ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב הגליל תחבורה ורכב בע"מ נגד זערורה גאנם :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בש"א 2147/09

עב' 1941/08 עב' 2509/08

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

10/08/2009

בעניין:

לב הגליל תחבורה ורכב בע"מ - ח.פ. 513391219

ע"י ב"כ עוה"ד

בדארנה מונעם

המבקשת

נ ג ד

1. זערורה ג'אנם - ת.ז. 50995620

ע"י ב"כ עוה"ד ע. דאוד ואחרים

2. משרד החינוך - אגף בכיר כח אדם בהוראה

3. המוסד לביטוח לאומי

המשיבים

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו להמצאת מסמכים, לפיה מתבקש בית הדין להורות למשיבים 2 ו- 3 (להלן: "משרד החינוך" ו- "המוסד לביטוח לאומי", בהתאמה) להמציא לידי בא-כח המבקשת תיקו האישי של המשיב 1 (להלן: "מר ג'אנם").

2. המבקשת טענה כי במהלך שנת 2007 הגיש מר ג'אנם תביעה לגמלאות (פרישה מוקדמת). לשיטת המבקשת, המסמכים שהוגשו במסגרת התביעה לפרישה מוקדמת הם רלבנטיים וחיוניים על מנת להגיע לחקר האמת וגילויים יאפשר לבית הדין להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

המבקשת הדגישה כי אין ביכולתה לקבל את המסמכים ו/או הנתונים הרלבנטיים מכל גורם אחר, ומכאן הבקשה לגילוי המסמכים, כאשר גילויים של מסמכים אלה יחסוך לבית הדין ולצדדים זמן שיפוטי יקר ועדיף על הזמנת נציגי משרד החינוך ו/או המוסד לביטוח לאומי למתן עדות, דבר אשר עלול לגרום להימשכות הדיונים.

3. בא-כח המבקשת נתבקש, בהחלטה מיום 14/4/09, להודיע מהו המקור המשפטי לחיוב המשיבים 2 ו- 3 בגילוי מסמכים, לנוכח העובדה שאינם בעלי דין בתובענות דנן.

4. בהודעה שהוגשה מטעם המבקשת, בהתאם להחלטה לעיל, לא פורט מהו המקור המשפטי לחיוב המשיבים 2 ו- 3 בגילוי מסמכים.

המבקשת חזרה בהקשר זה על הטענה כי אין ביכולתה לקבל את המסמכים הדרושים בכל דרך אחרת, וכי הבקשה נועדה למנוע הזמנת המשיבים 2 ו- 3 למתן עדות בבית הדין.

5. בתגובה שהוגשה מטעם מר ג'אנם התנגד הלה למתן צו, כמבוקש, בציינו כי צירף לכתב התביעה שהוגש מטעמו, כמו גם לתצהירו, את המסמכים הרלבנטיים, לרבות אישור הפרישה לגמלאות ואישור משרד החינוך על הפיצוי ששולם לו בעד ימי מחלה שלא נוצלו על ידו.

מר ג'אנם הוסיף וטען כי המסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים לבירור המחלוקות שבין הצדדים ואין בהם כדי לסייע בידי בית הדין להכרעה בשאלות השנויות במחלוקת.

6. סמכותו של בית הדין לעבודה להורות על גילוי מסמך ספיציפי מעוגנת בהוראת תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן: "תקנות בית הדין לעבודה"), המורה בזו הלשון:

"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות." (ההדגשה אינה במקור).

7. הלכה פסוקה וכלל הם כי בית הדין ייעתר לבקשה לגילוי מסמך, מקום בו סבור בית הדין כי המסמך נשוא הבקשה רלבנטי לתובענה, ויש בו כדי לסייע בידי בעלי הדין ובית הדין להגיע לחקר האמת.

הסמכות להורות על גילוי מסמכים הינה רחבה. יחד עם זאת, נקבע כי הזכות לגילוי ועיון במסמכים אינה בלתי מוגבלת, ולצידה עומדות טענות חיסיון שהוכרו בדין ובפסיקה.

ונפסק, כי בצידה של זכותו של בעל דין לגילוי מסמך רלבנטי עומדת זכותו של בעל הדין שכנגד שלא "יוטרד" בבקשה טרדנית ומכבידה, לדוגמא, כשגילוי המסמך המבוקש עלול לפגוע בפרטיותו, או כאשר גילוי המסמך המבוקש כרוך במאמץ בלתי סביר ו/או בהוצאות ניכרות, או כשהבקשה לגילוי מסמך הינה כללית ובלתי מפורטת או כשמדובר בבקשה לגילוי סוג של מסמכים בהיקף רחב המשתרע על פני שנים ארוכות, כאשר תהליך איתור המסמכים המבוקשים כרוך במאמץ בלתי סביר ובהקצאת כח אדם בהיקף בלתי מוצדק.

8. המבקשת טענה כי גילוי תיקו האישי של מר ג'אנם יש בו כדי להפריך את טענותיו של האחרון, לרבות הטענה כי אולץ להגיש בקשה לחופשה ללא תשלום משיקולי מס של המבקשת, כאשר לאמיתו של דבר הבקשה לחופשה ללא תשלום הוגשה משיקולים אישיים של מר ג'אנם, ובכדי לקבל כספים שאינם מגיעים לו.

המבקשת הוסיפה וטענה כי עיון בתיקו האישי של מר ג'אנם עשוי לסייע בידיה להפריך את טענתו, ולפיה עבד בפועל בתקופת החופשה ללא תשלום (מחודש 10/07 עד חודש 12/07), כשבמקביל הגיש למשיבים מסמכים בהם נטען כי אין ביכולתו ללמד.

9. לאחר עיון בטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

10. אציין, תחילה, כי ההליך של גילוי מסמכים ועיון בהם "נועד לאפשר לבעל-דין לדעת מראש אלו מסמכים רלוואנטיים מצויים בידי יריבו, לרבות מסמכים שאין בעל הדין שכנגד מתכוון להגיש כהוכחה במשפט. . . ".

"סוגיות בסדר דין אזרחי", מאת אורי גורן, מהדורה שביעית, עמוד 161.

11. לאמור, ההליך של גילוי מסמכים ועיון בהם נועד לשמש בידי בעלי הדין, בינם לבין עצמם, גילוי נאות של כלל המסמכים הנוגעים למחלוקת נשוא ההתדיינות בין בעלי הדין, לרבות המסמכים שאין בדעת בעל-דין לגלותם מרצונו ו/או לעשות בהם שימוש בפרשת ראיותיו.

ההליך של גילוי מסמכים לא נועד לשמש בידי בעל-דין אמצעי לאכוף על צד שלישי, שאינו בעל-דין באותו הליך משפטי, לחשוף מסמכים הנוגעים לבעל-דין שכנגד.

12. כאמור, בא-כח המבקשת לא הצביע ולא הודיע מהו המקור המשפטי עליו נסמכת בקשתו לחייב את המשיבים 2 ו/או 3 לגלות את תיקו האישי של מר ג'אנם, על אף שנדרש לעשות כן, והסתפק בציינו כי אין בידי המבקשת לחשוף את המסמכים הדרושים אלא על-פי צו המחייב את המשיבים הנ"ל לגלות את המסמכים האמורים וכי הבקשה יש בה כדי לחסוך הזמנת נציגי המשיבים 2 ו/או 3 למתן עדות בפני בית הדין.

13. זאת ועוד, מעיון בבקשה שהוגשה מטעם המבקשת, כמו גם בהודעה הנוספת שהוגשה מטעמה, לא שוכנעתי כי עיון בתיקו האישי של מר ג'אנם, בין זה שברשות משרד החינוך ובין זה שברשות המוסד לביטוח לאומי, עשוי לסייע בחקר האמת ובליבון המחלוקות שבין הצדדים, כטענת המבקשת.

בהקשר זה יצוין כי הבקשה לגלות "תיקו האישי" של מר ג'אנם הינה כללית ביותר, בלתי מפורטת ובלתי מנומקת.

סבורני כי אין תיקו האישי של מר ג'אנם במשרד החינוך ו/או במוסד לביטוח לאומי רלבנטיים לתובענות נשוא התיקים דנן.

בכל מקרה, ככל ולמבקשת דרושים מסמכים אחדים ומוגדרים להוכחת גרסתה, כי אז עליה לפנות בבקשה מנומקת לגילוי מסמך ספיציפי ומוגדר מראש.

הדברים אמורים בפרט לנוכח העובדה שתיקו האישי של מר ג'אנם, הן במשרד החינוך ובוודאי במוסד לביטוח לאומי, עשויים להכיל נתונים פרטיים וחומר חסוי, אשר גילויו עלול לפגוע בזכותו של מר ג'אנם לפרטיות, כשאין בבקשה שהוגשה כל נימוק המניח את הדעת והמצדיק פגיעה בפרטיותו של מר ג'אנם כאמור.

באשר לטענה כי גילוי תיקו האישי של מר ג'אנם שברשות המשיבים 2 ו- 3, לרבות מסמכי הבקשה לפרישה מוקדמת, עשוי לסייע בידי המבקשת להפריך את טענתו של מר ג'אנם כי עבד בפועל בחודשים 10/07 עד 12/07 (התקופה בגינה טען מר ג'אנם כי אולץ לחתום על בקשה לצאת לחופשה ללא תשלום), דעתי היא כי גילוי תיקו האישי של מר ג'אנם אינו נחוץ לצורך הוכחת גרסתה של המבקשת, וכי הדבר נתון להוכחה על ידי ראיות חיצוניות אחרות, ללא צורך בחשיפת תיקו האישי (לרבות הזמנת אישתו של מר ג'אנם למתן עדות, אשר נטען כי הונפקו עבורה תלושי שכר בגין התקופה לעיל מבלי שביצעה עבודה בפועל; או על ידי הזמנת עדים אחרים אשר יעידו אם בתקופה לעיל עבד מר ג'אנם אם לאו).

אוסיף ואציין כי אינני סבורה כי המסמכים שהוגשו למשרד החינוך ו/או למוסד לביטוח לאומי עובר לפרישתו לגמלאות רלבנטיים למחלוקות נשוא התובענות דנן, שכן אין חולק כי מר ג'אנם עבד בפועל בשירות המבקשת הן עובר לפרישתו לגמלאות (מועד הפרישה היה ביום 31/8/07) והן לאחר הפרישה לגמלאות (לשיטת המבקשת - מר ג'אנם עבד בשירותה החל מיום 1/4/07 ועד ליום 28/2/07, כשבחודשים 10/07 עד 12/07 לא עבד התובע בפועל). לפיכך, אף אם יתברר כי מר ג'אנם הגיש למשרד החינוך ו/או למוסד לביטוח לאומי מסמכים המעידים על אי-יכולתו להוסיף ולעבוד כמורה, אין במסמכים אלה כדי לסייע בליבון המחלוקות נשוא התיקים דנן, זאת לנוכח העובדות בהן מודה המבקשת, כמפורט לעיל.

14. לאור האמור לעיל, הריני דוחה את הבקשה.

15. הוצאות המשיב (מר ג'אנם) בגין בקשה זו תילקחנה בחשבון בשלב מתן פסק הדין.

ניתנה היום כ' באב, תשס"ט (10 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת