ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הוועדה המקומית נגד בידאני :


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

בשא002115/09

בתיק עיקרי: א 001948/07

בפני

כב' השופט יחזקאל קינר - סגן נשיא

תאריך:

26/08/2009

בעניין:

1. הוועדה המקומית חולון

2. עיריית חולון

ע"י ב"כ עו"ד

מירית חביה

המבקשות – התובעות

נ ג ד

1. זהירה בידאני

2. ירון בידאני

3. אורלי בידאני

4. אייל בידאני

5. דורון בידאני

6. גילה בידאני

ע"י ב"כ עו"ד

מנשה יהודה משה

המשיבים - הנתבעים

החלטה

1. לאחר שהצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, הגישו התובעות בקשה זו ובה ביקשו להורות כדלקמן:

א. על מחיקת תיק המוצגים שהוגש על ידי הנתבעים בצמוד לתצהיר עדותם הראשית.

ב. על מחיקת סעיפים שונים בתצהיר מטעם הנתבעים.

ג. על מחיקת חוו"ד המומחה שהוגשה מטעם הנתבעים.

2. להלן אתייחס לכל אחת מן העתירות שפורטו לעיל.

מחיקת תיק מוצגים

3. הנתבעים צירפו לתצהיר מטעמם תיק מוצגים המונה שלושה כרכים של מסמכים ומאות רבות של עמודים.

4. התובעות טוענות כי המצהיר מטעם הנתבעים התייחס בתצהירו ל-4 מסמכים בלבד, ולא היתה התייחסות בתצהיר ליתר המסמכים שבתיק המוצגים והם אף לא צורפו לתצהיר. הן טענו כי לא ניתן להגיש מסמכים כראיות בדרך זו, שכן אין מתקיימים בהם תנאי הקבילות.

עוד טענו כי חלק ניכר מהמסמכים כלל אינם רלבנטיים.

5. הנתבעים טוענים בתשובתם כי המסמכים הוגשו בצמוד לתצהיר וכי הם נועדו להציג בפני בית המשפט את כל מסכת האירועים אשר היתה במשך השנים, ולבחון את טענות הצדדים. עוד טענו כי חלק מהממסמכים נוצרו כאשר המצהיר היה קטין או טרם נולד, וחלקם הינם מסמכים שנערכו על ידי מי מנציגי התובעות ואין התובעות יכולות להתנגד למסמכים שיצאו תחת ידיהן ובחתימתן.

עוד טענו כי אין עוד מקום לגישה בדבר קבילות מסמכים וכי גישה זו עברה מן העולם, והגישה היום היא כי כל מסמך הוא קביל ככל שהוא נוגע לעניין נשוא הבקשה, והשאלה אותה יש לבחון היא שאלת משקלו של המסמך.

עוד טענו הנתבעים כי המסמכים רלבנטיים.

6. שעה שהורה בית המשפט בשעתו על הגשת תצהירי עדות ראשית, נקבע בהחלטה כי "לתצהירים יצורפו כנספחים כל המסמכים שחפצים להגישם באמצעות המצהירים".

7. משמעות הוראה זו היא כי על המצהיר לצרף לתצהירו כנספחים את המסמכים שהוא מבקש להגישם, ובוודאי שיש לציין זאת בתצהיר ולהתייחס למסמכים אלה, שכן ההתייחסות אל המסמכים שברצון המצהיר להגיש הינה חיונית על מנת לבחון את ההקשר של מסמכים אלה לתצהיר ולנושא המשפט, כמו גם את קבילותם או אי קבילותם של המסמכים (אינני מקבל את טענת הנתבעים כי כיום – כל מסמך קביל).

אם אין התייחסות למסמכים שונים מתוך תיק המוצגים בתצהיר, פשיטא שאין כוונה להגישם באמצעות המצהיר.

אין משמעות הדבר שלא ניתן יהיה להגישם באמצעות עדים אחרים, אך באמצעות המצהיר לא ניתן יהיה לעשות זאת, כיוון שלא התייחס כלל למסמכים אלה בתצהירו.

8. באשר למסמכים שהיתה אליהם התייחסות בתצהיר, אין משמעות הדבר כי מסמכים אלה הוגשו כראיה במשפט.

לעתים אין מחלוקת בין הצדדים כי המסמכים המצורפים לתצהירים מוגשים כראיה במשפט, אך שעה שמי מהצדדים מעלה התנגדות להגשת נספחי התצהיר או חלק מהם, על בית המשפט לבחון את טענות הצדדים וליתן החלטתו.

לעתים ניתנת החלטה זו עוד טרם שמיעת הראיות או במהלכן, ולעתים מותיר בית המשפט את ההכרעה בשאלות אלה לתום המשפט, כשהצדדים שומרים על טענותיהם בעניין זה.

9. אתייחס, אפוא, למסמכים הנזכרים בתצהיר התובע. לפנים משורת הדין, התייחסותי הינה גם למסמכים הנזכרים בו והמהווים חלק מתיק המוצגים למרות שלא נאמר במפורש בתצהיר כי הם מצורפים. אציין כבר עתה כי שיטת עריכת וצירוף המסמכים תוך התייחסות בתיק המוצגים לעתים לקבוצות מסמכים המצויות תחת סימון אחד מבלי להתייחס למסמכים השונים באופן נפרד מקשה עד מאד על ההתייחסות למסמכים אלה נוכח המסמכים הרבים שנכללו בתיק המוצגים.

א. סעיף 2 לתצהיר – צילומי נכות ות.ז. של המצהיר -

לא ראיתי בתיק המוצגים מסמכים אלה.

ב. סעיף 3 לתצהיר – תצ"א וחוזה קניה (נספחים "א" ו"ב" לתיק המוצגים) -

התובעות ביקשו למחוק סעיף זה, אך בקשתן נדחתה (ר' להלן). אעיר כי בצילומי האוויר לא ניתן לראות דבר.

ג. סעיף 5 לתצהיר – פסק דין בית המשפט המחוזי בת"א 1277/83 (נספח "ו") -

אין מניעה להגשתו.

ד. סעיף 8(א) לתצהיר – פסק דינו של השופט בן יאיר מיום 25.12.88 בת"א 1277 + 1278/83 -

אין מניעה להגשתו.

ה. סעיף 8(ב) לתצהיר – 3 היטלי השבחה.

כפי שב"כ התובעות לא איתרה מסמכים אלה בבליל המסמכים שבתיק המוצגים, כך אף אני לא איתרתי אותם, ומבחינת בית המשפט, מסמכים אלה הנזכרים בכתב ההגנה אינם קיימים בתיק זה.

ו. סעיף 15 לתצהיר – חשבונות מים ומסים (כנראה חלק מנספח "ג")

הנתבעים טוענים לרלבנטיות של מסמכים אלה שנועדו לדבריהם להוכיח טענתם לגבי מיקומו של הבית. החלטה בעניין הרלבנטיות תינתן בשלב מאוחר יותר.

ז. סעיף 23 לתצהיר – בקשת העתקה של עצי פיקוס ודחיית הקק"ל.

אין רלבנטיות למסמכים אלה. בנוסף, אין כלל לדעת היכן הם מצויים, אם בכלל, בתיק המוצגים, שכן לא צויינו הם בתוכן המסמכים של תיק המוצגים.

10. באשר ליתר המסמכים שבתיק המוצגים – אף שמקובלות עלי טענות התובעות להעדר רלבנטיות של חלק גדול מהם, לא יימחקו הם מתיק המוצגים, הן מאחר והתייחסות התובעות בבקשתן היתה לחלק מהמסמכים, והן מאחר שיכול והנתבעים יבקשו להגיש מסמכים מסויימים שלא באמצעות המצהיר אלא באמצעות מי מהמצהירים מטעם התובעות. ככל שתיטען אז טענה להעדר רלבנטיות תינתן החלטה קונקרטית לגבי אותו מסמך.

מחיקת סעיפים מהתצהיר

11. אתייחס להלן לסעיפים הספציפיים הנזכרים בבקשה.

12. סעיפים 3-5 וסעיף 15 לתצהיר – טענת התובעות היא כי סעיפים אלה מתייחסים למחלוקת הקיימת לכאורה בין בית הכנסת "שערי ציון" לבין המשיבים בנוגע לשטח המוחזק על ידי בית הכנסת, בעוד כתב התביעה דורש פינוי חלקם של הנתבעים בלבד (לאור הסכם פינוי הקיים עם בית הכנסת).

אין בידי לקבל טענה זו של התובעות. הנתבעים טענו עוד בכתב ההגנה כי בית הכנסת מצוי על שטחם של הנתבעים וכי היה עליו לפנות את המקום עוד בשנת 1988 לפי הסכם שקיבל תוקף פסק דין.

נכון כי בכתב התביעה נתבקש פינוי התובעים מחלק המבנה המוחזק על ידם בלבד, אולם יכולה להיות חשיבות לגודל המבנה בו זכאים להחזיק התובעים, ולפיכך אין מקום למחיקת הסעיפים דלעיל, מה גם שסעיפים אלה (למשל, סעיפים 3 ו-4) מתייחסים גם לנושאים אחרים.

עוד טענו התובעות בקשר לסעיפים 3-5 כי מועלות שם טענות לגבי הסכם עם חברת "רוביקום" שהתובעות לא היו צד לו ולא לקחו על עצמן התחייבויות על פיו, וכי טענות אלה אינן נכללות בכתב ההגנה, אולם עיון בכתב ההגנה מעלה כי הטענות הנ"ל נטענו בסעיף 7 לכתב ההגנה.

13. סעיפים 8-11 לתצהיר – התובעות טוענות כי סעיפים אלה כוללים טענות התוקפות את תכנית ח/415 (להלן: "התכנית") ואת ההפקעה.

אני מסכים עם התובעות כי אין להתיר במסגרת הליך זה טענות התוקפות את התכנית ואת ההפקעה, הן מהטעם שאין הן חלק מחזית המחלוקת שבכתבי הטענות, והן מאחר שתקיפת התב"ע וההפקעה אמורות להיעשות בהליכים המיועדים לכך (הגשת התנגדות לתב"ע למוסדות התכנון והגשת תביעה לביטול ההפקעה לבית המשפט המוסמך (בית המשפט לעניינים מנהליים או בג"צ), ולא ניתן להביאן בדרך עוקפת בהליך זה.

לפיכך יתעלם בית המשפט מכל טענה הנטענת כאמור נגד התב"ע ו/או נגד ההפקעה.

14. סעיפים 7, 12-13, 15 לתצהיר – התובעות טוענות כי סעיפים אלה כוללים טענות הנוגעות למחלוקות בין הנתבעים לבין הקבלן זילברמינץ (להלן: "זילברמינץ") ולנזקים שנגרמו ונגרמים לנתבעים על ידו.

אכן, אין מקום להעלאת טענות אלה בהליך זה, משום שאין הן חלק מחזית המחלוקת שבין הצדדים, כשבמאמר מוסגר אציין כי מתנהלים הליכים משפטיים שונים בין הנתבעים לבין זילברמינץ בנוגע למחלוקות שביניהם.

לפיכך יתעלם בית המשפט מכל טענה של הנתבעים המתייחסת לנושאים הנ"ל.

15. סעיף 23 לתצהיר – הסעיף בנוגע לפגיעה לכאורה בעצי פיקוס. אין לכך רלבנטיות בנוגע למחלוקת שבין הצדדים, ואין הוא בגדרי המחלוקת שבכתבי הטענות ודינו מחיקה.

מחיקת חוות דעת אברבוך

16. הנתבעים הגישו חוות דעת של המודד המוסמך ושמאי המקרקעין מר אברבוך (להלן: "חוו"ד אברבוך) והתובעות עותרות למחיקתה נוכח הטענות שייסקרו להלן.

17. התובעות טוענות כי חוות הדעת כוללת טענות שמקומן היה במסגרת הליכי ההתנגדות לתכניות שונות או לביצוע ההפקעה והן אינן חלק מחזית המחלוקת שבין הצדדים ובית המשפט גם אינו מוסמך לדון בהן.

לנוכח קביעתי בסעיף 13 לעיל, אני מקבל טענות אלה של התובעות ובית המשפט יתעלם מכל טענה בחוו"ד אברבוך כאמור לעיל.

18. התובעות טוענות כי חוו"ד אברבוך כוללת טענות שהמשיבים אינם פולשים אשר לא נכללו בכתב ההגנה ולכן אין להתיר העלאתן.

אינני מקבל טענה זו של התובעות. בכתב התביעה נטען כי הנתבעים פולשים לחלקות מסויימות (ר' סעיף 5 לכתב התביעה). בסעיף 3 לכתב ההגנה נטען כי הנתבעת 1 הינה הבעלים של חלקות אלה שעל חלקים מהן מצוי בית מגוריה, דהיינו הנתבעים הכחישו את טענות התובעות בנושא זה.

אינני מקבל גם את טענת התובעות כאילו טענות אלה אינן מהוות הגנה מפני התביעה.

ראשית, טענת הפלישה מופיעה בכתב התביעה, ולפיכך הינה חלק מחזית המחלוקת שבין הצדדים.

שנית, יכול ותהיה חשיבות לצורך הכרעה בתביעה זו לשאלת מעמדו של בית המגורים של התובעת הבנוי על חלקות שאינן חלקה 444 הרשומה בבעלותה.

לפיכך יש מקום להתיר טענות אלה הנכללות בחוו"ד אברבוך.

19. הוא הדין לעניין סעיפים 8-11 לחוו"ד אברבוך שאף אותם יש להתיר.

20. התובעות טוענות כי חוו"ד אברבוך כוללת טענות לגבי נזקים שנגרמו על ידי התב"ע ו/או ההפקעה לנתבעים, אשר מקומן איננו בהליך זה.

טענת התובעות מקובלת עלי. מקומן של טענות אלה אינו בהליך זה, ובית המשפט יתעלם מהן.

21. מקובלות עלי גם טענות התובעות כי לבית המשפט אין סמכות עניינית לדון בטענות לגבי תקפות התב"ע ותקפות ההפקעה, ובית המשפט אכן יתעלם מהטענות שבחוו"ד אברבוך לגבי אי חוקיות התב"ע ו/או ההפקעה.

22. באשר לטענת התובעות כי חוו"ד אברבוך כוללת מסקנות משפטיות, אינני מוצא מקום להתייחס ספציפית לקביעה זו או אחרת בחוו"ד אברבוך, באשר ברור כי בית המשפט הוא זה אשר יקבע את המסקנות המשפטיות הנדרשות, וזאת בפסק הדין.

23. הצדדים ייערכו לדיון ההוכחות הקבוע באופן התואם החלטה זו.

ניתנה היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

יחזקאל קינר, שופט

סגן נשיאמעורבים
תובע: הוועדה המקומית חולון
נתבע: זהירה בידאני
שופט :
עורכי דין: