ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ודה נגד וו.אס.אי. :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

ברע002137/08

בפני:

כבוד השופטת יהודית שטופמן

תאריך:

26/08/2009

המערערים

נ ג ד

וו.אס.אי בע"מ (וול סטריט)

ע"י ב"כ עו"ד

נועם לוי

המשיבה

פסק דין

א. בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 18.9.08 של ראש ההוצל"פ (כתוארה אז) כב' הרשמת לימור רייך בתיק הוצל"פ 2601472080, לפיה נדחתה הבקשה שהוגשה מטעם המערערים להעברת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך.

ביום 30.4.09 החלטתי ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור.

ב. העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן:

ביום 29.1.08 נפתח כנגד המערערים תיק הוצל"פ לביצוע שיק בסך 757 ₪, שמסרו לידי המשיבה. אזהרות שנשלחו למערערים חזרו בציון "לא נדרש".

ביום 18.9.08 הגישה המערערת 1 התנגדות לביצוע השיק, בה טענה, בין היתר, כי מאחר שהאזהרה לא הומצאה לידה, לא מוטלת עליה חובה לבקש הארכת מועד להגשת ההתנגדות. המערערת עתרה לקבל את ההתנגדות, לעכב ההליכים ולהעביר הדיון לביהמ"ש השלום בבאר שבע אשר לו נתונה הסמכות המקומית לדון בתביעה.

ביום 22.6.08 דחתה ראש ההוצל"פ ההתנגדות וקבעה כדקלמן:

"לכאורה מוגשת התנגדות באיחור לפיכך אינני מורה על העברתה לביהמ"ש מוסמך."

משנודע למערערים, כי גם כנגד המערער 2 נפתח תיק ההוצל"פ, הגיש המערער 2 התנגדות, והמערערת 1 הצטרפה להתנגדות זו, כשהם חוזרים על הטענה לפיה האזהרה לא הומצאה להם ומשכך ההתנגדות מוגשת במועד - עם היוודע דבר פתיחת תיק ההוצל"פ, ולפיכך, אין צורך בבקשה להארכת מועד.

ביום 18.9.08 ניתנה על ידי ראש ההוצל"פ החלטה בנומרטור 80544903ט לפיה:

"מורה על עיכוב הליכים. מזכירות תעביר הבקשה לביהמ"ש המוסמך הוא ביהמ"ש שלום הרצליה."

עוד באותו היום, ניתנה ע"י ראש ההוצל"פ החלטה נוספת בה תוקנה ההחלטה הקודמת ובה נקבע:

"ההחלטה בנומרטור 80544903ט הוקלדה בטעות, להלן החלטתי:

לכאורה מוגשת התנגדות באיחור לפיכך אינני מורה על העברתה לביהמ"ש מוסמך"

החלטות אלה, מיום 18.9.08 הן נשוא הערעור שבפניי.

ג. המערערים טוענים כי טעתה ראש ההוצל"פ בקובעה כי ההתנגדות הוגשה באיחור. המערערים טוענים כי לא קיבלו את האזהרות במועד ובאישורי המסירה מצוינת כתובת שאינה כתובתם. לפיכך מסירת האזהרה, שהיא עניין מהותי, לא בוצעה. המערערים טוענים כי לא הגישו בקשה להארכת מועד מאחר שלגישתם, התנגדותם הוגשה במועד, מיד כשנודע להם כי הוטל עיקול על חשבונם בבנק. המערערים טוענים כי לא קיבלו את האזהרה ומשכך לא איחרו בהגשת ההתנגדות. המערערים טוענים כי עצם מתן שתי החלטות סותרות באותו מועד, מצדיק קבלת הערעור. באשר להחלטה בה הוחלט על עיכוב ההליכים והעברת הדיון לביהמ"ש המוסמך הוא בימ"ש שלום בהרצליה, טוענים המערערים כי העסקה נערכה בבאר שבע, השיק נמסר בבאר שבע ולמשיבה סניף בבאר שבע, לפיכך, הסמכות המקומית מסורה לביהמ"ש בבאר שבע וטעה ראש ההוצל"פ בקביעתו לפיה ביהמ"ש המוסמך הוא ביהמ"ש השלום בהרצליה.

ד. מנגד טוענת המשיבה כי גם הבר"ע בה עסקינן, הוגשה באיחור, לא צורפו לה תצהירים, המערערת 1 כלל לא התייצבה לדיון והעירבון הופקד באיחור. לגופו של עניין, טוענת המשיבה כי לאחר שהאזהרות שנשלחו בדואר לא נדרשו, האזהרות הומצאו שוב למערערים הפעם במסירה אישית ע"י שליחים, שתצהירם צורף. ההתנגדות הוגשה ע"י המערערים כחמישה חודשים לאחר מכן ולפיכך בדין נדחתה מפאת האיחור בהגשתה. בנוסף, טוענת המשיבה כי עיקול חשבונות המערערים נעשה ביום 18.6.08, קרי שלושה חודשים לפני הגשת ההתנגדות, וגם אם לשיטת המערערים לא קיבלו את האזהרות, לא יתכן כי לא ידעו על דבר העיקול שהוטל על חשבונות הבנק שלהם. המשיבה טוענת כי נתונה למערערים האפשרות להגיש לראש ההוצל"פ בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות. בנוסף, מעיון בהתנגדות עולה כי אין למערערים כל טענת הגנה כנגד השיק, לגופו של עניין ואין אסמכתאות לטענותיהם.

ה. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בתגובה לה ובעיקרי הטיעון מטעם הצדדים ולאחר ששמעתי טיעוני הצדדים בפניי. הגעתי למסקנה כי דין הערעור להתקבל.

הליכי הוצאה לפועל, מביאים, בהכרח, לפגיעה בזכויותיו החוקתיות של החייב, כפי שהן מעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ומשום כך יש לאזן בין האינטרסים השונים של הזוכה ושל החייב. והדברים ידועים.

סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967, קובע כי המצאת אזהרה תתבצע באותה דרך שבה ממציאים כתבי בי-דין על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, עם המצאת האזהרה על החייב למלא אחר הוראות פסק הדין או לבצע אחת מהפעולות האחרות המפורטות שם, וזאת במטרה להמריץ את החייב לפנות לראש ההוצל"פ להחקר על יכולתו ולהתחיל בתשלום החוב. אם לא מתייצב החייב לחקירה, ניתן להפעיל כנגדו סנקציות הקבועות בסעיפי החוק.

"הפעלת הסנקציות נובעת מהתעלמותו של החייב מחובותיו הבסיסיות, ובעיקר מכיוון שאיננו נוקט בצעדים החוקיים לקידום פירעון חובו"

(השופט ד' בר-אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, עמ' 46, מהדורה שישית)

ברם, באם האזהרה לא הומצאה לחייב, לא ניתן לומר כי בהתעלמות עסקינן, והפעלת הסנקציות כנגד החייב איננה מוצדקת.

המערערים בהתנגדותם התייחסו לכך, שלכאורה, נראה כי ההתנגדות הוגשה על ידם באיחור, ופרטו בהתנגדות מדוע לא הוגשה על ידם בקשה להארכת מועד.

לפיכך, לגישתי, היה מקום לדון בטענה לפיה ההתנגדות הוגשה במועד, לגופה.

במקרה דנן, לא הוכח לגישתי כי האזהרות אכן הומצאו למערערים. על אישורי המסירה כמו גם תצהירי השליחים שצורפו להם, התנוססה כתובת "ערערה בנגב מספר 70" בעוד כתובתם של המערערים היא "ערערה בנגב מספר 50"

על פני הדברים, לא נראה כי האזהרות אכן נמסרו למערערים.

משלא נמסרו לידי המערערים האזהרות, לא מצאתי פסול בהגשת ההתנגדות כשבועיים לאחר היוודע דבר העיקול בבנק.

יתרה מזו, בנסיבות המקרה דנן, גם אם לא פעלו המערערים בהתאם להוראות הדין, ולא הגישו בקשה להארכת מועד אלא רק התנגדות, הרי שבאיזון הראוי בין תכלית ההקפדה על סדרי הדין ובין הרצון לרדת לחקר האמת, היה מקום לתת למערערים את יומם בביהמ"ש (ע"א 9876/06 צ'רלס ניבורג נ' ישראל ניבורג (טרם פורסם, 17.8.09) ולראות בהתנגדות עצמה כבקשה להארכת מועד. בענייננו, אין מקום, לגישתי, לדחות את ההתנגדות מהטעם שהוגשה באיחור, אך ורק על מנת לאפשר למערערים לפעול בהתאם לדרך שעדיין פתוחה בפניהם, כפי שצוין ע"י ב"כ המשיבה עצמו, ולהגיש בקשה להארכת מועד.

"הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל-דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל-דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל-הדין האחר, ועל בית-המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות." (ע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" בע"מ, פ"ד כ(3) 477, 479 (1966)

לפיכך, נראה לי כי יש לקבל התנגדות המערערים ולהעבירה לביהמ"ש המוסמך לדיון בטענות ההגנה של המערערים כנגד השטר.

יש לציין, כי לא מצאתי מקום להתייחס להחלטה הראשונה שניתנה ע"י ראש ההוצל"פ בנומרטור 80544903ט - משנקבע במפורש כי מקורה בטעות בהקלדה.

ו. סוף דבר – הערעור מתקבל.

הדיון יוחזר לראש ההוצל"פ לשם העברת ההתנגדות לביהמ"ש המוסמך.

אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009), בהעדר הצדדים.

י' שטופמן, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע: וו.אס.אי בע"מ (וול סטריט
שופט :
עורכי דין: