.1 מוטל בזאת צו עיקול על זכויות המשיב/ה אצל המחזיק/ים כמפורט בבקשה.

הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד ביתרת חובה. הצו לא יחול על ערבויות לחשבון עו"ש וחשבון חח"ד כשהחשבון נמצא ביתרת חוב. הצו לא יחול על מלאי עסקי. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

לא מצאתי לנכון להטיל עיקול אצל המחזיקה 8 מאחר ולא הומצא אישור מצב זכויות.

המחזיקים אשר מנהלים פנקסים, ירשמו את הדבר בפנקסיהם.

4.2 העיקול מוגבל לסכום של 19,353 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

מחובת המבקש או בא-כוחו לוודא ערכם של הנכסים שנתפסו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל.

עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום שנקבע לעיל, יפנה המבקש או בא כוחו לבית המשפט בבקשה לביטול העיקול על החלק בנכסים שעוקלו מעבר לסכום הנקוב בצו זה.

4.3 נוכח העובדה שהמבקש הינו תאגיד בנקאי, אין צורך בהפקדת ערובה או ערבות.

4.4 על ב"כ המבקש למסור למשיב/ה, במסירה אישית, בתוך 3 ימים, את המסמכים המפורטים בתקנה 367(ב) כדלקמן:

- הבקשה על נספחיה;

- כתב התביעה על נספחיו;

- החלטה זו;

- ההתחייבות העצמית;

על גבי אישור המסירה יצויינו מפורשות כל המסמכים הללו.

4.5 לא תתבצע המצאה באופן ובמועד האמור לעיל – יפקע הצו.

ביחס לכל המועדים הנקובים בהחלטה זו – ימי פגרה ו/או שביתה, יבואו במניין הימים, ולא תינתן הארכת מועד בגינם.

5. החלטה זו תישלח לב"כ המבקש בלבד.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ש. שטרית – רשמת

001437/08בשא136 סימה שחרור