ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תגריד חאיק עובייד נגד מחסני כמעט חינם :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא002934/08

בתיק עיקרי: עב 001953/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר יצחק רז

נציג ציבור (מעבידים): מר מוחמד גנאיים

17/07/2008

בעניין:

תגריד חאיק עובייד

ע"י ב"כ עו"ד

טארק חביב אללה

המבקשת

נ ג ד

מחסני כמעט חינם

המשיבה

החלטה

1. בבקשה שבפנינו עותרת המבקשת למתן צו מניעה זמני, המונע מהמשיבה לפטרה או להפסיק את העסקתה בשירותה.

2. אין חולק באשר לעובדות שדלקמן -

א. המשיבה הנה חברה בע"מ ששמה "ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ, וכינויה המסחרי "מחסני כמעט חינם", ובניהולה מרכולים שבאחד מהם, בסניף נצרת, עבדה התובעת כקופאית.

ב. התובעת החלה לעבוד ביום 30/10/07, ויום עבודתה האחרון בפועל היה 08/01/08.

ג. התובעת בהריון, תאריך ו.א שלה 26/11/07.

החל מיום 08/01/08 נעדרה מעבודתה בשל תופעות הנובעות מההריון, בראשן הקאות יתר.

במקרים מסוימים התובעת אף אושפזה להשגחה בבית החולים, ובכל מקרה ניתנו לה תעודות מחלה ביחס למרבית ימי חודש ינואר.

ככל שניתנו לה תעודות מחלה בגין תקופות נוספות אלה לא הוצגו בפני בית הדין.

ד. עד לסוף חודש מרס 2008 לא הודיעה התובעת על רצונה או יכולתה לשוב לעבודה, ודיווחה לממונים עליה כי היא מצויה בחופשת מחלה מאחר והיא בהריון.

3. לטענת התובעת, פנתה לממונים עליה ועידכנה אותם מעת לעת בדבר הסיבות להיעדרותה ובסוף חודש מרס 2008 והודיעה כי היא מעוניינת לשוב לעבודה, אלא שנאמר לה שתקבל תשובה בהקדם, עד שלבסוף ביום 28/05/08 הודע לה כי היא מפוטרת מעבודתה.

לטענת הנתבעת, החל מיום 08/01/08, לאחר כחודשיים עבודה בשירותה, התובעת נעלמה מעבודתה.

לטענתה, הממונים על התובעת יצרו עימה קשר מעת לעת כדי לברר אפשרות שיבוצה בעבודה, והתובעת הודיעה שהיא אינה חשה בטוב ואינה יודעת מתי תשוב.

מחוסר ברירה שובצה קופאית אחרת במקומה.

הנתבעת הדגישה כי לאחר כשלושה חודשי היעדרות - כאשר התובעת הודיעה כי היא מעוניינת לשוב לעבודה - הודע לה שבשלב זה שיבוצה יחייב פיטורי עובדת אחרת, ועל כן בשלב זה אין עבודה עבורה, אולם לא הודע לה כי היא מפוטרת מעבודתה.

4. הדין החל -

התנאים למתן צו מניעה זמני, גובשו בפסיקה. השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית-המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (י' זוסמן [סדרי הדין האזרחי (מהדורה שישית) סעיף 462,494]), שעה שהכלל הוא שצו כאמור יינתן אם יהיה צורך לשמור על מצב קיים, שאם יחול בו שינוי עד לגמר הדיון, עלול התובע לקפח את זכותו.

בשלב מקדמי זה של הדיון, ינתן משקל נכבד לבחינת מאזן הנוחות, מבחן אשר כפי שהוא מיושם בבתי-הדין לעבודה, אינו בא לבחון את השאלה "למי ייגרם נזק גדול יותר", אלא להבטיח שלא ייווצר מצב שבו ירוקן ההליך העיקרי מתכנו, כך שאם יזכה התובע - לא יוכל לקצור את פרי זכייתו, ומאידך - לאפשר למעביד להמשיך את פעולתו באופן סביר (ראה, דבע מז/149 - 3 שקם בע"מ - גילה רוזין פד"ע יט 141).

בבית הדין הארצי לעבודה ובבתי משפט הכלליים, נקבעו התנאים המצטברים למתן סעד זמני וזאת כמפורט להלן:

שלושה הם התנאים העקריים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני:

א. על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. למותר לציין כי לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך.

ב. על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא להעתר לבקשה, היינו: האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי.

ג. על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה.

(דב"ע 98/ 77-3 ג'אסר אבו עראר-המועצה המקומית ערערה, עבודה ארצי לא(2), 149).

אין ספק שהענקת צו מניעה או סירוב לתיתו הם תולדה של הפעלת שיקול דעת, באשר צו מניעה זמני יינתן בדרך כלל כדי לשמר מצב קיים, אם לתביעה העיקרית סיכויים לכאורה להצלחה (לובוצקי; סדר הדין בבית הדין לעבודה, עמ' 265 וההפניות שם).

5. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים ומכלול נסיבות העניין, באנו לידי המסקנה שדין הבקשה להידחות, וזאת מהנימוקים המצטברים שדלקמן -

א. ראשית, מדובר, למעשה, בבקשה למתן צו עשה שיש בו כדי לשנות את המצב הקיים.

נכון למועד הגשת הבקשה, חלפו יותר מחמישה חודשים מהיום האחרון בו התובעת עבדה, וכשלושה חודשים מהיום שבו לטענתה הודיעה על רצונה לשוב לעבודה, ומהלך כל אותה תקופה התובעת לא עבדה בפועל ושובצה עובדת אחרת במקומה.

טענת התובעת לפיה פוטרה מעבודתה הוכחשה, הגם שאין חולק כי במועד שבו ביקשה לשוב לעבודה (לטענתה סוף חודש מרס ולטענת המשיבה בחודש אפריל - כבר לא היה שיבוץ פנוי בעבורה).

ב. התובעת טענה, אמנם, כי בתקופה שבה נעדרה מהעבודה והשיבה בשלילה לבקשות לשבצה בעבודה הייתה ב"שמירת הריון", אולם בפנינו הוצגו רק תעודות מחלה ביחס לחודש ינואר 2008, ומאומה לא מעבר לכך, ודאי שלא אישור בדבר הצורך בשמירת הריון.

ג. למען הסדר יוזכר כי נכון למועד האחרון בו עבדה בפועל היתה בעלת ותק של חודשיים במקום העבודה, וגם נכון ליום בו פוטרה, לטענתה המוכחשת, טרם היתה בעלת ותק של 6 חודשים במקום העבודה.

ד. סבורים אנו כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה, אשר המתינה לתובעת עד אשר שיבצה עובדת אחרת במקומה, וחיובה להשיב את התובעת לעבודה יחייבה להפסיק העסקתה של אותה העובדת או לשלם לתובעת שכר מבלי שיהא שיבוץ עבורה.

התובעת, לעומת זאת, ככל שיקבע בסופו של יום כי היה מקום להשיבה לעבודה - תוכל לקבל פיצוי בשיעור שכר העבודה שהיה משולם לה.

ה. יוער כי הסעד היחיד שנתבע בתביעה העיקרית זהה לסעד המבוקש בבקשה זו, ולמרות שבית הדין המליץ בפני התובעת לשקול תיקון התביעה על דרך הוספת סעד כספי - הודיע בא כוחה כי אינה מעוניינת לעשות כן.

ו. נוסיף, כי סבורים אנו שהבקשה שבפנינו הוגשה בשיהוי.

לטענת התובעת ביקשה לשוב לעבודה בסוף חודש מרס ונדחתה בלך ושוב.

לא ברור מדוע הבקשה הוגשה רק במחצית חודש יוני.

גם אם התובעת אכן פוטרה, כטענתה, ביום 28/05/08, לא היה מקום לעכב הגשת הבקשה עד ליום 15/06/08.

ז. נסכם ונאמר כי לא מצאנו שבמכלול נסיבות העניין, ובטרם התבררו בפנינו הנסיבות לאשורן, יש מקום לחייב את המשיבה להשיב את התובעת לעבודה שבה עבדה חודשיים ימים, ובמהלך היעדרות בת חמישה חודשים שובצה עובדת אחרת במקומה, שהמשיבה תיאלץ לסיים העסקתה כדי לשבץ את המבקשת.

6. אשר על כן הבקשה נדחית.

לאחר ששקלנו בדבר, החלטנו שלא ליתן בשלב זה צו להוצאות, ואלה תשקלנה במסגרת פסק הדין שינתן בתיק העיקרי, ככל שהתובעת תעמוד על התביעה העיקרית.

ניתנת לתובעת ארכה נוספת להודיע כי היא מבקשת לעשות תיקון בתביעה העיקרית, וזאת עד ליום 05/08/08.

לעיון ביום 05/08/08.

ניתנה היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה