ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מברטו טוולדה נגד שף אין בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

דמ 006728/08

בפני:

כב' הרשמת דגית ויסמן

26/08/2009

מברטו טוולדה

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

נוי טל

התובע

נ ג ד

1. שף אין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

הרשקוביץ מרים

2. א.ב.ש. אבטחה ושירותים כללים בע"מ

הנתבעות

פסק דין

1. התובע הינו פליט מאריתריאה. התובע עבד כעובד נקיון ושוטף כלים אצל הנתבעת מס' 1, ממחצית חודש מאי 2008 ועד תחילת חודש ספטמבר 2008,. שכר התובע שולם בתחילה על ידי הנתבעת מס' 2 והשכר לחודש אוגוסט 08 שולם על ידי הנתבעת מס' 1, לאחר שזו למדה מפניית "קו לעובד" כי הנתבעת מס' 2 לא שילמה את השכר לתובע.

2. התובע טוען בתביעתו כי שכר חודש יולי 2008 לא שולם לו ולטענתו, על הנתבעת מס' 1 לשאת בתשלום זה.

3. הנתבעת מס' 2 לא התגוננה ולא התייצבה לדיונים ועל כן יינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה והתייצבות. בעניין זה יש לציין כי בתיק בית הדין מצוי אישור מסירה חתום על ידי מנהל הנתבעת מס' 2 ותצהיר שליח מטעם התובע.

4. התובע והנתבעת מס' 1 הסכימו כי פסק הדין יינתן על יסוד החומר המצוי בתיק בית הדין, מבלי שיישמעו עדויות בעל פה (פרוטוקול דיון מיום 12.5.09). להלן העובדות שאינן שנויות במחלוקת -

א. בחודש יולי 2008 התובע עבד 206 שעות כעובד נקיון ושוטף כלים אצל הנתבעת מס' 1 ונציגה חתום על רישום הנוכחות (נספח א' לכתב התביעה המתוקן וכן פרוטוקול מיום 3.2.09, שורה 5).

ב. בגין שירותי נקיון לחודש יולי 2008, הנתבעת מס' 1 שילמה לנתבעת מס' 2 6,424 ₪ (נספח ב'3 לכתב ההגנה המתוקן) או 6,170 ₪ (צילום צ'ק מיום 10.8.08, שאף הוא צורף כנספח לכתב ההגנה המתוקן).

ג. בסוף חודש אוגוסט 2008, הנתבעת מס' 1 קיבלה מכתב תלונה מ"קו לעובד" שעניינו אי תשלום שכר לתובע. עם קבלת המכתב, הנתבעת מס' 1 ביטלה את ההסכם עם הנתבעת מס' 2.

ד. הנתבעת מס' 1 שילמה לתובע את שכר חודש אוגוסט 2008 בתחילת חודש ספטמבר 2008 (נספח ג' לכתב ההגנה המתוקן).

על פי אותו נספח ג', לתובע שולם שכר של 3,850 ₪, בגין 175 שעות עבודה, היינו 22 ש"ח לשעה (ולא 25 ₪ כפי שנטען בתביעה).

5. התובע טען בסיכומיו כי יש לחייב את הנתבעת מס' 1 ביחד ולחוד עם הנתבעת מס' 2 בתשלום שכרו. לטענתו, העובדה כי הנתבעת מס' 1 ביטלה את ההסכם עם הנתבעת מס' 2 לאחר שהתובע הלין בפניה על אי קבלת שכרו, מעידה על כך שהנתבעת ידעה ששכר חודש יולי 2008 לא שולם לו.

לטענת הנתבעת מס' 1 כי הנתבעת מס' 2 הינה קבלן כח אדם ועל כן היא אינה חייבת בתשלום שכרו של התובע, טען התובע כי לא הוכח שאכן הנתבעת מס' 2 הינה קבלן כח אדם.

עוד טען התובע כי על פי הפסיקה, יש לאמץ גישה גמישה בקביעת זהות המעביד בעניינם של עובדים זרים.

6. הנתבעת מס' 1 טענה כי היא חברה העוסקת בקייטרינג ומכירת אוכל מוכן והיא חיפשה עובד לנקיון ושטיפת כלים. לשם כך פרסמה מודעה בעיתון והנתבעת מס' 2 פנתה אליה והציעה לספק עובד. הנתבעות חתמו על הסכם התקשרות ובו נקבע במפורש כי לא יהיו יחסי עובד – מעביד בין הנתבעת מס' 1 ובין העובדים שתשלח הנתבעת מס' 2. הנתבעת טענה כי עד סוף חודש אוגוסט לא היתה בעיה והיא שילמה את הסכומים לנתבעת מס' 2 על פי ההסכם ביניהן. בסוף חודש אוגוסט התקבלה פניה מ"קו לעובד", ביחס לשכר חודש מאי 2008 ועם קבלת התלונה, הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הנתבעת מס' 2 ועל העסקת התובע ישירות. שכרו של התובע בגין מספר ימי עבודה בחודש ספטמבר 2008, עד התפטרותו, הועבר לב"כ התובע.

