ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל נגד בטוח לאומי-סניף ירושל :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011899/06

בפני:

דיתה פרוז'ינין – סגנית נשיאה

נציג עובדים – מר פוסט

נציג מעבידים – מר בירן

17/07/2008

בעניין:

יהודה שמואל

בעצמו

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ע. וידנה

הנתבע

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום קצבת ניידות עבור החודשים 7/04 עד 31.7.05. הנתבע הפסיק את תשלום הקצבה לתובע משום שלא חידש את רשיון הרכב בתקופה זו (מכתב מיום 7.6.07 צורף לכתב התביעה). בעקבות שלילת הזכאות כאמור, נוצר לתובע חוב בגין תשלום קצבת ניידות שלא כדין.

2. התובע אינו חולק על כך שבתקופה הרלבנטית לענייננו לא היה לו רשיון רכב, אך טוען כי מצבו המשפחתי והכלכלי היה קשה מאד בתקופה שבה לא חודש רשיון הרכב, וכי היה על הנתבע להתחשב בכך. מנגד טוען הנתבע כי אי חידוש רשיון הרכב הינו בגדר הפרה של הסכם הניידות, וכי בנסיבות אלה ניתן היה לדרוש מן התובע להחזיר את ההלוואה העומדת, ואולם הנתבע נקט בסנקציה קלה יותר כלפי התובע, והפסיק את תשלום קצבת הניידות.

3. ההסכם בדבר גמלת ניידות נחתם בין ממשלת ישראל – משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, ונועד לסייע במימון "תחליף לרגליים" שאינן מתפקדות כראוי, על מנת להקל על ניידות המוגבל (עב"ל 1248/00 יששכר יהודה – המל"ל, פד"ע לט 212). ההסכם מאפשר למבוטח להשתמש ברכב, אשר יסייע בידו לנוע ממקום למקום. מכוח הסכם זה משולמת למבוטח קצבת ניידות שזו הגדרתה:

”קצבה חודשית המשתלמת למוגבל בניידות על פי הסכם זה כהשתתפות בהוצאות הנגרמות לו עקב השימוש ברכב...." (סעיף 2 להסכם, ההדגשה הוספה ד.פ.).

התובע לא חידש את רשיון הרכב, ובחודשים 7/04 עד 31.7.05 לא היה לרכב שבבעלותו רשיון רכב. מכאן, שבתקופה זו לא ניתן היה לעשות שימוש ברכב, ולתובע לא נגרמו ההוצאות שבגינן משולמת הקצבה. טענת התובע כי למרות שלא היה לרכב רישיון, עשה בו שימוש, אין בה כדי להועיל לו. אם אמנם כך היה הדבר, הרי פעל התובע בניגוד לחוק, ומעשיו אלה לא יקנו לו זכאות לקצבת ניידות, גם על פי הגיונם של הדברים, וגם משום שהמילים "שימוש ברכב" מתייחסות לשימוש כחוק ברכב.

4. יש לדחות גם את טענת התובע כי היה על הנתבע להתחשב בו. כפי שצויין לעיל, גמלת ניידות משולמת למבוטח מכוח הסכם הניידות, ואת הוראות ההסכם יש לפרש בהתאם למטרתו, ולאור הגיונם של דברים (דב"ע לז/576-01 צבי ליפשיץ – המל"ל, פד"ע ט 169). משניתנת הקצבה לצורך שימוש כחוק ברכב, והתובע לא עשה ברכב שימוש כאמור בחודשים אלה, הוא אינו זכאי לגמלה. הנתבע אכן בחר בסנקציה קלה יותר, ולא חייב את התובע להחזיר את ההלוואה העומדת. יתר על כן, יש לדחות את טענת התובע כי החזיר את ההלוואה העומדת. דבר זה נעשה לאחר התקופה רלבנטית לענייננו, ולצורך החלפת רכב (תעודת עובד ציבור מיום 13.2.08). יתר על כן, רק במועד זה התברר כי התובע לא חידש את רשיון הרכב בתקופה הרלבנטית לתביעה זו.

5. נוסיף עוד כי בתום ישיבת ההוכחות הראשונה הוצע לתובע לפנות לוועדה לביטול חובות, ואכן יתרת חובו של התובע בוטלה (הודעת הנתבע מיום 27.11.07). בקשתו של התובע לבטל גם את החוב שקוזז נדחתה (הודעת הנתבע מיום 29.1.08).

6. במהלך ישיבת ההוכחות השניה העלה התובע טענות חדשות, שלא הועלו קודם. התובע מלין על כך שהנתבע לא הודיע לו על קיום הוועדה לביטול חובות, על התנהלות הוועדה, ועל כך שבמהלך התקופה שבה התנהל ענייננו בבית הדין, לא הופסק קיזוז חובו. כאמור מדובר בטענות חדשות שלא הועלו קודם לכן, ומשכך לא היה הנתבע ערוך להשיב עליהן, במיוחד ככל הדבר נוגע לתפקודה של הוועדה לביטול חובות.

7. באשר להפסקת קיזוז החוב - התובע לא ביקש זאת, ומשכך, לא ניתן היה לדון בכך. באשר לטענה כי היה על הנתבע להודיע לו על האפשרות לפנות לוועדה לקיזוז חובות, ועל האפשרות להפסקת הקיזוז כאשר ענייננו מתנהל בבית הדין, אכן על הנתבע מוטלת חובה כללית ליידע את המבוטחים בדבר זכויותיהם, ואולם במכתב שנשלח אל התובע בדבר שלילת זכאותו לקצבת ניידות, הופנה התובע ללשכה לסיוע משפטי לבירור זכויותיו. משכך, יצא הנתבע ידי חובתו בעניין זה. יתר על כן, גם אם לא הודיע הנתבע לתובע על זכויותיו, אין בכך כדי לזכות את התובע בגמלת שהוא אינו זכאי לה.

לאור האמור לעיל נדחית התביעה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום 17.7.08 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר פוסט

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר בירן

011899/06בל 730 אילנית