ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..עמותת שערי שלו נגד דהן בת שבע )בתיק דהן נגד עמותת שערי שלו :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא001099/09

בתיק דמ 1334/08

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

06/09/2009

ע"י ב"כ

עו"ד בוכובזה נתן

המבקשת

נ ג ד

דהן בת שבע

ע"י ב"כ

מר אליאס חנא - מזכיר איגוד מקצועי

המשיבה

החלטה

רקע כללי והשתלשלות האירועים בהליך -

1. ביום 3/12/08, ניתן פסק דין כנגד המבקשת, בו חוייבה לשלם למשיבה סך של 2,251.44 ₪ בגין דמי הבראה וכן חוייבה בסך של 750 ₪ בגין הוצאות המשיבה בהליך.

פסק הדין ניתן בהעדר הופעה מטעם המבקשת.

2. ביום 11/1/09, הגישה המבקשת את הבקשה נשוא החלטה זו, במסגרתה ביקשה להורות על ביטול פסק הדין, הואיל ולטענתה לא הוזמנה לדיון.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד בוכובזה, ב"כ המבקשת, אשר הגיש תצהיר מטעם עצמו, בו טען כי לא קיבל זימון לישיבה שנקבעה ליום 3/12/08.

3. עם קבלת הבקשה, נקבע לה מועד לדיון - 22/2/09, אולם לנוכח בקשת ב"כ המבקשת, נדחה המועד ונקבע ליום 16/3/09.

בדיון שהתקיים במועד זה, ביקש ב"כ המבקשת שהות של 3 ימים על מנת לקבל החלטה בעמותה ביחס להמשך ההליכים, וכן הופנתה תשומת לבו לעובדה כי הגיש תצהיר מטעמו, בעוד הוא מייצג בהליך.

4. ביום 19/3/09, הודיע ב"כ המבקשת כי וועד העמותה התכנס לדיון בעניין הנדון והחליט כי הוא עומד על הבקשה לביטול פסק הדין.

המבקשת נימקה את עמדתה בעניין בכך שלטענתה המשיבה קיבלה סכומים שונים ביתר, הגבוהים מהסכומים המגיעים לה, לטענתה, בגין הבראה.

במאמר מוסגר יצויין לעניין זה, כי בכתב ההגנה מטעם המבקשת, אין כל טענת קיזוז, כך ששיקול זה בקבלת החלטותיה, אינו ברור כלל וכלל.

5. לנוכח הודעת המבקשת כאמור, נקבע דיון נוסף בבקשה ליום 7/5/09.

ביום 5/5/09, הגיש ב"כ המבקשת בקשת דחייה לנוכח מגבלותיו הרפואיות.

בהחלטה שניתנה בו ביום, ומהנימוקים המפורטים בה, הנוגעים להתנהלות המבקשת בהליך, חוייבה המבקשת להפקיד בקופת בית הדין סך של 3,000 ₪, ונקבע מועד חדש לדיון - ליום 5/7/09.

6. המבקשת הפקידה את הסכום כמתחייב וכן הגישה בקשה נוספת לדחיית מועד הדיון החדש, עקב המשך מגבלותיו הרפואיות של בא כוחה.

7. בהחלטתי מיום 1/7/09, ציינתי כי לנוכח מחלת ב"כ המבקשת ובשים לב לנסיבות העניין, מוצע כי הצדדים יסכימו לוותר על קיום ישיבה נוספת בבקשה לביטול פסק דין ויודיעו כי הם מבקשים שתינתן החלטה על יסוד החומר המצוי בתיק.

8. בהודעות הצדדים שהוגשו (ביום 13/7/09 מטעם המשיבה וביום 22/7/09 מטעם המבקשת), ניתנה הסכמתם להצעת בית הדין ולפיכך תידון כעת הבקשה לביטול פסק דין, לגופה.

דיון והכרעה

9. השיקולים הרלוונטיים להכרעה בבקשה לביטול פסק דין במעמד צד אחד, הינם בחינת קיומו של פגם, בעטיו חייב היה ביה"ד להימנע ממתן פסק הדין, וכן בחינת נסיבות המחדל, כמו גם סיכויי ההצלחה של המבקש בתיק.

10. בכל הנוגע לפגם הנטען על ידי המבקשת, לפיו כביכול לא פעל בית הדין עפ"י חובתו ואימת את קבלת הפקס, בו הוזמנה המבקשת לדיון, הרי שלטענות אלה, אין כל בסיס.

תקנה 497 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, תוקנה, ואין בית הדין מחוייב לוודא טלפונית את קבלת הפקס.

על פי רישומי בית הדין, הפקס שוגר בהצלחה לידי ב"כ המבקשת, ודי בכך.

בכל הנוגע לסיכויי ההגנה בהליך, יש לזכור כי המשיבה צמצמה את תביעתה בדיון שהתקיים ביום 3/12/08 והעמידה אותה על דמי הבראה בלבד. בסוגיה זו, טוענת המשיבה בתביעתה, כי עבדה מחודש 9/03 עד 30/6/07, אולם לא קיבלה דמי הבראה ולפיכך דרשה דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות לעבודתה, כמתחייב מן המגבלה הקבועה בצו ההרחבה במשק לעניין זה.

טענת ההגנה שהועלתה על ידי המבקשת בנוגע לרכיב התביעה האמור, הינה כי סע' 45 לחוזה עבודתה, קובע במפורש כי השכר שסוכם כולל את כל המגיע לגננת בגין תקופת עבודתה, ולפיכך, אין בסיס לתביעתה לקבלת דמי הבראה.

11. אמנם, איסור שכר כולל, הקבוע בחוק הגנת השכר, אינו כולל בחובו רכיבים שמקורם צווי הרחבה והסכמים קיבוציים, אולם, ככל שחפצה המבקשת לכלול בשכר רכיב כגון נסיעות או בענייננו - דמי הבראה, היה עליה לציין זאת במפורש, באופן שיהיה מובן וברור.

לא זו אף זו, הסכם העבודה של המשיבה לשנת עבודתה הרביעית, קובע כי:

"45. המשכורתך שסוכמה עימך הינה כזו המבוססת על דרגתך והוותק המקצועי שלך, השכר שסוכם (כמו בשנה הקודמת 3,300 ₪) כולל את כל המגיע לגננת בגין תקופת עבודתה."

אילו אכן שילמה המבקשת את דמי ההבראה בחשבון השכר הכולל, בהתבסס על הוותק המקצועי של המשיבה, הרי ששכרה של המשיבה בשנת עבודתה הרביעית, אמור היה לעלות, הואיל ודמי ההבראה בגין שנת העבודה הרביעית גבוהים יותר מן השנה השלישית. משהדבר לא מצא את ביטויו, הלכה למעשה, בשכרה החודשי של התובעת אשר הוגדר בחוזה "כמו בשנה הקודמת", הרי שיש בכך כדי לחזק את המסקנה שדמי ההבראה לא נכללו בשכר העבודה.

12. עולה מן האמור לעיל, כי סיכויי ההגנה בתיק נמוכים עד מאוד, זאת בנוסף למחדל אי התייצבותה של המבקשת לדיון, אליו הוזמנה כדין.

לפיכך, הבקשה לביטול פסק דין נדחית.

פסק הדין מיום 3/12/08, ישאר על כנו.

13. בשים לב לנסיבות העניין כפי שפורטו בהרחבה לעיל, יש להשית על המבקשת הוצאות של ממש. לפיכך, תשלם המבקשת למשיבה הוצאות בסך של 3,000 ₪, אשר ישולמו על דרך שחרור הסכום שהופקד על ידי המבקשת, בקופת בית הדין, לידי המשיבה.

ניתנה היום י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

מירון שוורץ, שופטמעורבים
תובע: עמותת שערי שלום להנצחת רבי שלום בוכובזה
נתבע: דהן בת שבע
שופט :
עורכי דין: