ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה כהן נגד עמותת בני הישיבות :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא005863/09

לפני:

כב' השופט עודד שחם

תאריך:

08/09/2009

בעניין:

משה כהן

ע"י ב"כ

עו"ד להמן

המבקש

נ ג ד

עמותת בני הישיבות

ע"י ב"כ

עו"ד זיכרמן

המשיבה

החלטה

1. בפניי בקשה למתן מענה מפורט לשאלון ותצהיר גילוי מסמכים. הבקשה הוגשה על ידי התובע בתיק העיקרי (ת.א. 21007/08). היא מופנית לעמותת בני הישיבות, הנתבעת בהליך העיקרי.

2. התובע טוען כי הנתבעת לא הגישה תצהיר גילוי מסמכים. לטענת הנתבעת, הוסכם בין הצדדים על העברה הדדית של תצהירי גילוי מסמכים. בנספחים שצורפו לתגובת הנתבעת יש תמיכה לטענה זו. לטענת הנתבעת, התובע טרם העביר תצהיר גילוי מסמכים לנתבעת. מתגובה שהגיש התובע עולה כי אכן כך הדבר. בנסיבות אלה, אני קובע כי הצדדים יעבירו, הדדית, האחד לשני תצהירי גילוי מסמכים, לא יאוחר מיום 27.9.09.

3. אדרש עתה לטענות הצדדים ביחס לתשובות שניתנו מטעם הנתבעת לשאלון שהעביר התובע.

4. שאלה 1ה. הנתבעת נשאלה מיהם מנהלי העמותה. היא השיבה כי לעמותה אין מנהל. יש ממש בטענת המבקש, כי לכל עמותה יש, על פי חוק, ועד מנהל ובראשו יו"ר. על הנתבעת להשיב תשובה מלאה ומפורטת לשאלה זו.

5. שאלה 2ה. הנתבעת נשאלה מי בעמותה מאשר פעילויות אלה ואחרות שנעשות במתקניה. היא השיבה כי לא ברור באיזה פעולות ובאיזה מבנים מדובר. התובע הבהיר בבקשתו כי הכוונה לעצרת הנזכרת בתביעה, אשר כונסה על פי הטענה בבית הכנסת של העמותה. ברם, לעניין זה הועלתה שאלה ספציפית בשאלון (שאלה 20). בנסיבות אלה, התייתר הצורך להשיב בנפרד לשאלה שבסעיף 2ה. אין מקום להעתר למבוקש לעניין זה.

6. שאלה 9. עניינה של שאלה זו בזהותו של המחליט איזו פעילות תתרחש בבית הכנסת. הנתבעת לא השיבה לשאלה. על הנתבעת להשיב לשאלה האמורה. הוא הדין בשאלה 10, בה נשאלה הנתבעת האם לעמותה יש אפשרות למנוע פעילות שאינה רצויה לה בבית הכנסת.

7. שאלה 11. הנתבעת נשאלה מיהו הבעלים והמפעיל של הגנרטור בשכונה. היא לא השיבה לשאלה, והסתפקה בטענה כי אינה הבעלים והמפעיל. ככל שהדבר מצוי בידיעתו האישית של המצהיר מטעם הנתבעת, עליה להשיב לשאלה. ככל שאינו מצוי בידיעתו האישית, עליו להבהיר כי כך הוא הדבר.

8. שאלה 19. הנתבעת נשאלה מי יזם וארגן את העצרת שהתקיימה בבית הכנסת, ומי הפיץ את המודעות המקדימות. היא לא השיבה לשאלה זו, והסתפקה בטענה כי לא העמותה עשתה זאת. על הנתבעת לפעול, לעניין שאלה זו, בהתאם להוראה לעיל לגבי שאלה 11.

9. הוא הדין גם בשאלה 29, שעניינה בטענות התובע לגבי דברים שנאמרו לו על פי הטענה על ידי נתבע 2. כך, גם לגבי שאלה 35, בה נשאלה הנתבעת אם נכון כי מספר מתפללים הורידו חלק ממודעה, ומיהם אותם מתפללים. ככל שהמצהיר מטעם הנתבעת אינו יודע מידיעתו האישית את התשובה לאיזו משאלות אלה, יש לכתוב זאת במפורש בתצהיר התשובה. הוא הדין בשאלה 36, אשר עניינה בתליית מודעה במקום המודעה שהוסרה, על פי השאלון. הוא הדין גם בשאלה 48, בה נשאלה העמותה האם נכון כי יואל קלופפר, חבר העמותה, נכח בעצרת. כך הוא גם לגבי שאלה 49, שעניינה תוכנה של פגישה בין התובע ובין מר קלופפר ומר אוסטרוב. כך הוא גם לגבי שאלה 54, שעניינה במודעות שנתלו אחרי העצרת, ואשר נמסרו לגביהן פרטים מספיקים לצורך זיהויין. הוא הדין גם בשאלה 55.

10. שאלה 20. בשאלה זו נשאלה הנתבעת האם ניתן לקיים עצרת בבית הכנסת ללא אישור העמותה, ומיהו האחראי לכך בעמותה. התשובה שניתנה היתה "כן". לא נענתה השאלה מי האחראי לכך בעמותה. לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת להשיב לשאלה זו. משענתה העמותה כי ניתן לקיים עצרת בבית הכנסת ללא אישור שלה, השאלה מי אחראי לכך בעמותה התייתרה. אין מקום לבקשה לעניין זה.

11. שאלה 21. בשאלה זו נשאלה הנתבעת האם נכון שמר אפרתי אישר למר מארק פרידמן, בשבת 12.7.08, כי הונחה על ידי הרב שרלין שלא להוריד את המודעה נגד התובע. הנתבעת השיבה לשאלה זו כי יש לשאול את מר אפרתי. לטענת התובע, מר אפרתי הוא חבר של ועד העמותה, ועל כן יש להורות לנתבעת להשיב לשאלה זו. העמותה אינה חולקת על כך שמר אפרתי הוא חבר הוועד שלה. בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שגם מתגובת הנתבעת עולה כי מר אפרתי היה מעורב בעניינים הקשורים להליך זה, ובאין טעם משכנע מדוע לא ישיב כבר עתה לשאלה זו, אני מורה לנתבעת להשיב, באמצעות מר אפרתי, לשאלה זו. הוא הדין בשאלה 22, אשר עניינה בדברים אשר על פי הטענה אמר מר אפרתי לתובע. כך גם לגבי שאלה 53, אשר אף עניינה בדברים שאמר מר אפרתי לתובע. הוא הדין גם בשאלה 57, לעניין דברים אחרים אשר על פי הטענה אמר מר אפרתי לתובע. כך גם לגבי שאלות 68 ו – 69.

12. שאלה 26. בשאלה זו נשאלה הנתבעת למי היא משלמת עבור חיבורה לגנרטור, מה היקף התשלום, וכן נתבקשה להציג קבלות. הנתבעת השיבה כי הדבר אינו רלוונטי. לשיטת התובע, מתשובות הנתבעת עצמה עולה כי היא שותפה להפרת החוק ומחוברת לגנרטור. עם זאת, התובע אינו מבהיר, כיצד התשובה לשאלה זו עשויה להיות רלוונטית בהליך שבפניי. בנסיבות אלה, איני רואה מקום להיעתר לבקשה לעניין זה.

13. שאלה 30. בשאלה זו נשאלה העמותה האם נכון שנערך במועד המפורט בה דיון בין חברי הקהילה, וכן שאלה לגבי תכניו של אותו דיון. העמותה השיבה כי אין לה ידיעה בעניין זה. איני רואה מקום להוסיף ולחייב את הנתבעת להשיב על שאלה זו מעבר לכך.

14. שאלה 45. בשאלה זו נשאלה העמותה אם נכון שהוזמן צוות וידאו לעצרת. העמותה השיבה כי אין לה מושג לעניין זה, הואיל ולא ארגנה את העצרת. איני רואה מקום להוסיף ולחייב את הנתבעת להשיב לשאלה זו מעבר לכך. הוא הדין בשאלה 46, שעניינה במספר המשתתפים שהיו בעצרת.

15. שאלה 59. עניינה של שאלה זו בקבלתם של מספר מיילים מאת התובע, במועדים שפורטו בשאלה. השאלה גם מתייחסת לתוכן המיילים. המדובר בעניין שניתן להוכחה בנקל באמצעות ראיות בכתב. איני רואה צורך, בשלב זה, בהצגת שאלות בשאלון בעניין האמור.

16. שאלה 63. עניינה של שאלה זו בתוכנו של דוח שיח שהתקיים בין חבר העמותה יואל קלופפר ובין התובע, ובשאלה האם הועבר לתובע על ידי העמותה נוסח, כנזכר שם. עניינה של השאלה במגעים בין הצדדים. לא ניתן לקבל בהקשר זה טענה כי תוכנם של מגעים כאמור אינו ידוע לנתבעת. על הנתבעת להשיב תשובה מלאה ומפורטת על שאלה זו.

17. שאלה 66. עניינה של שאלה זו בסיבה מדוע העמותה אינה יכולה להסתייג ממעשיו של הרב שרלין. התובע נענה כי המדובר בשאלה חצופה. כך או כך, לא הוברר מה הצורך או התועלת הצפויים מן התשובה לשאלה זו. לא מצאתי עילה להוסיף ולחייב את הנתבעת להשיב לשאלה זו.

18. שאלה 71. עניינה של שאלה זו בקורותיה של הצעת פשרה, ובאופן ספציפי, אם הועברה הנתבעים 1 – 3. המדובר בעניין המצוי מעצם טיבו בידיעת הנתבעת, ועליה להשיב לו תשובה מלאה ועניינית.

התוצאה

הצדדים יפעלו כמפורט בפיסקה 2 לעיל. הנתבעת תפעל כמפורט בפיסקאות 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 ו – 18 לעיל. הצדדים ישלימו את הפעולות האמורות עד ליום 27.9.09, ויודיעו לבית המשפט על ביצוען לא יאוחר מיום 1.10.09. עיון ביום 7.10.09. נוכח העובדה שהבקשה התקבלה בחלקה העיקרי, תישא הנתבעת בהוצאות התובע בבקשה זו בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם עד ליום 12.10.09.

ניתנה היום י"ח באלול, תשס"ט (7 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

עודד שחם, שופט

קלדנית: סימונה נ.מעורבים
תובע: משה כהן
נתבע: עמותת בני הישיבות
שופט :
עורכי דין: