ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין - מליחי מזל נגד מוסד בני עקיבא :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

עב 004063/07

בפני:

כב' השופטת אביטל רימון-קפלן

11/09/2008

בעניין:

מליחי מזל

ע"י ב"כ

תובעת

- נ ג ד -

תו"ם מוסד בני עקיבא - לתורה ומקצוע (ע"ר)

ע"י ב"כ

עו"ד ווגסטף איריס

נתבעת

החלטה

1. מעיון בהודעותיהם ההדדיות של הצדדים עולה כי הנתבעת שיחררה לזכות את התובעת את הכספים שנצברו לזכותה בקרן הפנסיה לרבות בגין חלק פיצויי הפיטורים שעמד על 68,110 ₪, כך שהמחלוקת שנותרה בין הצדדים נוגעת לכאורה לשאלה האם כטענת הנתבעת, על פי ההסכם הקיבוצי החל על יחסי הצדדים, התובעת זכאית לסכומי הפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה בלבד, או שמא כטענת התובעת סכומים אלו באים אך על חשבון סכומי פיצויי הפיטורים המגיעים לה ולא במקומם.

יתרה מכך, כעולה מהודעת הנתבעת שלא הוכחשה בהודעת הנתבעת, הנתבעת היתה נכונה לצרכי פשרה לשלם לתובעת בנוסף לסכומים ששוחרו מקרן הפנסיה גם את הסך של 15,871 ₪ לסיום המחלוקת בתיק זה, ובסה"כ את הסך של 83,891 ₪ בגין פיצויי פיטורים שהוא תואם את סכום פיצויי הפיטורים המגיע לתובעת, אך עולה על סכום התביעה לפיצויי פיטורים בסך של 80,000 ₪, אלא שכעולה מהודעתה של התובעת מהיום, כתוצאה מסירובה של הנתבעת לטענתה, לשלם לה את סכומי הפיצויים המגיעים לה במועד, היא נדרשה להגיש תביעה זו לבית הדין ונגרם לה חסרון כיס ועל כן עותרת היא כי בית הדין יורה כי הנתבעת תישא בהוצאות משפט ושכ"ט התובעת וכן בפיצויי הלנה בשל עיכוב פיצויי הפיטורים.

במילים אחרות, בכפוף לתשלום הסך של 15,781 ₪ (אשר לא ברור מהודעות הצדדים אם כבר שולם בפעל אם לאו) - מוצתה המחלוקת בדבר זכאותה של התובעת לפיצויי פיטורים מהנתבעת נשוא התביעה, ונותרה מחלוקת בשאלת זכאותה של התובעת להוצאות, הפרשי הצמדה וריבית/פיצויי הלנה בגין עיתוי תשלום/שחרור פיצויי הפיטורים, כל זאת בשים לב להסכמה אליה הגיעו הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 17/6/08.

ודוק, על מנת להעמיד דברים על דיוקם, מן הראוי לציין כי העתירה לתשלום פיצויי הלנה לא נכללה בכתב התביעה ועל כן, אין מקום להיענות לה, מה גם שלאור מועד הגשת התביעה (מעל שנתיים ממועד סיום יחסי העבודה) ממילא התיישנה הזכות לפיצויי הלנה מן הבחינה המהותית במועד הגשת התביעה, (במובחן מהתיישנות דיונית) באופן שאינו מאפשר לתקן את כתב התביעה על ידי הוספת עתירה זו, כך שהלכה למעשה המחלוקת שנותרה נוגעת לדרישתה של התובעת לחיוב הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ובהפרשי הצמדה וריבית כחוק, והכל בשים לב להסכמה אליה הגיעו הצדדים כאמור בדיון מיום 17/6/08.

2. מלכתחילה ההסכמה שהושגה בין הצדדים בדיון המוקדם, נועדה לאפשר את מיצוי המחלוקו ביניהם בהקדם תוך חיסכון בהוצאות הצדדים.

לאור השלב אליו הגיעו הצדדים, קיימות שתי חלופות: האחת - המשך ניהול התיק וקיום הוכחות בשאלה האם כטענת הנתבעת שחרור הכספים ממצה את זכותה של התובעת לפיצויי פיטורים אם לאו, שאו אז שאלת ההוצאות והפרשי ההצמדה והריבית תידון במסגרת פסק הדין הסופי בתיק, (וזאת בין הסך של 15,781 ₪ שולם בפעל ובין אם לאו), והשניה - מיצוי המחלוקת בדרך מוסכמת באופן שהנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 15,781 ₪ (אם זה טרם שולם), והצדדים יסמיכו את בית הדין לפסוק בשאלת ההוצאות ושכ"ט עו"ד, בשאלת הפרשי ההצמדה והריבית ובשאלת היחס בין אלו לבין ההסכמה בין הצדדים מיום 17/6/08, וזאת לאחר הגשת סיכומים קצרים בכתב מטעם הצדדים.

3. משכך, ועל מנת שלא להטריח את הצדדים פעם נוספת לדיון בפני בית הדין ניתנת להם אורכה עד ליום 23/9/08 להגיש הודעה משותפת בכתב בה יודיעו האם מקובלת על שני הצדדים החלופה שהוצעה על ידי בית הדין להגשת סיכומים בכתב כאמור, אם לאו.

ככל שההצעה אינה מקובלת על אחד הצדדים - לא יהיה מנוס אלא לקבוע את התיק להוכחות.

ככל שההצעה מקובלת על שני הצדדים - תינתנה הוראות לגבי הגשת סיכומים בכתב והיקפם.

בכל מקרה בין אם כך ובין אם כך, יתבקשו הצדדים להבהיר במסגרת הודעתם הנ"ל להבהיר האם הסך של 15,781 ₪ כבר שולם בפעל ואם כן מתי.

2. התיק יובא לעיוני ביום 24/9/08 לבדיקת הודעת הצדדים וקביעת המשך הליכים בכפוף לה.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

אביטל רימון-קפלן, שופטת