ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מריאן נגד בטוח לאומי-סניף ירושל :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

ב"ל 11767/07

בפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה – דן יחיד

11/09/2008

בעניין:

מריאן יהודה

בעצמו

תובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד

תהלה כזרי

נתבע

פסק דין

בפני בית הדין תביעת מר מריאן לקבלת החזר בגין שכר לימוד עבור בנו שנפגע בפעולת איבה.

בנוסף טען לדמי נסיעות עבור בנו מעל גיל 18.

הנתבע טען כי התובע לא הוכיח ששילם מכספו את שכר הלימוד ולכן אינו זכאי להחזר.

לגבי הנסיעות טען כי הפלוגתא שנקבעה התייחסה לנסיעות עד גיל 18 ולכן יש בטענתו חריגה מהפלוגתא.

העובדות

 1. מר יהודה מריאן נפגע בהיותו קטין בפעולת טרור והוכר כנפגע איבה.
 2. אביו, המייצג אותו בתיק זה על פי יפוי כח שהוגש, טוען כי בשנת 2002-2003 שילם את שכר הלימוד של יהודה בישיבת קנייני תורה (להלן: "הישיבה");
 3. הוצג בפנינו אישור הישיבה (ת/1) לפי אישור זה שילם כל חודש שכ"ל בסך 480 ₪ וסה"כ 6,240 ₪, לשנת לימודים זו.
 4. הנתבע הציג אישור זה הנושא תאריך פקס לנתבע ממאי 2005 (נ/1).
 5. הנתבע הציג כנספח א' לכתב ההגנה מכתב שנשלח לאבי התובע ובו נתבקש להציג אסמכתא לכך שהוא שילם את שכר הלימוד.
 6. בתאריך 19.12.07 ניתנה החלטת כב' השופטת אגסי לאחר קיום דיון מוקדם ושמיעת ב"כ התובע שהיה אז מיוצג וזו לשון ההחלטה: "ב"כ התובע ימציא לנתבע את המסמכים הדרושים בתוך 45 יום או את ויתור הסודיות כלפי הבנק".
 7. בתאריך 9.3.08 ניתנה התראה עקב אי הגשת המסמכים בה נאמר כי אם לא תינתן תגובה תמחק התביעה. לאחר מכן הוגשה בקשה לביטול ייצוג שנענתה.
 8. בתאריך 31.3.08 ביקש אבי התובע "אורכה להגשת מסמכים מטעם בני עד לאחר חופשת הפסח" ובית הדין נעתר.

בתאריך 28.4.08 ביקש התובע להרחיב את היריעה לנסיעות וכמו כן צירף מסמכים. היו אלה מכתבי המוסד ולא מסמכים שנתבקש בהחלטת הש' אגסי בדבר תשלום שכר הלימוד.

 1. בתאריך 23.6.08 התקיים דיון בפני הש' פרוז'ינין .
 2. במועד זה נקבעו הפלוגתאות לאחר שאבי התובע אמר דברו, כדלקמן:

"פלוגתאות

האם זכאי התובע לשכר לימוד לשנים 2002 עד 2003

האם זכאי התובע להחזר נסיעות עד גיל 18".

פלוגתאות אלו הן נשוא ההליך בפנינו ותו לא.

 1. בהמשך אותו דיון קבעה הש' פרוז'ינין בהחלטה:

"1. התיק יקבע להוכחות...

2. למועד ההוכחות יביא התובע עדים אם יש לו ומסמכים אשר הוא מסתמך עליהם".

לפיכך יודעו הצדדים מבעוד מועד בהחלטה כי למועד ההוכחות עליהם להביא את כל הדרוש להוכחת התביעה.

12. הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם הנתבע.

המחלוקת

האם זכאי התובע לשכר לימוד לשנים 2002 עד 2003?

האם זכאי התובע להחזר נסיעות עד גיל 18?

הכרעת הדין

1. המקור לתשלום החזר הוצאות בגין שכר לימוד ונסיעות לקטין נפגע איבה איננו מעוגן בחוק עצמו אלא בתקנות ובנוהלים.

2. עובדת השיקום רשאית לדרוש במקום בו היא מתבקשת לממן החזר הוצאות, את הקבלה בגין ההוצאה.

כמו כן אין חוסר סבירות בכך שתבקש אסמכתא כי התשלום אכן בוצע ע"י מבקש ההחזר, במקרה זה אבי התובע.

אין מחלוקת כי התובע הוא מר יהודה מריאן אשר באותה עת היה קטין והיום בגיר.

אין מחלוקת כי הוא לא בא לדיון אלא הפקיד בידי אביו יפוי כח לייצגו בבית משפט.

לא למותר לציין כי יפוי הכח לא מאושר ע"י עו"ד או בפניו.

3. ממה שהוצג בפנינו ובניגוד לטענת אבי התובע שטען שפנה לקבלת שכר הלימוד כשנה מתום שנת הלימודים הרי שמנ/1 עולה שהבקשה נשלחה למוסד רק במאי 2005 כשנתיים מתום שנת הלימודים נשוא התביעה

4. עניין זה מקבל חיזוק בסעיף 3 לנספח א' מכתב המוסד למר מריאן מיום 5.10.06 אשר אבי התובע אישר בפנינו שקיבל אותו.

בסעיף נאמר כי "כפי שהודענו לך ב 1/06" דהיינו אחרי פנייתו ב2005.

בסעיף מתבקש להעביר קבלה מקורית או מסמך בנקאי שיעיד על העברת התשלומים מחשבונו לחשבון הישיבה. התשלום, כך נכתב, יבוצע לאחר שיעביר את המסמך הדרוש.

יודגש כי עד היום לא הועברה קבלה מקורית ואף לא אישור כספי כלשהו מאבי התובע לנתבע.

5. בפנינו הוצג העתק קבלה, שהוצג גם בפני המוסד.

גם אם נקבל שהוא "העתק מתאים למקור" אין בכך די כדי להשיב את ההחזר לאבי התובע מאחר ובקבלה עצמה אין ציון שהוא המשלם. ההיפך מנוסח הקבלה עולה שיהודה שילם.

גם בתשובת המוסד לסיוע המשפטי (נספח ב' לתע' עובד ציבור) עולה כי תשלום שכ"ל לילדים נפגעי איבה הינו חריג כשלעצמו וחרף זאת היה המוסד מוכן לשקול החזר ההוצאה אם יקבל תיעוד, או אסמכתא מתאימים.

6. בעדותו לפנינו טען אבי התובע ששילם את שכר הלימוד מכספים שקיבל יהודה מהמוסד לביטוח לאומי (עמ' 5ש' 2,3 ש' 22-20). לפיכך מטעם זה יש לדחות את תביעת האב לקבל החזר.

למעשה התביעה איננה של יהודה למרות שהוא המופיע בראשה. התביעה היא של האב שישולם לו, לאב, ההחזר אולם כאמור האב לא הרים את הנטל כי שילם את שכר הלימוד מכספיו.

7. זאת ועוד הוכח בפנינו כי בתקופה הרלוונטית היו אביו ואימו של יהודה בהליכי גירושין וכי באותה עת היה להם חשבון משותף (עמ' 6 ש' 4). אבי התובע טען ששילם מהחשבון שהיה רק שלו (עמ' 5 ש' 24).

אולם כאן כבר נוסף מידע מפיו שחלק שולם במזומן.

עוד הוכח כי לפי נ/5 בתקופה הרלוונטית גם אימו של יהודה נשאה בהוצאות בגינו כגון הנופש.

מכאן עולה כי לפחות שלושה גורמים יכלו לשאת בהוצאה זו של שכר הלימוד והם: אבי התובע, אימו של התובע או שניהם ביחד ובנוסף התובע עצמו מכספי המוסד.

אבי התובע לא הרים את הנטל כי הוא עצמו נשא בתשלומי שכר הלימוד לפיכך דין תביעתו להידחות.

יתר על כן ממה שהוצג בפנינו נהג המוסד בכללי מנהל תקין משביקש אסמכתא שכן גם חרף שתי החלטות של שופטי בית הדין לא המציא אבי התובע כל מסמך בנקאי המעיד על הוצאת הסכום מחשבון הבנק שלו או מכיסו. עדותו שלו סתרה טענה זו.

8. לא למותר לציין כי המוסד הביא בפנינו נתונים ומכתבים (נ/2, נ/3, נ/4) מהם עולה כי היה בסיס לדרישתו המפורשת של המוסד לאסמכתאות.

במקרה זה, וכפי שציינו, פעל על פי כללי מנהל תקין שכן מדובר בכספי ציבור שעל פקיד המוסד לנהוג בהם בזהירות הראויה ובפרט בנסיבות שנגלו בפנינו כאמור לעיל.

9. בנוסף אף בפנינו חזר אבי התובע שאינו יכול להביא מסמכים (פרו' עמ' 8 ש' 13).

אבי התובע טען כי במחלקה אחרת לא נדרש להביא מקור של קבלות ולא מקור ההוצאה. אין לקבל טענה זו כבסיס לזכותו לתשלום. הדרישה למסמכים אוטנטיים היא לגיטימית אף מתבקשת.

לסיכום לעניין החזר הוצאות שכר הלימוד קובעים אנו כי לא הוכח שאבי התובע שילם את שכר הלימוד ולמעשה לא הוכח כלל מי שילם את שכר הלימוד ועל כן תביעתו שלו אף כי בשם בנו, נדחית.

10. תביעה נוספת לה טען האב היא החזר נסיעות אחרי הגיע בנו לגיל 18.

הפלוגתא התייחסה להחזר נסיעות עד גיל 18. לפיכך יש בטענתו הרחבת חזית.

יתר על כן הפלוגתא נרשמה אחרי שטען בכתב וגם בעל פה, כך שהיא מבוססת ואין מקום לסטות ממנה.

מתעודת עובד הציבור עולה כי הנסיעות שביצע טרם הגיע יהודה לגיל 18 שולמו לו לפנים משורת הדין (סעיף 12, 11 לתע' עובד ציבור ונספחים ד', ה' ו- ו' לה).

כך גם בסעיף 13 לה עולה כי המוסד ישקול תשלומים נוספים – עד גיל 18 - בכפוף להמצאת מסמכים רפואיים ואף זו דרישה לגיטימית.

הנה כי כן בשאלת ההוצאות בגין נסיעות דין התביעה להידחות גם כי קיבל סך 379 ש"ח על פי בקשתו מהמוסד וגם כי לא המציא את המסמכים לגבי הוצאות נסיעות אחרות עד הגיע בנו לגיל 18.

לפיכך גם בעניין זה דין תביעתו להידחות.

סוף דבר

תביעות התובע ואביו נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום ח' באלול, תשס"ח (8 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

שדיאור שרה, שופטת