ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מד-י-דיינמיקס ניטור נוזלים בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

פשר 002689/08

בשא 11405/09

בשא 10965/09

בשא 11764/09

בשא 12973/09

בפני:

כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיא

26/08/2009

בעניין:

עו"ד גיא גיסין

בתפקידו כמנהל מיוחד של חברת מד-י-דיינמיקס ניטור נוזלים בע"מ

ובעניין:

1. מר הרולד ג'ייקוב

2. Medical Instrument Development Inc.

ע"י ב"כ עו"ד חנוך ארליך

ובעניין:

מר אילן פז

ובעניין:

לן גורדון וירחמיאל מוניץ

ע"י ב"כ עו"ד יגיל מרון

ובעניין:

מד דינמיקס (2009) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מימי צמח

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי

ע"י ב"כ עו"ד כלנית הרמלין-וגר

פסק דין

מונחת בפני בקשתו של עו"ד גיא גיסין, המנהל המיוחד לחברת מד-י-דיינמיקס (בפירוק) (להלן: "המנהל המיוחד" ו-"החברה") לזמן לחקירה פרטית ופומבית את הרולד ג'ייקובס (להלן : "המשיב"), בעל מניות בחברה ודירקטור עבר של החברה. המשיב מתנגד לבקשה וזאת בשל מספר טעמים, ואלו העיקריים ביניהם:

א. הסמכות לזמנם לחקירה פומבית לא הוענקה למנהל המיוחד, והיה עליו לנקוט הליך מיוחד של בקשת סמכות מפורשת, ולאחריה פניה למשיב.

ב. המנהל המיוחד לא הראה כל טעם לעריכת חקירה כלשהיא, לא כל שכן, חקירה פומבית בבית המשפט.

הרקע לבקשה;

ביום 16.2.09 ניתן צו פירוק לחברה ומנהל המיוחד מונה כבעל תפקיד. מאז מינויו פעל לביצוע התמחרות נכסי ופעילות החברה על מנת להשיא את הדיבידנדים לנושי החברה. טרם השלמת מכירת נכסי ופעילות החברה, כאמור, נודע למנהל המיוחד על זכויות לכאוריות של המשיב לקבלת תמלוגים מהחברה אשר לטענת המשיב תעמודנה לו גם לאחר הפירוק, הואיל והן עוברות לצד שלישי אשר רוכש את הקניין הרוחני ביחד עם החובה לשלם תמלוגים

לאור העדר המסמכים והמידע בידי המנהל המיוחד ביחס לאמור לעיל, ביקש המנהל לזמן את המשיב לחקירה ולאחריה אף ביקש לערוך חקירה פומבית של המשיב ושל מר אילן פז בהתחשב במעורבותו בהסכם בבית המשפט. זאת, על מנת ללמוד על נסיבות ההסכם ולהכריע בתוקפו המשפטי.

לאחר שעניינתי בבקשות ותגובותיהן, ניתנת החלטתי זו;

1. ראשית, אין לי אלא להצר על האופן המתלהם של האשמות בין הצדדים. בעל תפקיד אשר מונה מטעם בית המשפט, אינו צד רגיל במחלוקת שבענייננו. זאת, במיוחד כאשר הוא נמצא בנחיתות מידע אינהרנטית.

מטרתן של חקירות אלה היא ליצור בידי המפרק הבא אל החברה מן החוץ מנגנון שיאפשר לו להגיע למידע הנחוץ לו. לעניין זה סעיף 288( א) לפקודה קובע כי:

"בית המשפט רשאי בכל עת, לאחר שמינה מפרק זמני או שנתן צו פירוק, להזמין נושא משרה בחברה או כל אדם הידוע כמחזיק נכסים של החברה או החשוד בכך או הנראה כמי שחייב לה כסף או שהוא יכול, לדעת בית המשפט, למסור מידע בדבר ייזום החברה, ייסודה, מסחרה, עסקיה, או נכסיה, ורשאי הוא לחקור אותו באזהרה בכל העניינים האלה, בעל פה, או בשאלות שבכתב, לרשום את תשובותיו ולדרוש שיחתום עליהן".

מפרק, (בענייננו- מנהל מיוחד) הינו ידו הארוכה של בית המשפט, ולכן אין כל פסול שישיג מידע בגבול הסביר כדי להבין את העובדות. אם לא די בכך, יכול הוא לפנות לערכאה מתאימה אם יגלה שיש צורך, על מנת לפתור מחלוקות שונות שיכולות לעלות מהמידע שיושג. בית המשפט העליון קבע באופן מפורש, בשורה של פסקי דין, כי אין בעלי שליטה קונים חסינות מפני שימוש בסיף 288 לפקודה, אף כאשר תוצאה אפשרית של חקירה תהיה הגשת תביעה בידי המפרק. הטעם לדין זה מובן מאליו, באשר לכל מקום בו חקירה חושפת מחדלים ומעשים אסורים ,לכאורה, של בעלי שליטה, ייתכן ותוגש נגדם תביעה על ידי מפרק.

2. אשר לטענות אופרטיביות לעניין תוקפו של ההסכם, עדיף אם היה ממתין להכרעה בחקירה, חוקר ומגבש עמדה טרם יטען לסעדים אופרטיביים לגופו של עניין. לא זאת אלא אף זאת; לאור העובדה שהמנהל המיוחד הגיש בקשה אשר עניינה מעמדו של ההסכם וטען לעניין מעמדו של המשיב וזכויותיו, הרי שבקשה זו אינה יכולה לדור בכפיפה אחת עם בקשה לקיים חקירה פרטית או פומבית לצדדים להסכם.

3. בנסיבות אלו, אני סבורה כי אין מקום לחקירה כלשהיא בפני בית המשפט הואיל ועסקינן בסוגיה משפטית אשר דנה בזכויותיו החוזיות לכאורה של המשיב לקבל תמלוגים עבור השימוש בפטנט . אין מדובר בטענות עובדתיות אשר עליהן להתברר בפני מותב. ככל שיעלו מהחקירה סוגיות שונות באשר לתוקף ההסכם וזאת לאחר החקירה שיערוך המנהל המיוחד, כאמור לעיל, עליהן להתברר ככל פניה אחרת.

אי לכך, אני מורה למשיב להתייצב לחקירה במשרדו של המנהל המיוחד ולשתף פעולה עם המנהל המיוחד, קרי, למסור את כל המידע הנחוץ לו להשלמת התמונה העובדתית. מבלי לגרוע מן האמור, חקירת המנהל עליה להתנהל ב"נפש חפצה" כאשר המנהל המיוחד פתוח וקשוב לטענות הנחקר.

בנסיבות אלו, וכדי למנוע התלהמות נוספת בין מי מהצדדים, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009), בהעדר הצדדים.

ורדה אלשיך, שופטת

סגנית נשיא

תפארת