הנתבעת הוסיפה וטענה כי התובע לא הוכיח שלא קיבל את שכרו. בנוסף, הנתבעת מס' 1 טענה כי מאחר שהתובע הועסק על ידי קבלן כח אדם והוא עבד אצלה כארבעה חודשים בלבד, הרי שעל פי הוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו – 1996, אין לראות בו עובד שלה.

7. העובדה כי התובע לא קיבל את שכרו לחודש יולי 2008 הינה עובדה שלילית. היינו, אין ראיה פוזיטיבית שניתן להביא להוכחת העובדה. לכל היותר, ניתן להביא ראיות נסיבתיות לכך. מכל מקום, שעה שאין חולק כי שכרו של התובע שולם לו במזומן ואין לו חשבון בנק בישראל, אין מקום לקבל את טענת ההגנה לפיה התובע לא הוכיח שלא קיבל את שכר חודש יולי 2008. שני הצדדים היו מיוצגים. אם סברה הנתבעת מס' 1 כי הטענה אינה נכונה, יכלה לבקש לחקור את התובע על עדותו. משלא עשתה כן, אין מקום להסיק מכך שהתובע לא הוכיח את הטענה שלא קיבל את שכרו.

בהקשר זה יש להוסיף ולציין כי העובדה שהנתבעת מס' 1 שילמה בגין חודש יולי 2008 תשלום לנתבעת מס' 2 אין בה הוכחה לתשלום השכר לתובע, שכן אין ראיה לכך שהסכום ששולם לנתבעת מס' 2 הגיע – כולו או מקצתו – לידי התובע.

8. יש אף לדחות את הטענות המבוססות על הוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו – 1996. חוק זה מסדיר את דרך פעולתם של קבלני כח אדם ויש בו גם התייחסות למערכת היחסים המשולשת בין הקבלן, עובדיו ומזמין העבודה. אין בחוק כל הוראה שיש בה לשלול מסקנה כי מזמין הינו מעביד במשותף או מעביד יחיד, של העובד המוצב אצלו. לכל היותר ניתן לומר כי אם צורת ההעסקה תואמת באופן מלא את הוראות החוק, יש בכך לתמוך במסקנה כי המזמין או המשתמש, אינו המעסיק בפועל. על פי העובדות שהוכחו בתיק זה, לא ניתן להגיע למסקנה זו. במיוחד כאשר לא הוכח כלל כי הנתבעת מס' 2 הינה קבלן כח אדם (כהגדרתו על פי חוק) וכי פעלה על פי כלל הוראות הדין הרלוונטיות.

9. מהעובדות שתוארו לעיל עולה כי התובע עבד אצל הנתבעת בחודש יולי 2008, כאשר אין חולק לגבי מספר שעות העבודה. בנוסף, מפניית "קו לעובד", הנתבעת מס' 1 היתה ערה לכך שהנתבעת מס' 2 לא שילמה את שכרו של התובע, או לכל הפחות שקיימת בעיה לגבי שכרו של התובע. גם העובדה כי עם פניית "קו לעובד", הנתבעת מס' 1 ביטלה את ההסכם עם הנתבעת מס' 2 ובחודש אוגוסט כבר העסיקה את התובע ישירות, מעידה על כך שהיתה ערה לכך שהנתבעת מס' 2 אינה עומדת בחובותיה על פי הדין.

העובדה כי התובע עבד בחצרי הנתבעת מס' 1, כי היא חתומה על רישום השעות שהציג, ובנוסף - סמיכות הזמנים בין מועד תשלום שכר חודש יולי 2008, הפניה מקו לעובד, ביטול ההסכם עם הנתבעת מס' 2 ותשלום השכר לחודש אוגוסט ישירות על ידי הנתבעת מס' 1, מביאים למסקנה כי יש לראות בה מעבידה של התובע, במשותף עם הנתבעת מס' 2.

10. לסיכום האמור לעיל, יש לראות בנתבעת מס' 1 כמעבידה של התובע, במשותף עם הנתבעת מס' 2. לפיכך, התובע זכאי לשכר חודש יולי 2008, בגובה 22 ₪ לשעה, בגין 206 שעות עבודה באותו חודש, משתי הנתבעות.

11. סוף דבר -

התביעה מתקבלת בחלקה ועל הנתבעות לשלם לתובע, ביחד ולחוד את הסכומים הבאים-

א. שכר עבודה בגין חודש יולי 2008 בסך 4,532 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.08 ועד התשלום בפועל.

מובהר בזה כי פיצויי הלנת שכר הופחתו להפרשי הצמדה וריבית כחוק, בשל המחלוקת לגבי זהות המעביד.

ב. הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 750 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, בהתחשב בכך שמדובר בתביעה בדיון מהיר, כתבי הטענות תוקנו בשל תיקון כתב התביעה ולא התקיימה ישיבת הוכחות.

12. על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 15 ימים.

ניתן היום ו' באלול, תשס"ט (26 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

דגית ויסמן, רשמתמעורבים
תובע: מברטו טוולדה
נתבע: שף אין בע"מ
שופט :
עורכי דין: